[Hỏi đáp] Index_box bị lỗi khi chuyển qua Invision

 • phamtuananh9x
  Mình đang dùng PunBB thì chuyển qua Invision để cài skin VXF giống xenforo nguồn: http://www.hotrofm.net/t86-skin-chia-se-skin-vxf-giong-xenforo-cho-version-invision

  Nhưng vẫn muốn dùng Index_box cũ nhưng thay vì hàng ngang menu nó thành hàng dọc như thế này:

  [Hỏi đáp] Index_box bị lỗi khi chuyển qua Invision 16682010

  và cột bên phải bị đẩy xuống dưới to ra như thế này:
  [Hỏi đáp] Index_box bị lỗi khi chuyển qua Invision 16684310

  Bạn nào biết vui lòng sửa lại giúp mình với được không? Xin chân thành cảm ơn. Mã Index box đang dùng:

  Code:
  <!-- BEGIN catrow -->
  <!-- BEGIN tablehead -->
  <div class="borderwrap">
  <div class="main-head">
  <div class="page-title">
  <font size="3" color="white">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font></div>
  </div>
  <div class="maintitle floated clearfix">
    </div>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="c" class="ipbtable index-box">
      <tfoot><tr>
      <td colspan="4"></td></tr></tfoot><tbody>
        <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
      <tr>
      
      <td class="row2 icon" style="padding-right: 0px; padding-left: 45px;">
      <div class="par forum-name">
              <h3 class="hierarchy">
                <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"></a>
                </h3></div></td>    
          <td class="row1 centered">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
          <td class="row2 centered">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
              <td class="row1"><span>              
                <b><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}"><font color="#420042">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</font></a></b>
                <br/>
          <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                <font color="red">Bài mới: </font><a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br/>
        <!-- END switch_topic_title -->
              </span>
              </td>
        </tr>
   <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody></table></div>
  <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  <style>
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f198-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thongb10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f168-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/banqua10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f200-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/banhoa10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f203-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bandoi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f206-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bankin11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f209-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bantru10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f8-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/vanban10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f231-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/vanban11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f250-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/hanoi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f255-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/sonla10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f48-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thaing10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f96-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bacgia10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f55-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bacnin10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f97-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thaibi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f119-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/namdin10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f2-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thanhh10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f146-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/quangb10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f57-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/danang10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f149-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/congta10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f267-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/unghoq10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f44-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/hopthu10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f10-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/hoptac10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f87-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/sinhvi10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f31-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/thaolu10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f58-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/thaolu11.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f11-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/thaolu12.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f27-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/dexuat10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f35-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/congdo10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f278-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/moitru10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f279-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vanhoa11.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f129-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/tintuc10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f95-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/giaodu10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f110-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/hoatdo10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f63-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhatky10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f64-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/nhatky10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f131-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/ditatb10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f132-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/treemm10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f145-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhansu10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f120-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/radio10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f221-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/video10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f25-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/album_10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f41-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang11.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f61-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/noivet10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f6-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f98-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang12.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f130-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/tuyen10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f123-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/baivie10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f54-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/cohoi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f43-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/khamph10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f140-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thaolu10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f121-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/suckho10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f220-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/cohoi10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f246-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/khosac10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f242-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/lichsu11.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f47-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vietna10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f219-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/bienda11.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f111-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/quehuo11.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f9-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/guongm10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f28-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/thongd11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f112-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/uocmo10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f230-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/hoctap10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f164-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/stattu10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f86-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/chiase10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f283-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/sinhnh10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f85-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/tamguo10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f83-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/suynga10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f29-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/trailo10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f84-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/dangng10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f100-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/raovat10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f18-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/trochu10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f229-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang13.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f80-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/tinhng10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f36-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/tindoa10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f13-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vanhoa10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f14-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/thetha10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f167-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/quocte10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f104-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/khotru11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f124-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thoitr10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f125-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thonco10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f32-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/quatan10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f17-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhacvi11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f82-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhacqu10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f122-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/cakhuc10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f37-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/cuoi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f24-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/phimtr10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f199-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f171-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f169-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f142-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f201-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f174-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f202-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f175-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f177-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f222-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f204-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f178-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f205-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f263-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f181-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f180-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f207-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f208-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f264-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f182-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f185-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f184-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f7-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f210-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f265-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f186-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f190-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f189-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f49-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f215-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f216-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f52-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f256-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f257-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f260-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f214-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f91-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f81-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f211-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f94-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f152-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f213-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f212-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f251-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f60-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f65-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f92-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f259-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f156-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f225-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f224-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f269-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f127-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f128-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f139-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f273-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f53-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f217-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f218-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f56-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f147-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f150-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f153-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f243-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f59-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f118-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f143-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f277-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f188-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f160-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f138-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/unghoh10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f135-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/bathan10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f136-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/danhsa10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f158-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhl13.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f163-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/dovui10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f165-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/cuocth10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f166-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/sokhao10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f62-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vvc10.png)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f137-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/goctin10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f102-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/sukien10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f23-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/muahex10.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f1-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhansu11.jpg)}
  table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f15-"]{background:#fff url(http://i84.servimg.com/u/f84/14/76/38/75/toi_ye10.jpg)}
    
    table.index-box tbody tr td.row1.centered:after{content:"Chủ Đề";margin-left:4px}
  table.index-box tbody tr td.row2.centered:after{content:"Bài Gửi";margin-left:4px}
  .borderwrap .maintitle h2{color:#f40;font-size:24px;position:relative;z-index:1}

  table.ipbtable tfoot td{background-color:transparent!important;font-size:3px;height:10px}
  table.index-box tbody tr td.row2.icon{height:auto;padding:0!important}
  table.index-box tbody tr td{background:transparent!important;border-bottom:none!important;display:block}
  table.index-box tbody tr td .status{margin:0!important;position:absolute;right:0}.pun h3{font-size:1.17em}
    
  table.index-box tbody tr td .forum-name a.forumtitle{background-color:#3584B1;background-position:center!important;background-repeat:no-repeat!important;border-radius:2px 2px 0 0;color:#FFF;display:block;line-height:10px;margin-bottom:10px;padding:100px 10px 10px;position:relative;text-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);z-index:1}

  table.index-box tbody tr td.row1.centered,table.index-box tbody tr td.row2.centered{background:#fff!important;color:#333;font-weight:700;height:auto;line-height:12px;padding:10px;position:absolute;text-align:left;top:78px;width:300px}
  table.index-box tbody tr td.row2.centered{left:80%}
  table.index-box tbody tr:hover .forum-name a.forumtitle {
  margin-bottom: 42px;
  margin-top: -32px;
  transition: all 0.5s ease;
  -webkit-transition: all 0.5s ease;
  -moz-transition: all 0.5s ease;
  -o-transition: all 0.5s ease;
  }
  table.index-box tbody tr{
  overflow: hidden;
  background:#fff;
  border:1px solid #DDD;
  border-radius:2px;
  float:left;
  height:190px;
  margin-top:2px;
  margin-left:2px;
  margin-right:2px;
  position:relative;
  width:470px
  }
  table.index-box tbody tr td:last-child {
  border-top: 1px solid #f4f4f4;
  bottom: 0;
  margin: 5px;
  padding: 5px 0 0;
  position: absolute;
  width: 95%;
  }
  </style>
  <table width="727px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left" style="margin-left: 7px;">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->

  <!-- BEGIN tablehead -->

    <!-- END cathead -->
    
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody></table>
  <div class="bottomBar"> </div><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  <td class="rightBar"> </td>
  <td style="background: #F7FBFC;" width="23%" valign="top">
    <div class="sidebarcontainer">
        

        <div class="adbox">

      </div>
    </div>
  </td>

 • Móm Đặc Biệt
  2. Re: [Hỏi đáp] Index_box bị lỗi khi chuyển qua Invision
  Móm Đặc Biệt S-MOD
  Class và cấu trúc của box invison và punbb khác nhau mà bạn, sao xài chung dc


  --Chữ ký--
  Laughing Diễn đàn Rao vặt, anh em rãnh ghé thăm nhé Laughing


  Very Happy Địa chỉ: http://vnraovat.forumvi.com/ Very Happy
 • phamtuananh9x
  Vậy ai có Index_box của Invision kiểu đó cho mình xin mã được không? Thanks

 • the_dav
  lấy css indẽx bõx của pun sang là dc mà. ko thì kiếm indẽx bõx khác. :)

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
phamtuananh9x
MEM
Bài viết :
2
Points :
4
Like :
0
Invision
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Móm Đặc Biệt
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
phamtuananh9x
MEM
Bài viết :
2
Points :
4
Like :
0
Invision
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<