CSS form background gradient 12311


Code:

<div class="tu_van_ngay">
<h2>Tư vấn ngay</h2>
<p>Chúng tôi đi đầu trong việc thiết lập và thực thi các chiến lược Marketing hiệu quả, hãy đăng ký thông tin dưới đây nếu cần trợ giúp.</p>
<p><span class="wpcf7-form-control-wrap text-603"><input type="text" name="text-603" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên"></span><span class="wpcf7-form-control-wrap tel-46"><input type="tel" name="tel-46" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại"></span><span class="wpcf7-form-control-wrap email-111"><input type="email" name="email-111" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Email"></span><span class="wpcf7-form-control-wrap textarea-723"><textarea name="textarea-723" cols="40" rows="10" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" aria-invalid="false" placeholder="Lĩnh vực hoạt động"></textarea></span><span class="wpcf7-form-control-wrap textarea-724"><textarea name="textarea-724" cols="40" rows="10" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" aria-invalid="false" placeholder="Nội dung"></textarea></span><input type="submit" value="Tư vấn ngay" class="wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit"><span class="wpcf7-spinner"></span>
</p></div>

<style>

.tu_van_ngay{
 background-image: linear-gradient(to bottom right, #004f83, #189eb2);
 padding: 45px 45px;
 text-align: center;
 border-radius: 5px;
}
.tu_van_ngay h2{
 text-transform: uppercase;
 font-size: 28px;
 line-height: 45px;
 margin-bottom: 0;
 color: #ffffff;
}
.tu_van_ngay p{
 font-size: 13px;
 line-height: 21px;
 font-style: italic;
 color: #fff;
 margin-bottom: 20px;
}
.tu_van_ngay input{
 line-height: 36px;
 height: 36px;
 min-height: 36px;
 border-radius: 6px;
 box-shadow: unset !important;
 margin-bottom: 10px;
 border: none;
 font-style: initial;
}
.tu_van_ngay textarea{
 border-radius: 6px;
 box-shadow: unset !important;
 margin-bottom: 10px;
 border: none;
 font-style: initial;
 max-height: 56px;
 min-height: 56px;
}
.tu_van_ngay .wpcf7-submit{
 display: block;
 margin: 20px 0 0 0 !important;
 width: 100%;
 border: 1px solid #5eccdc;
 line-height: 38px;
 min-height: 38px;
 text-transform: uppercase;
 font-size: 16px;
 font-weight: 500;
 color: #fff;
}
.tu_van_ngay .wpcf7-spinner{
 display: none;
}
.tct{
 padding: 45px 0 0 0 !important;
 display: none;
}
.home .tct,.tax-project .tct,.single-project-post .tct {
 display: block;
}
.tct h2{
 text-align: center;
 font-weight: 500;
 text-transform: uppercase;
 font-size: 28px;
 line-height: 49px;
 margin-bottom: 0;
 color: #3a3939;
}
.tct p{
 text-align: center;
 font-size: 14px;
 line-height: 22px;
 margin-bottom: 25px;
 color: #7c7c7c;
 display: block;
}
.tct .doitac .col-inner .img{
 width: 25% !important;
 float: left;
 padding: 0 15px;
 margin-bottom: 30px;
}
.tct .row{
 max-width: 1230px;
}
input[type='submit']:not(.is-form) {
    background-color: #0c71bd;
}

</style>