Code remove style

Code mục đích remove các style table thừa khi đăng sản phẩm. mình chỉ lưu vào khi hay dùng :). AE có thể thấy thừa. :)

Code:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
        $("p, table, tbody, td, tr, span").removeAttr("style");
});
</script>