[Thủ thuật] Tạo QR Code với jquery

 • Admin
  1. [Thủ thuật] Tạo QR Code với jquery
  Admin ACP
  QR Code là viết tắt của từ Quick response code (được tạm dịch "Mã phản hồi nhanh") hay còn được gọi là mã vạch ma trận (matrix-barcode) là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi một ứng dụng đọc mã vạch hay smartphone (điện thoại thông minh) có chức năng chụp ảnh (camera) với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch.

  Tạo QR Code với jquery


  Tại đây mình sẽ chia sẻ cho ae cách sử dụng jquery đã biến đoạn text thành mã QR code
  [Thủ thuật] Tạo QR Code với jquery GXMXgHH

  Trước hết là thư viện lõi jquery, sau đó thêm thư viện jquery.qrcode.js trên trang.

  Code:
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.2/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/c9tlzvysfp9iju3/jquery.qrcode.min.js"></script>

  Thêm QR Code div trên trang mà bạn muốn hiển thị Mã QR.

  Code:
  <div id="qrcode"></div>

  Sau đó gọi hàm jquery để tạo mã QR.

  Code:
  $(function() {
    $('#qrcode').qrcode({width: 200,height: 200,text: "hotrofm : nội dung"});
  });


  Code này lưu lại đề phòng link trên die
  Code:
  (function(r){r.fn.qrcode=function(h){var s;function u(a){this.mode=s;this.data=a}function o(a,c){this.typeNumber=a;this.errorCorrectLevel=c;this.modules=null;this.moduleCount=0;this.dataCache=null;this.dataList=[]}function q(a,c){if(void 0==a.length)throw Error(a.length+"/"+c);for(var d=0;d<a.length&&0==a[d];)d++;this.num=Array(a.length-d+c);for(var b=0;b<a.length-d;b++)this.num[b]=a[b+d]}function p(a,c){this.totalCount=a;this.dataCount=c}function t(){this.buffer=[];this.length=0}u.prototype={getLength:function(){return this.data.length},
  write:function(a){for(var c=0;c<this.data.length;c++)a.put(this.data.charCodeAt(c),8)}};o.prototype={addData:function(a){this.dataList.push(new u(a));this.dataCache=null},isDark:function(a,c){if(0>a||this.moduleCount<=a||0>c||this.moduleCount<=c)throw Error(a+","+c);return this.modules[a][c]},getModuleCount:function(){return this.moduleCount},make:function(){if(1>this.typeNumber){for(var a=1,a=1;40>a;a++){for(var c=p.getRSBlocks(a,this.errorCorrectLevel),d=new t,b=0,e=0;e<c.length;e++)b+=c[e].dataCount;
  for(e=0;e<this.dataList.length;e++)c=this.dataList[e],d.put(c.mode,4),d.put(c.getLength(),j.getLengthInBits(c.mode,a)),c.write(d);if(d.getLengthInBits()<=8*b)break}this.typeNumber=a}this.makeImpl(!1,this.getBestMaskPattern())},makeImpl:function(a,c){this.moduleCount=4*this.typeNumber+17;this.modules=Array(this.moduleCount);for(var d=0;d<this.moduleCount;d++){this.modules[d]=Array(this.moduleCount);for(var b=0;b<this.moduleCount;b++)this.modules[d][b]=null}this.setupPositionProbePattern(0,0);this.setupPositionProbePattern(this.moduleCount-
  7,0);this.setupPositionProbePattern(0,this.moduleCount-7);this.setupPositionAdjustPattern();this.setupTimingPattern();this.setupTypeInfo(a,c);7<=this.typeNumber&&this.setupTypeNumber(a);null==this.dataCache&&(this.dataCache=o.createData(this.typeNumber,this.errorCorrectLevel,this.dataList));this.mapData(this.dataCache,c)},setupPositionProbePattern:function(a,c){for(var d=-1;7>=d;d++)if(!(-1>=a+d||this.moduleCount<=a+d))for(var b=-1;7>=b;b++)-1>=c+b||this.moduleCount<=c+b||(this.modules[a+d][c+b]=
  0<=d&&6>=d&&(0==b||6==b)||0<=b&&6>=b&&(0==d||6==d)||2<=d&&4>=d&&2<=b&&4>=b?!0:!1)},getBestMaskPattern:function(){for(var a=0,c=0,d=0;8>d;d++){this.makeImpl(!0,d);var b=j.getLostPoint(this);if(0==d||a>b)a=b,c=d}return c},createMovieClip:function(a,c,d){a=a.createEmptyMovieClip(c,d);this.make();for(c=0;c<this.modules.length;c++)for(var d=1*c,b=0;b<this.modules[c].length;b++){var e=1*b;this.modules[c][b]&&(a.beginFill(0,100),a.moveTo(e,d),a.lineTo(e+1,d),a.lineTo(e+1,d+1),a.lineTo(e,d+1),a.endFill())}return a},
  setupTimingPattern:function(){for(var a=8;a<this.moduleCount-8;a++)null==this.modules[a][6]&&(this.modules[a][6]=0==a%2);for(a=8;a<this.moduleCount-8;a++)null==this.modules[6][a]&&(this.modules[6][a]=0==a%2)},setupPositionAdjustPattern:function(){for(var a=j.getPatternPosition(this.typeNumber),c=0;c<a.length;c++)for(var d=0;d<a.length;d++){var b=a[c],e=a[d];if(null==this.modules[b][e])for(var f=-2;2>=f;f++)for(var i=-2;2>=i;i++)this.modules[b+f][e+i]=-2==f||2==f||-2==i||2==i||0==f&&0==i?!0:!1}},setupTypeNumber:function(a){for(var c=
  j.getBCHTypeNumber(this.typeNumber),d=0;18>d;d++){var b=!a&&1==(c>>d&1);this.modules[Math.floor(d/3)][d%3+this.moduleCount-8-3]=b}for(d=0;18>d;d++)b=!a&&1==(c>>d&1),this.modules[d%3+this.moduleCount-8-3][Math.floor(d/3)]=b},setupTypeInfo:function(a,c){for(var d=j.getBCHTypeInfo(this.errorCorrectLevel<<3|c),b=0;15>b;b++){var e=!a&&1==(d>>b&1);6>b?this.modules[b][8]=e:8>b?this.modules[b+1][8]=e:this.modules[this.moduleCount-15+b][8]=e}for(b=0;15>b;b++)e=!a&&1==(d>>b&1),8>b?this.modules[8][this.moduleCount-
  b-1]=e:9>b?this.modules[8][15-b-1+1]=e:this.modules[8][15-b-1]=e;this.modules[this.moduleCount-8][8]=!a},mapData:function(a,c){for(var d=-1,b=this.moduleCount-1,e=7,f=0,i=this.moduleCount-1;0<i;i-=2)for(6==i&&i--;;){for(var g=0;2>g;g++)if(null==this.modules[b][i-g]){var n=!1;f<a.length&&(n=1==(a[f]>>>e&1));j.getMask(c,b,i-g)&&(n=!n);this.modules[b][i-g]=n;e--; -1==e&&(f++,e=7)}b+=d;if(0>b||this.moduleCount<=b){b-=d;d=-d;break}}}};o.PAD0=236;o.PAD1=17;o.createData=function(a,c,d){for(var c=p.getRSBlocks(a,
  c),b=new t,e=0;e<d.length;e++){var f=d[e];b.put(f.mode,4);b.put(f.getLength(),j.getLengthInBits(f.mode,a));f.write(b)}for(e=a=0;e<c.length;e++)a+=c[e].dataCount;if(b.getLengthInBits()>8*a)throw Error("code length overflow. ("+b.getLengthInBits()+">"+8*a+")");for(b.getLengthInBits()+4<=8*a&&b.put(0,4);0!=b.getLengthInBits()%8;)b.putBit(!1);for(;!(b.getLengthInBits()>=8*a);){b.put(o.PAD0,8);if(b.getLengthInBits()>=8*a)break;b.put(o.PAD1,8)}return o.createBytes(b,c)};o.createBytes=function(a,c){for(var d=
  0,b=0,e=0,f=Array(c.length),i=Array(c.length),g=0;g<c.length;g++){var n=c[g].dataCount,h=c[g].totalCount-n,b=Math.max(b,n),e=Math.max(e,h);f[g]=Array(n);for(var k=0;k<f[g].length;k++)f[g][k]=255&a.buffer[k+d];d+=n;k=j.getErrorCorrectPolynomial(h);n=(new q(f[g],k.getLength()-1)).mod(k);i[g]=Array(k.getLength()-1);for(k=0;k<i[g].length;k++)h=k+n.getLength()-i[g].length,i[g][k]=0<=h?n.get(h):0}for(k=g=0;k<c.length;k++)g+=c[k].totalCount;d=Array(g);for(k=n=0;k<b;k++)for(g=0;g<c.length;g++)k<f[g].length&&
  (d[n++]=f[g][k]);for(k=0;k<e;k++)for(g=0;g<c.length;g++)k<i[g].length&&(d[n++]=i[g][k]);return d};s=4;for(var j={PATTERN_POSITION_TABLE:[[],[6,18],[6,22],[6,26],[6,30],[6,34],[6,22,38],[6,24,42],[6,26,46],[6,28,50],[6,30,54],[6,32,58],[6,34,62],[6,26,46,66],[6,26,48,70],[6,26,50,74],[6,30,54,78],[6,30,56,82],[6,30,58,86],[6,34,62,90],[6,28,50,72,94],[6,26,50,74,98],[6,30,54,78,102],[6,28,54,80,106],[6,32,58,84,110],[6,30,58,86,114],[6,34,62,90,118],[6,26,50,74,98,122],[6,30,54,78,102,126],[6,26,52,
  78,104,130],[6,30,56,82,108,134],[6,34,60,86,112,138],[6,30,58,86,114,142],[6,34,62,90,118,146],[6,30,54,78,102,126,150],[6,24,50,76,102,128,154],[6,28,54,80,106,132,158],[6,32,58,84,110,136,162],[6,26,54,82,110,138,166],[6,30,58,86,114,142,170]],G15:1335,G18:7973,G15_MASK:21522,getBCHTypeInfo:function(a){for(var c=a<<10;0<=j.getBCHDigit(c)-j.getBCHDigit(j.G15);)c^=j.G15<<j.getBCHDigit(c)-j.getBCHDigit(j.G15);return(a<<10|c)^j.G15_MASK},getBCHTypeNumber:function(a){for(var c=a<<12;0<=j.getBCHDigit(c)-
  j.getBCHDigit(j.G18);)c^=j.G18<<j.getBCHDigit(c)-j.getBCHDigit(j.G18);return a<<12|c},getBCHDigit:function(a){for(var c=0;0!=a;)c++,a>>>=1;return c},getPatternPosition:function(a){return j.PATTERN_POSITION_TABLE[a-1]},getMask:function(a,c,d){switch(a){case 0:return 0==(c+d)%2;case 1:return 0==c%2;case 2:return 0==d%3;case 3:return 0==(c+d)%3;case 4:return 0==(Math.floor(c/2)+Math.floor(d/3))%2;case 5:return 0==c*d%2+c*d%3;case 6:return 0==(c*d%2+c*d%3)%2;case 7:return 0==(c*d%3+(c+d)%2)%2;default:throw Error("bad maskPattern:"+
  a);}},getErrorCorrectPolynomial:function(a){for(var c=new q([1],0),d=0;d<a;d++)c=c.multiply(new q([1,l.gexp(d)],0));return c},getLengthInBits:function(a,c){if(1<=c&&10>c)switch(a){case 1:return 10;case 2:return 9;case s:return 8;case 8:return 8;default:throw Error("mode:"+a);}else if(27>c)switch(a){case 1:return 12;case 2:return 11;case s:return 16;case 8:return 10;default:throw Error("mode:"+a);}else if(41>c)switch(a){case 1:return 14;case 2:return 13;case s:return 16;case 8:return 12;default:throw Error("mode:"+
  a);}else throw Error("type:"+c);},getLostPoint:function(a){for(var c=a.getModuleCount(),d=0,b=0;b<c;b++)for(var e=0;e<c;e++){for(var f=0,i=a.isDark(b,e),g=-1;1>=g;g++)if(!(0>b+g||c<=b+g))for(var h=-1;1>=h;h++)0>e+h||c<=e+h||0==g&&0==h||i==a.isDark(b+g,e+h)&&f++;5<f&&(d+=3+f-5)}for(b=0;b<c-1;b++)for(e=0;e<c-1;e++)if(f=0,a.isDark(b,e)&&f++,a.isDark(b+1,e)&&f++,a.isDark(b,e+1)&&f++,a.isDark(b+1,e+1)&&f++,0==f||4==f)d+=3;for(b=0;b<c;b++)for(e=0;e<c-6;e++)a.isDark(b,e)&&!a.isDark(b,e+1)&&a.isDark(b,e+
  2)&&a.isDark(b,e+3)&&a.isDark(b,e+4)&&!a.isDark(b,e+5)&&a.isDark(b,e+6)&&(d+=40);for(e=0;e<c;e++)for(b=0;b<c-6;b++)a.isDark(b,e)&&!a.isDark(b+1,e)&&a.isDark(b+2,e)&&a.isDark(b+3,e)&&a.isDark(b+4,e)&&!a.isDark(b+5,e)&&a.isDark(b+6,e)&&(d+=40);for(e=f=0;e<c;e++)for(b=0;b<c;b++)a.isDark(b,e)&&f++;a=Math.abs(100*f/c/c-50)/5;return d+10*a}},l={glog:function(a){if(1>a)throw Error("glog("+a+")");return l.LOG_TABLE[a]},gexp:function(a){for(;0>a;)a+=255;for(;256<=a;)a-=255;return l.EXP_TABLE[a]},EXP_TABLE:Array(256),
  LOG_TABLE:Array(256)},m=0;8>m;m++)l.EXP_TABLE[m]=1<<m;for(m=8;256>m;m++)l.EXP_TABLE[m]=l.EXP_TABLE[m-4]^l.EXP_TABLE[m-5]^l.EXP_TABLE[m-6]^l.EXP_TABLE[m-8];for(m=0;255>m;m++)l.LOG_TABLE[l.EXP_TABLE[m]]=m;q.prototype={get:function(a){return this.num[a]},getLength:function(){return this.num.length},multiply:function(a){for(var c=Array(this.getLength()+a.getLength()-1),d=0;d<this.getLength();d++)for(var b=0;b<a.getLength();b++)c[d+b]^=l.gexp(l.glog(this.get(d))+l.glog(a.get(b)));return new q(c,0)},mod:function(a){if(0>
  this.getLength()-a.getLength())return this;for(var c=l.glog(this.get(0))-l.glog(a.get(0)),d=Array(this.getLength()),b=0;b<this.getLength();b++)d[b]=this.get(b);for(b=0;b<a.getLength();b++)d[b]^=l.gexp(l.glog(a.get(b))+c);return(new q(d,0)).mod(a)}};p.RS_BLOCK_TABLE=[[1,26,19],[1,26,16],[1,26,13],[1,26,9],[1,44,34],[1,44,28],[1,44,22],[1,44,16],[1,70,55],[1,70,44],[2,35,17],[2,35,13],[1,100,80],[2,50,32],[2,50,24],[4,25,9],[1,134,108],[2,67,43],[2,33,15,2,34,16],[2,33,11,2,34,12],[2,86,68],[4,43,27],
  [4,43,19],[4,43,15],[2,98,78],[4,49,31],[2,32,14,4,33,15],[4,39,13,1,40,14],[2,121,97],[2,60,38,2,61,39],[4,40,18,2,41,19],[4,40,14,2,41,15],[2,146,116],[3,58,36,2,59,37],[4,36,16,4,37,17],[4,36,12,4,37,13],[2,86,68,2,87,69],[4,69,43,1,70,44],[6,43,19,2,44,20],[6,43,15,2,44,16],[4,101,81],[1,80,50,4,81,51],[4,50,22,4,51,23],[3,36,12,8,37,13],[2,116,92,2,117,93],[6,58,36,2,59,37],[4,46,20,6,47,21],[7,42,14,4,43,15],[4,133,107],[8,59,37,1,60,38],[8,44,20,4,45,21],[12,33,11,4,34,12],[3,145,115,1,146,
  116],[4,64,40,5,65,41],[11,36,16,5,37,17],[11,36,12,5,37,13],[5,109,87,1,110,88],[5,65,41,5,66,42],[5,54,24,7,55,25],[11,36,12],[5,122,98,1,123,99],[7,73,45,3,74,46],[15,43,19,2,44,20],[3,45,15,13,46,16],[1,135,107,5,136,108],[10,74,46,1,75,47],[1,50,22,15,51,23],[2,42,14,17,43,15],[5,150,120,1,151,121],[9,69,43,4,70,44],[17,50,22,1,51,23],[2,42,14,19,43,15],[3,141,113,4,142,114],[3,70,44,11,71,45],[17,47,21,4,48,22],[9,39,13,16,40,14],[3,135,107,5,136,108],[3,67,41,13,68,42],[15,54,24,5,55,25],[15,
  43,15,10,44,16],[4,144,116,4,145,117],[17,68,42],[17,50,22,6,51,23],[19,46,16,6,47,17],[2,139,111,7,140,112],[17,74,46],[7,54,24,16,55,25],[34,37,13],[4,151,121,5,152,122],[4,75,47,14,76,48],[11,54,24,14,55,25],[16,45,15,14,46,16],[6,147,117,4,148,118],[6,73,45,14,74,46],[11,54,24,16,55,25],[30,46,16,2,47,17],[8,132,106,4,133,107],[8,75,47,13,76,48],[7,54,24,22,55,25],[22,45,15,13,46,16],[10,142,114,2,143,115],[19,74,46,4,75,47],[28,50,22,6,51,23],[33,46,16,4,47,17],[8,152,122,4,153,123],[22,73,45,
  3,74,46],[8,53,23,26,54,24],[12,45,15,28,46,16],[3,147,117,10,148,118],[3,73,45,23,74,46],[4,54,24,31,55,25],[11,45,15,31,46,16],[7,146,116,7,147,117],[21,73,45,7,74,46],[1,53,23,37,54,24],[19,45,15,26,46,16],[5,145,115,10,146,116],[19,75,47,10,76,48],[15,54,24,25,55,25],[23,45,15,25,46,16],[13,145,115,3,146,116],[2,74,46,29,75,47],[42,54,24,1,55,25],[23,45,15,28,46,16],[17,145,115],[10,74,46,23,75,47],[10,54,24,35,55,25],[19,45,15,35,46,16],[17,145,115,1,146,116],[14,74,46,21,75,47],[29,54,24,19,
  55,25],[11,45,15,46,46,16],[13,145,115,6,146,116],[14,74,46,23,75,47],[44,54,24,7,55,25],[59,46,16,1,47,17],[12,151,121,7,152,122],[12,75,47,26,76,48],[39,54,24,14,55,25],[22,45,15,41,46,16],[6,151,121,14,152,122],[6,75,47,34,76,48],[46,54,24,10,55,25],[2,45,15,64,46,16],[17,152,122,4,153,123],[29,74,46,14,75,47],[49,54,24,10,55,25],[24,45,15,46,46,16],[4,152,122,18,153,123],[13,74,46,32,75,47],[48,54,24,14,55,25],[42,45,15,32,46,16],[20,147,117,4,148,118],[40,75,47,7,76,48],[43,54,24,22,55,25],[10,
  45,15,67,46,16],[19,148,118,6,149,119],[18,75,47,31,76,48],[34,54,24,34,55,25],[20,45,15,61,46,16]];p.getRSBlocks=function(a,c){var d=p.getRsBlockTable(a,c);if(void 0==d)throw Error("bad rs block @ typeNumber:"+a+"/errorCorrectLevel:"+c);for(var b=d.length/3,e=[],f=0;f<b;f++)for(var h=d[3*f+0],g=d[3*f+1],j=d[3*f+2],l=0;l<h;l++)e.push(new p(g,j));return e};p.getRsBlockTable=function(a,c){switch(c){case 1:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*(a-1)+0];case 0:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*(a-1)+1];case 3:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*
  (a-1)+2];case 2:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*(a-1)+3]}};t.prototype={get:function(a){return 1==(this.buffer[Math.floor(a/8)]>>>7-a%8&1)},put:function(a,c){for(var d=0;d<c;d++)this.putBit(1==(a>>>c-d-1&1))},getLengthInBits:function(){return this.length},putBit:function(a){var c=Math.floor(this.length/8);this.buffer.length<=c&&this.buffer.push(0);a&&(this.buffer[c]|=128>>>this.length%8);this.length++}};"string"===typeof h&&(h={text:h});h=r.extend({},{render:"canvas",width:256,height:256,typeNumber:-1,
  correctLevel:2,background:"#ffffff",foreground:"#000000"},h);return this.each(function(){var a;if("canvas"==h.render){a=new o(h.typeNumber,h.correctLevel);a.addData(h.text);a.make();var c=document.createElement("canvas");c.width=h.width;c.height=h.height;for(var d=c.getContext("2d"),b=h.width/a.getModuleCount(),e=h.height/a.getModuleCount(),f=0;f<a.getModuleCount();f++)for(var i=0;i<a.getModuleCount();i++){d.fillStyle=a.isDark(f,i)?h.foreground:h.background;var g=Math.ceil((i+1)*b)-Math.floor(i*b),
  j=Math.ceil((f+1)*b)-Math.floor(f*b);d.fillRect(Math.round(i*b),Math.round(f*e),g,j)}}else{a=new o(h.typeNumber,h.correctLevel);a.addData(h.text);a.make();c=r("<table></table>").css("width",h.width+"px").css("height",h.height+"px").css("border","0px").css("border-collapse","collapse").css("background-color",h.background);d=h.width/a.getModuleCount();b=h.height/a.getModuleCount();for(e=0;e<a.getModuleCount();e++){f=r("<tr></tr>").css("height",b+"px").appendTo(c);for(i=0;i<a.getModuleCount();i++)r("<td></td>").css("width",
  d+"px").css("background-color",a.isDark(e,i)?h.foreground:h.background).appendTo(f)}}a=c;jQuery(a).appendTo(this)})}})(jQuery);

  Được sửa bởi Admin ngày 04.01.18 11:20; sửa lần 1.

 • huyvip83
  dùng cái này để làm gì, với mục đích gì, dùng cái này để làm gì, với mục đích gì


  --Chữ ký--
  Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

  Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
 • Admin
  3. Re: [Thủ thuật] Tạo QR Code với jquery
  Admin ACP
  @huyvip83 đã viết:dùng cái này để làm gì, với mục đích gì, dùng cái này để làm gì, với mục đích gì

  Cái này làm cho website công nghệ nhé. ví dụ như biến tất cả tên của thành viên commnet thành mà vạch này. biến tất cả comment của thành viên thành mã vạch này. muốn xem họ comment gì thì lại phải dùng app hay dùng phần mềm nào đó quét để xem. vẽ ra việc để website có sự độc đáo ấy

 • huyvip83
  @Admin đã viết:
  @huyvip83 đã viết:dùng cái này để làm gì, với mục đích gì, dùng cái này để làm gì, với mục đích gì

  Cái này làm cho website công nghệ nhé. ví dụ như biến tất cả tên của thành viên commnet thành mà vạch này. biến tất cả comment của thành viên thành mã vạch này. muốn xem họ comment gì thì lại phải dùng app hay dùng phần mềm nào đó quét để xem. vẽ ra việc để website có sự độc đáo ấy
  không hiểu cho lắm

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
381
Points :
735
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên https://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
381
Points :
735
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên https://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<