[Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ

 • nkoxdl
  1. [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MEM LV2
  Demo:


  link forum: http://kingofprivate.clubme.net/

  acc test: nhoxdl - nhoxdl123

  ai fix dùm với ạ c.ơn trước ạ...

 • Giựt
  2. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MOD
  Xung đột rồi , kiểm tra lại js


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
 • nkoxdl
  3. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MEM LV2
  vào kiểm tra dùm mình đc k mình mới tập tành forumvi

 • ngao382_cover
  vao css xóa toàn bộ code wiewtopic_body củ đi, nếu vẫn không được nên xem lại JS

 • nkoxdl
  5. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MEM LV2
  bạn có fb k cho mình xin để nc mình mới tập tành forumvi à

 • ngao382_cover
  @nkoxdl đã viết:bạn có fb k cho mình xin để nc mình mới tập tành forumvi à

  về vấn đề của bạn, nếu muốn ngay và liền bạn nên Pm chủ Skin đã share skin nhé.
  Bạn có thể vào xem CSS xem còn xót lại css viewtopic_body cũ không, nếu không nên xem lại JS hoạc xem forum đang ở chế độ diễn đàn hay là Blog . Thân chào bạn.

 • Giựt
  7. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MOD
  Yêu cầu bạn sửa lại title bài viết nhé , còn về vấn đề thì thêm vào cuối view_topic code sau :

  Code:
  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
 • Móm Đặc Biệt
  8. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar S-MOD
  Tắt hết Js rồi vào topic thử xem còn bị không

 • nkoxdl
  9. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MEM LV2
  e chưa sử dụng js a ơi

 • Móm Đặc Biệt
  10. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar S-MOD
  Thế copy template header hiện tại lại và cho template header về mặc định xem còn bị không


  --Chữ ký--
  Laughing Diễn đàn Rao vặt, anh em rãnh ghé thăm nhé Laughing


  Very Happy Địa chỉ: http://vnraovat.forumvi.com/ Very Happy
 • Giựt
  11. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MOD
  Tìm trong head :

  Code:
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  thay bằng

  Code:
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  Vào posting_body thay dòng đầu tiên = code này

  Code:
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

 • nkoxdl
  12. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar MEM LV2
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  function lang_vi(a){a=a.toLowerCase();a=a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g,"a");a=a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g,"e");a=a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g,"i");a=a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g,"o");a=a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,"u");a=a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g,"y");a=a.replace(/\u0111/g,"d");return a=a.replace(/\W+/g,"-")};  var path = location.pathname;canonical = path + location.search + location.hash;if (/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path)) {history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));} //]]></script>
   
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

          var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
          var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

          if (width_max > 0)
          {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });

              if (slid_vert)
              {
                var height_max = h_perso;

                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                      height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
          <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
          {LOGIN_POPUP_MSG}
          <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
          </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

    <header id="theme-header" class="theme-header">
                    <div class="top-nav">
                         
              <div class="top-menu"><ul id="menu-top-menu" class="menu">
  <li><a title="Diễn đàn game private" href="/">Diễn đàn game</a></li>
  <li><a title="Trợ giúp" href="/">Trợ giúp</a></li>
  <li><a title="Bài mới gửi hôm nay" href="/">Có gì mới</a></li>
                                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <li> <a title="Xem thông tin lý lịch của bạn." href="/profile?mode=editprofile">Lý lịch</a> </li>
  <li> <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a> </li>
  <li> <a title="Bạn muốn thoát chứ ?" href="{U_LOGIN_LOGOUT}" style="background: #4536EF;color: #FFFFFF;">{L_LOGIN_LOGOUT}</a> </li>
                                    <!-- END switch_user_logged_in -->                               
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <li><a title="Đăng ký" href="/register">Đăng ký</a></li>
  <li><a title="Đăng nhập nào ^ ^" href="/login" style=" background: #ef3636; color: #D6FF00; ">Đăng nhập</a></li>
   <!-- END switch_user_logged_out -->
                                   
  </ul>
                                    <select id="top-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="/">&nbsp;Diễn đàn game</option>
                                    <option value="/">&nbsp;Có gì mới</option>
                                    <option value="/register">&nbsp;Đăng ký</option>
                                    <option value="/login">&nbsp;Đăng Nhập</option></select></div>
                    <div class="search-block">
                    <form method="get" id="searchform" action="/">
                      <button class="search-button" type="submit" value="Search"></button> 
                      <input type="text" id="s" name="s" value="Tìm kiếm..." onfocus="if (this.value == 'Tìm kiếm...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Tìm kiếm...';}">
                    </form>
                </div><!-- .search-block /-->
       
   
          </div><!-- .top-menu /-->
         
        <div class="header-content">
          <div class="logo">
          <h1>                        <a title="Tin tức game" href="/">
                <img src="http://i.imgur.com/qYC2G3K.png" alt="Tin tức game" style=" width: 285px; height: 90px; background: #1D1D1D; border-left: 1px solid #fff; ">
                            </a>
          </h1>        </div><!-- .logo /-->
          <div class="ads-top">              <div style="overflow: hidden; position: relative; margin: 0px auto ! important;"><div style="z-index: 100; margin: 0 auto !important; height:90px ;width:685px;"><embed width="685px" height="90px" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" wmode="opaque" quality="high" name="doubleLinkFlashAd" id="doubleLinkFlashAd" style="undefined" src="http://www.doublelink.net/Images/Banner/2013/11/28/728x90_179845.swf" type="application/x-shockwave-flash"><div style="clear:both; width:0; height:0;"></div> </div><div name="overDivContent" style="overflow:hidden; z-index:1000; position:absolute; height:90px ;width:685px;margin: 0 auto !important; left: 0; top: 0; right:0;"><a href="http://goo.gl/tI1vFZ" onclick="window.open(this.href);return false;" style="display:block; width:100%; height:100%;"> </a></div></div>            </div>        <div class="clear"></div>
        </div> 
                           
                           
                       
                           
                           
                          <nav id="main-nav" class="fixed-enabled">
              <div class="main-menu"><ul id="menu-header-menu" class="menu"><li id="menu-item-9973" class="menu-item-home  menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  current-menu-item  current_page_item"><a href="/">Home</a></li>
                                    <li><a href="/f6-forum">Game private</a></li>
                                    <li><a href="/f32-forum">Tim tức game</a></li>
                                    <li><a href="/f24-forum">Tin tức 24h</a></li>
                                    <li><a href="/c4-category">Hack game</a></li>
                                    <li><a href="/f48-forum">Thư viện truyện</a></li>
                                    <li><a href="/f55-forum">Âm nhạc</a></li>
                                    <li><a href="/f64-forum">Thư giản</a></li>
                                    <li><a href="/f60-forum">Thơ văn</a>
    <ul class="lasper123">
      <li><a href="/f61-forum" class="documents">Thơ sưu tầm</a></li>
      <li><a href="/f63-forum" class="messages">Thơ chế</a></li>
      <li><a href="/f62-forum" class="signout">Văn sưu tầm</a></li>
    </ul>
                                    </li>
                                    <li><a href="/f72-">Phim ảnh</a>
    <ul class="lasper123">
    <li><a href="/f71-forum" class="documents">Clip vui</a></li>
    <li><a href="/f70-forum" class="messages">Phim hoạt hình</a></li>
    <li><a href="/f69-forum" class="signout">Hài - tiểu phẩm</a></li>
    <li><a href="/f68-forum" class="signout">Xưởng phim online</a></li>
    </ul>
                                    </li>
                                    <li><a href="/c6-category">CNTT & FM </a></li>
                                    </ul></div>                        <a href="/feed" class="random-article tieicon-shuffle ttip" title="Random Article"></a>
                      </nav>
                           
                            <!-- .main-nav /-->
                       
                </header>
                    <!-- #header /-->
                    <div class="breaking-news">
        <span>Hot</span>
             
                <ul>
                      <li><a href="/10145-share-vipcode-chi-ton-cuc-gia-tri-game-tan-tien-kiem.html" title="Share vipcode Chí Tôn cực giá trị game Tân Tiên Kiếm">Share vipcode Chí Tôn cực giá trị game Tân Tiên Kiếm</a></li>
                      <li><a href="/10018-tinh-than-bien-tang-1000-giftcode-huyet-ma-nhan-dip-open-beta.html" title="Tinh Thần Biến tặng 1000 GiftCode Huyết Ma nhân dịp Open Beta">Tinh Thần Biến tặng 1000 GiftCode Huyết Ma nhân dịp Open Beta</a></li>
                      <li><a href="/9995-vo-lam-truyen-ky-co-gi-khien-game-thu-say-me.html" title="Võ Lâm Truyền Kỳ có gì khiến game thủ say mê?">Võ Lâm Truyền Kỳ có gì khiến game thủ say mê?</a></li>
                      <li><a href="/9987-top-5-kieu-nu-dang-lam-chao-dao-cong-dong-vua-bong-ro.html" title="Top 5 kiều nữ đang làm “chao đảo” cộng đồng Vua Bóng rổ">Top 5 kiều nữ đang làm “chao đảo” cộng đồng Vua Bóng rổ</a></li>
                      <li><a href="/9975-10-game-online-pho-bien-nhat-tai-trung-quoc-nua-dau-nam.html" title="10 game online phổ biến nhất tại Trung Quốc nửa đầu năm">10 game online phổ biến nhất tại Trung Quốc nửa đầu năm</a></li>
                      <li><a href="/9958-tao-nghi-choi-lol.html" title="“Tao nghỉ chơi LoL”">“Tao nghỉ chơi LoL”</a></li>
                      <li><a href="/9951-cung-ngam-7-guong-mat-thien-than-cuoc-thi-miss-bong-ro-2013.html" title="Cùng ngắm 7 gương mặt “thiên thần” cuộc thi Miss Bóng Rổ 2013">Cùng ngắm 7 gương mặt “thiên thần” cuộc thi Miss Bóng Rổ 2013</a></li>
                      <li><a href="/9940-di-tim-hieu-su-mat-thiet-giua-hot-girl-va-game-online.html" title="Đi tìm hiểu sự mật thiết giữa hot girl và game online">Đi tìm hiểu sự mật thiết giữa hot girl và game online</a></li>
                      <li><a href="/9712-8-game-nhap-vai-cho-ps3-hay-nhat-moi-thoi-dai.html" title="8 game nhập vai cho PS3 hay nhất mọi thời đại">8 game nhập vai cho PS3 hay nhất mọi thời đại</a></li>
                      <li><a href="/9678-4-game-online-co-nhan-vat-nu-nong-bong-nhat.html" title="4 game online có nhân vật nữ “nóng bỏng” nhất">4 game online có nhân vật nữ “nóng bỏng” nhất</a></li>
                    </ul>
               

                    <script type="text/javascript">
          jQuery(document).ready(function(){
                          createTicker();
                      });
        </script>
    </div>
                   
                   
                    <!-- .breaking-news -->

    <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
          <div class="container_IE">
              <div class="pun">
               
                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                            <div id="container">
                                <div id="content">
                                 
                                  <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                  </div>
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
              </div>
          </div>
        </div>
    </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
     
   

 • Móm Đặc Biệt
  13. Re: [Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ
  avatar S-MOD
  Xóa đoạn này đi xem
  Code:
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  function lang_vi(a){a=a.toLowerCase();a=a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g,"a");a=a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g,"e");a=a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g,"i");a=a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g,"o");a=a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,"u");a=a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g,"y");a=a.replace(/\u0111/g,"d");return a=a.replace(/\W+/g,"-")};  var path = location.pathname;canonical = path + location.search + location.hash;if (/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path)) {history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));} //]]></script>


  --Chữ ký--
  Laughing Diễn đàn Rao vặt, anh em rãnh ghé thăm nhé Laughing


  Very Happy Địa chỉ: http://vnraovat.forumvi.com/ Very Happy
 • the_dav
  Đã giải đáp :)

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV2
Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
Status :
Đời là bể khổ!
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV2
Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
Status :
Đời là bể khổ!
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV1
Bài viết :
38
Points :
55
Like :
5
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV2
Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
Status :
Đời là bể khổ!
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV1
Bài viết :
38
Points :
55
Like :
5
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV2
Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
Status :
Đời là bể khổ!
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV2
Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
Status :
Đời là bể khổ!
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết