Cửa sổ bật lên Đăng nhập là một thẻ nổi theo sau một khách truy cập vào diễn đàn của bạn mời anh ta xác định danh tính của mình và đăng nhập nếu (những) anh ta đã đăng ký hoặc đăng ký nếu đây chưa phải là trường hợp. Theo mặc định, tab chứa tất cả các yếu tố cho 

phép kết nối nhanh cho thành viên hoặc đăng ký nhanh cho khách.

Để kích hoạt tính năng này, hãy đi tới:
Bảng quản trị => Chung => Cấu hình => Cửa sổ bật lên đăng nhập => Kích hoạt => Có Sau đó, quản trị viên sẽ có thể thêm thông báo cá nhân vào cửa sổ bật lên. Cửa sổ bật lên sử dụng màu sắc của diễn đàn của bạn và hiển thị ngay khi khách truy cập vào bất kỳ trang nào trong diễn đàn của bạn:

Cửa sổ bật lên đăng nhập? 16032010

Cửa sổ bật lên đăng nhập? 16032011
Thanks @Forummotion