Diễn Đàn Hỗ Trợ FM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


[Thủ thuật] Tạo QR Code với jquery

Tác giả: - vào lúc:
Admin
Bài viết : 431
Points : 820
Like : 120
Punbb
Quản trị
Status : test
AdminACP
1/3/2018, 11:49
#1
QR Code là viết tắt của từ Quick response code (được tạm dịch "Mã phản hồi nhanh") hay còn được gọi là mã vạch ma trận (matrix-barcode) là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi một ứng dụng đọc mã vạch hay smartphone (điện thoại thông minh) có chức năng chụp ảnh (camera) với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch.

Tạo QR Code với jquery


Tại đây mình sẽ chia sẻ cho ae cách sử dụng jquery đã biến đoạn text thành mã QR code
[Thủ thuật] Tạo QR Code với jquery GXMXgHH

Trước hết là thư viện lõi jquery, sau đó thêm thư viện jquery.qrcode.js trên trang.

Code:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/c9tlzvysfp9iju3/jquery.qrcode.min.js"></script>


Thêm QR Code div trên trang mà bạn muốn hiển thị Mã QR.

Code:

<div id="qrcode"></div>


Sau đó gọi hàm jquery để tạo mã QR.

Code:

$(function() {
  $('#qrcode').qrcode({width: 200,height: 200,text: "hotrofm : nội dung"});
});Code này lưu lại đề phòng link trên die

Code:

(function(r){r.fn.qrcode=function(h){var s;function u(a){this.mode=s;this.data=a}function o(a,c){this.typeNumber=a;this.errorCorrectLevel=c;this.modules=null;this.moduleCount=0;this.dataCache=null;this.dataList=[]}function q(a,c){if(void 0==a.length)throw Error(a.length+"/"+c);for(var d=0;d<a.length&&0==a[d];)d++;this.num=Array(a.length-d+c);for(var b=0;b<a.length-d;b++)this.num[b]=a[b+d]}function p(a,c){this.totalCount=a;this.dataCount=c}function t(){this.buffer=[];this.length=0}u.prototype={getLength:function(){return this.data.length},
write:function(a){for(var c=0;c<this.data.length;c++)a.put(this.data.charCodeAt(c),8)}};o.prototype={addData:function(a){this.dataList.push(new u(a));this.dataCache=null},isDark:function(a,c){if(0>a||this.moduleCount<=a||0>c||this.moduleCount<=c)throw Error(a+","+c);return this.modules[a][c]},getModuleCount:function(){return this.moduleCount},make:function(){if(1>this.typeNumber){for(var a=1,a=1;40>a;a++){for(var c=p.getRSBlocks(a,this.errorCorrectLevel),d=new t,b=0,e=0;e<c.length;e++)b+=c[e].dataCount;
for(e=0;e<this.dataList.length;e++)c=this.dataList[e],d.put(c.mode,4),d.put(c.getLength(),j.getLengthInBits(c.mode,a)),c.write(d);if(d.getLengthInBits()<=8*b)break}this.typeNumber=a}this.makeImpl(!1,this.getBestMaskPattern())},makeImpl:function(a,c){this.moduleCount=4*this.typeNumber+17;this.modules=Array(this.moduleCount);for(var d=0;d<this.moduleCount;d++){this.modules[d]=Array(this.moduleCount);for(var b=0;b<this.moduleCount;b++)this.modules[d][b]=null}this.setupPositionProbePattern(0,0);this.setupPositionProbePattern(this.moduleCount-
7,0);this.setupPositionProbePattern(0,this.moduleCount-7);this.setupPositionAdjustPattern();this.setupTimingPattern();this.setupTypeInfo(a,c);7<=this.typeNumber&&this.setupTypeNumber(a);null==this.dataCache&&(this.dataCache=o.createData(this.typeNumber,this.errorCorrectLevel,this.dataList));this.mapData(this.dataCache,c)},setupPositionProbePattern:function(a,c){for(var d=-1;7>=d;d++)if(!(-1>=a+d||this.moduleCount<=a+d))for(var b=-1;7>=b;b++)-1>=c+b||this.moduleCount<=c+b||(this.modules[a+d][c+b]=
0<=d&&6>=d&&(0==b||6==b)||0<=b&&6>=b&&(0==d||6==d)||2<=d&&4>=d&&2<=b&&4>=b?!0:!1)},getBestMaskPattern:function(){for(var a=0,c=0,d=0;8>d;d++){this.makeImpl(!0,d);var b=j.getLostPoint(this);if(0==d||a>b)a=b,c=d}return c},createMovieClip:function(a,c,d){a=a.createEmptyMovieClip(c,d);this.make();for(c=0;c<this.modules.length;c++)for(var d=1*c,b=0;b<this.modules[c].length;b++){var e=1*b;this.modules[c][b]&&(a.beginFill(0,100),a.moveTo(e,d),a.lineTo(e+1,d),a.lineTo(e+1,d+1),a.lineTo(e,d+1),a.endFill())}return a},
setupTimingPattern:function(){for(var a=8;a<this.moduleCount-8;a++)null==this.modules[a][6]&&(this.modules[a][6]=0==a%2);for(a=8;a<this.moduleCount-8;a++)null==this.modules[6][a]&&(this.modules[6][a]=0==a%2)},setupPositionAdjustPattern:function(){for(var a=j.getPatternPosition(this.typeNumber),c=0;c<a.length;c++)for(var d=0;d<a.length;d++){var b=a[c],e=a[d];if(null==this.modules[b][e])for(var f=-2;2>=f;f++)for(var i=-2;2>=i;i++)this.modules[b+f][e+i]=-2==f||2==f||-2==i||2==i||0==f&&0==i?!0:!1}},setupTypeNumber:function(a){for(var c=
j.getBCHTypeNumber(this.typeNumber),d=0;18>d;d++){var b=!a&&1==(c>>d&1);this.modules[Math.floor(d/3)][d%3+this.moduleCount-8-3]=b}for(d=0;18>d;d++)b=!a&&1==(c>>d&1),this.modules[d%3+this.moduleCount-8-3][Math.floor(d/3)]=b},setupTypeInfo:function(a,c){for(var d=j.getBCHTypeInfo(this.errorCorrectLevel<<3|c),b=0;15>b;b++){var e=!a&&1==(d>>b&1);6>b?this.modules[b][8]=e:8>b?this.modules[b+1][8]=e:this.modules[this.moduleCount-15+b][8]=e}for(b=0;15>b;b++)e=!a&&1==(d>>b&1),8>b?this.modules[8][this.moduleCount-
b-1]=e:9>b?this.modules[8][15-b-1+1]=e:this.modules[8][15-b-1]=e;this.modules[this.moduleCount-8][8]=!a},mapData:function(a,c){for(var d=-1,b=this.moduleCount-1,e=7,f=0,i=this.moduleCount-1;0<i;i-=2)for(6==i&&i--;;){for(var g=0;2>g;g++)if(null==this.modules[b][i-g]){var n=!1;f<a.length&&(n=1==(a[f]>>>e&1));j.getMask(c,b,i-g)&&(n=!n);this.modules[b][i-g]=n;e--; -1==e&&(f++,e=7)}b+=d;if(0>b||this.moduleCount<=b){b-=d;d=-d;break}}}};o.PAD0=236;o.PAD1=17;o.createData=function(a,c,d){for(var c=p.getRSBlocks(a,
c),b=new t,e=0;e<d.length;e++){var f=d[e];b.put(f.mode,4);b.put(f.getLength(),j.getLengthInBits(f.mode,a));f.write(b)}for(e=a=0;e<c.length;e++)a+=c[e].dataCount;if(b.getLengthInBits()>8*a)throw Error("code length overflow. ("+b.getLengthInBits()+">"+8*a+")");for(b.getLengthInBits()+4<=8*a&&b.put(0,4);0!=b.getLengthInBits()%8;)b.putBit(!1);for(;!(b.getLengthInBits()>=8*a);){b.put(o.PAD0,8);if(b.getLengthInBits()>=8*a)break;b.put(o.PAD1,8)}return o.createBytes(b,c)};o.createBytes=function(a,c){for(var d=
0,b=0,e=0,f=Array(c.length),i=Array(c.length),g=0;g<c.length;g++){var n=c[g].dataCount,h=c[g].totalCount-n,b=Math.max(b,n),e=Math.max(e,h);f[g]=Array(n);for(var k=0;k<f[g].length;k++)f[g][k]=255&a.buffer[k+d];d+=n;k=j.getErrorCorrectPolynomial(h);n=(new q(f[g],k.getLength()-1)).mod(k);i[g]=Array(k.getLength()-1);for(k=0;k<i[g].length;k++)h=k+n.getLength()-i[g].length,i[g][k]=0<=h?n.get(h):0}for(k=g=0;k<c.length;k++)g+=c[k].totalCount;d=Array(g);for(k=n=0;k<b;k++)for(g=0;g<c.length;g++)k<f[g].length&&
(d[n++]=f[g][k]);for(k=0;k<e;k++)for(g=0;g<c.length;g++)k<i[g].length&&(d[n++]=i[g][k]);return d};s=4;for(var j={PATTERN_POSITION_TABLE:[[],[6,18],[6,22],[6,26],[6,30],[6,34],[6,22,38],[6,24,42],[6,26,46],[6,28,50],[6,30,54],[6,32,58],[6,34,62],[6,26,46,66],[6,26,48,70],[6,26,50,74],[6,30,54,78],[6,30,56,82],[6,30,58,86],[6,34,62,90],[6,28,50,72,94],[6,26,50,74,98],[6,30,54,78,102],[6,28,54,80,106],[6,32,58,84,110],[6,30,58,86,114],[6,34,62,90,118],[6,26,50,74,98,122],[6,30,54,78,102,126],[6,26,52,
78,104,130],[6,30,56,82,108,134],[6,34,60,86,112,138],[6,30,58,86,114,142],[6,34,62,90,118,146],[6,30,54,78,102,126,150],[6,24,50,76,102,128,154],[6,28,54,80,106,132,158],[6,32,58,84,110,136,162],[6,26,54,82,110,138,166],[6,30,58,86,114,142,170]],G15:1335,G18:7973,G15_MASK:21522,getBCHTypeInfo:function(a){for(var c=a<<10;0<=j.getBCHDigit(c)-j.getBCHDigit(j.G15);)c^=j.G15<<j.getBCHDigit(c)-j.getBCHDigit(j.G15);return(a<<10|c)^j.G15_MASK},getBCHTypeNumber:function(a){for(var c=a<<12;0<=j.getBCHDigit(c)-
j.getBCHDigit(j.G18);)c^=j.G18<<j.getBCHDigit(c)-j.getBCHDigit(j.G18);return a<<12|c},getBCHDigit:function(a){for(var c=0;0!=a;)c++,a>>>=1;return c},getPatternPosition:function(a){return j.PATTERN_POSITION_TABLE[a-1]},getMask:function(a,c,d){switch(a){case 0:return 0==(c+d)%2;case 1:return 0==c%2;case 2:return 0==d%3;case 3:return 0==(c+d)%3;case 4:return 0==(Math.floor(c/2)+Math.floor(d/3))%2;case 5:return 0==c*d%2+c*d%3;case 6:return 0==(c*d%2+c*d%3)%2;case 7:return 0==(c*d%3+(c+d)%2)%2;default:throw Error("bad maskPattern:"+
a);}},getErrorCorrectPolynomial:function(a){for(var c=new q([1],0),d=0;d<a;d++)c=c.multiply(new q([1,l.gexp(d)],0));return c},getLengthInBits:function(a,c){if(1<=c&&10>c)switch(a){case 1:return 10;case 2:return 9;case s:return 8;case 8:return 8;default:throw Error("mode:"+a);}else if(27>c)switch(a){case 1:return 12;case 2:return 11;case s:return 16;case 8:return 10;default:throw Error("mode:"+a);}else if(41>c)switch(a){case 1:return 14;case 2:return 13;case s:return 16;case 8:return 12;default:throw Error("mode:"+
a);}else throw Error("type:"+c);},getLostPoint:function(a){for(var c=a.getModuleCount(),d=0,b=0;b<c;b++)for(var e=0;e<c;e++){for(var f=0,i=a.isDark(b,e),g=-1;1>=g;g++)if(!(0>b+g||c<=b+g))for(var h=-1;1>=h;h++)0>e+h||c<=e+h||0==g&&0==h||i==a.isDark(b+g,e+h)&&f++;5<f&&(d+=3+f-5)}for(b=0;b<c-1;b++)for(e=0;e<c-1;e++)if(f=0,a.isDark(b,e)&&f++,a.isDark(b+1,e)&&f++,a.isDark(b,e+1)&&f++,a.isDark(b+1,e+1)&&f++,0==f||4==f)d+=3;for(b=0;b<c;b++)for(e=0;e<c-6;e++)a.isDark(b,e)&&!a.isDark(b,e+1)&&a.isDark(b,e+
2)&&a.isDark(b,e+3)&&a.isDark(b,e+4)&&!a.isDark(b,e+5)&&a.isDark(b,e+6)&&(d+=40);for(e=0;e<c;e++)for(b=0;b<c-6;b++)a.isDark(b,e)&&!a.isDark(b+1,e)&&a.isDark(b+2,e)&&a.isDark(b+3,e)&&a.isDark(b+4,e)&&!a.isDark(b+5,e)&&a.isDark(b+6,e)&&(d+=40);for(e=f=0;e<c;e++)for(b=0;b<c;b++)a.isDark(b,e)&&f++;a=Math.abs(100*f/c/c-50)/5;return d+10*a}},l={glog:function(a){if(1>a)throw Error("glog("+a+")");return l.LOG_TABLE[a]},gexp:function(a){for(;0>a;)a+=255;for(;256<=a;)a-=255;return l.EXP_TABLE[a]},EXP_TABLE:Array(256),
LOG_TABLE:Array(256)},m=0;8>m;m++)l.EXP_TABLE[m]=1<<m;for(m=8;256>m;m++)l.EXP_TABLE[m]=l.EXP_TABLE[m-4]^l.EXP_TABLE[m-5]^l.EXP_TABLE[m-6]^l.EXP_TABLE[m-8];for(m=0;255>m;m++)l.LOG_TABLE[l.EXP_TABLE[m]]=m;q.prototype={get:function(a){return this.num[a]},getLength:function(){return this.num.length},multiply:function(a){for(var c=Array(this.getLength()+a.getLength()-1),d=0;d<this.getLength();d++)for(var b=0;b<a.getLength();b++)c[d+b]^=l.gexp(l.glog(this.get(d))+l.glog(a.get(b)));return new q(c,0)},mod:function(a){if(0>
this.getLength()-a.getLength())return this;for(var c=l.glog(this.get(0))-l.glog(a.get(0)),d=Array(this.getLength()),b=0;b<this.getLength();b++)d[b]=this.get(b);for(b=0;b<a.getLength();b++)d[b]^=l.gexp(l.glog(a.get(b))+c);return(new q(d,0)).mod(a)}};p.RS_BLOCK_TABLE=[[1,26,19],[1,26,16],[1,26,13],[1,26,9],[1,44,34],[1,44,28],[1,44,22],[1,44,16],[1,70,55],[1,70,44],[2,35,17],[2,35,13],[1,100,80],[2,50,32],[2,50,24],[4,25,9],[1,134,108],[2,67,43],[2,33,15,2,34,16],[2,33,11,2,34,12],[2,86,68],[4,43,27],
[4,43,19],[4,43,15],[2,98,78],[4,49,31],[2,32,14,4,33,15],[4,39,13,1,40,14],[2,121,97],[2,60,38,2,61,39],[4,40,18,2,41,19],[4,40,14,2,41,15],[2,146,116],[3,58,36,2,59,37],[4,36,16,4,37,17],[4,36,12,4,37,13],[2,86,68,2,87,69],[4,69,43,1,70,44],[6,43,19,2,44,20],[6,43,15,2,44,16],[4,101,81],[1,80,50,4,81,51],[4,50,22,4,51,23],[3,36,12,8,37,13],[2,116,92,2,117,93],[6,58,36,2,59,37],[4,46,20,6,47,21],[7,42,14,4,43,15],[4,133,107],[8,59,37,1,60,38],[8,44,20,4,45,21],[12,33,11,4,34,12],[3,145,115,1,146,
116],[4,64,40,5,65,41],[11,36,16,5,37,17],[11,36,12,5,37,13],[5,109,87,1,110,88],[5,65,41,5,66,42],[5,54,24,7,55,25],[11,36,12],[5,122,98,1,123,99],[7,73,45,3,74,46],[15,43,19,2,44,20],[3,45,15,13,46,16],[1,135,107,5,136,108],[10,74,46,1,75,47],[1,50,22,15,51,23],[2,42,14,17,43,15],[5,150,120,1,151,121],[9,69,43,4,70,44],[17,50,22,1,51,23],[2,42,14,19,43,15],[3,141,113,4,142,114],[3,70,44,11,71,45],[17,47,21,4,48,22],[9,39,13,16,40,14],[3,135,107,5,136,108],[3,67,41,13,68,42],[15,54,24,5,55,25],[15,
43,15,10,44,16],[4,144,116,4,145,117],[17,68,42],[17,50,22,6,51,23],[19,46,16,6,47,17],[2,139,111,7,140,112],[17,74,46],[7,54,24,16,55,25],[34,37,13],[4,151,121,5,152,122],[4,75,47,14,76,48],[11,54,24,14,55,25],[16,45,15,14,46,16],[6,147,117,4,148,118],[6,73,45,14,74,46],[11,54,24,16,55,25],[30,46,16,2,47,17],[8,132,106,4,133,107],[8,75,47,13,76,48],[7,54,24,22,55,25],[22,45,15,13,46,16],[10,142,114,2,143,115],[19,74,46,4,75,47],[28,50,22,6,51,23],[33,46,16,4,47,17],[8,152,122,4,153,123],[22,73,45,
3,74,46],[8,53,23,26,54,24],[12,45,15,28,46,16],[3,147,117,10,148,118],[3,73,45,23,74,46],[4,54,24,31,55,25],[11,45,15,31,46,16],[7,146,116,7,147,117],[21,73,45,7,74,46],[1,53,23,37,54,24],[19,45,15,26,46,16],[5,145,115,10,146,116],[19,75,47,10,76,48],[15,54,24,25,55,25],[23,45,15,25,46,16],[13,145,115,3,146,116],[2,74,46,29,75,47],[42,54,24,1,55,25],[23,45,15,28,46,16],[17,145,115],[10,74,46,23,75,47],[10,54,24,35,55,25],[19,45,15,35,46,16],[17,145,115,1,146,116],[14,74,46,21,75,47],[29,54,24,19,
55,25],[11,45,15,46,46,16],[13,145,115,6,146,116],[14,74,46,23,75,47],[44,54,24,7,55,25],[59,46,16,1,47,17],[12,151,121,7,152,122],[12,75,47,26,76,48],[39,54,24,14,55,25],[22,45,15,41,46,16],[6,151,121,14,152,122],[6,75,47,34,76,48],[46,54,24,10,55,25],[2,45,15,64,46,16],[17,152,122,4,153,123],[29,74,46,14,75,47],[49,54,24,10,55,25],[24,45,15,46,46,16],[4,152,122,18,153,123],[13,74,46,32,75,47],[48,54,24,14,55,25],[42,45,15,32,46,16],[20,147,117,4,148,118],[40,75,47,7,76,48],[43,54,24,22,55,25],[10,
45,15,67,46,16],[19,148,118,6,149,119],[18,75,47,31,76,48],[34,54,24,34,55,25],[20,45,15,61,46,16]];p.getRSBlocks=function(a,c){var d=p.getRsBlockTable(a,c);if(void 0==d)throw Error("bad rs block @ typeNumber:"+a+"/errorCorrectLevel:"+c);for(var b=d.length/3,e=[],f=0;f<b;f++)for(var h=d[3*f+0],g=d[3*f+1],j=d[3*f+2],l=0;l<h;l++)e.push(new p(g,j));return e};p.getRsBlockTable=function(a,c){switch(c){case 1:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*(a-1)+0];case 0:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*(a-1)+1];case 3:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*
(a-1)+2];case 2:return p.RS_BLOCK_TABLE[4*(a-1)+3]}};t.prototype={get:function(a){return 1==(this.buffer[Math.floor(a/8)]>>>7-a%8&1)},put:function(a,c){for(var d=0;d<c;d++)this.putBit(1==(a>>>c-d-1&1))},getLengthInBits:function(){return this.length},putBit:function(a){var c=Math.floor(this.length/8);this.buffer.length<=c&&this.buffer.push(0);a&&(this.buffer[c]|=128>>>this.length%8);this.length++}};"string"===typeof h&&(h={text:h});h=r.extend({},{render:"canvas",width:256,height:256,typeNumber:-1,
correctLevel:2,background:"#ffffff",foreground:"#000000"},h);return this.each(function(){var a;if("canvas"==h.render){a=new o(h.typeNumber,h.correctLevel);a.addData(h.text);a.make();var c=document.createElement("canvas");c.width=h.width;c.height=h.height;for(var d=c.getContext("2d"),b=h.width/a.getModuleCount(),e=h.height/a.getModuleCount(),f=0;f<a.getModuleCount();f++)for(var i=0;i<a.getModuleCount();i++){d.fillStyle=a.isDark(f,i)?h.foreground:h.background;var g=Math.ceil((i+1)*b)-Math.floor(i*b),
j=Math.ceil((f+1)*b)-Math.floor(f*b);d.fillRect(Math.round(i*b),Math.round(f*e),g,j)}}else{a=new o(h.typeNumber,h.correctLevel);a.addData(h.text);a.make();c=r("<table></table>").css("width",h.width+"px").css("height",h.height+"px").css("border","0px").css("border-collapse","collapse").css("background-color",h.background);d=h.width/a.getModuleCount();b=h.height/a.getModuleCount();for(e=0;e<a.getModuleCount();e++){f=r("<tr></tr>").css("height",b+"px").appendTo(c);for(i=0;i<a.getModuleCount();i++)r("<td></td>").css("width",
d+"px").css("background-color",a.isDark(e,i)?h.foreground:h.background).appendTo(f)}}a=c;jQuery(a).appendTo(this)})}})(jQuery);


Được sửa bởi Admin ngày 1/4/2018, 11:20; sửa lần 1.
huyvip83
Bài viết : 236
Points : 384
Like : 66
Punbb
Cẩn thận
huyvip83MEM LV3
1/4/2018, 11:06
#2
dùng cái này để làm gì, với mục đích gì, dùng cái này để làm gì, với mục đích gì
Admin
Bài viết : 431
Points : 820
Like : 120
Punbb
Quản trị
Status : test
AdminACP
1/4/2018, 11:12
#3
huyvip83 đã viết:
dùng cái này để làm gì, với mục đích gì, dùng cái này để làm gì, với mục đích gì


Cái này làm cho website công nghệ nhé. ví dụ như biến tất cả tên của thành viên commnet thành mà vạch này. biến tất cả comment của thành viên thành mã vạch này. muốn xem họ comment gì thì lại phải dùng app hay dùng phần mềm nào đó quét để xem. vẽ ra việc để website có sự độc đáo ấy
huyvip83
Bài viết : 236
Points : 384
Like : 66
Punbb
Cẩn thận
huyvip83MEM LV3
1/4/2018, 11:25
#4
Admin đã viết:
huyvip83 đã viết:
dùng cái này để làm gì, với mục đích gì, dùng cái này để làm gì, với mục đích gì


Cái này làm cho website công nghệ nhé. ví dụ như biến tất cả tên của thành viên commnet thành mà vạch này. biến tất cả comment của thành viên thành mã vạch này. muốn xem họ comment gì thì lại phải dùng app hay dùng phần mềm nào đó quét để xem. vẽ ra việc để website có sự độc đáo ấy

không hiểu cho lắm
Sponsored content
#5