Vì sự trống rỗng của FM nên mình sẽ thêm chức năng cảm xúc mỗi ngày cho có cảm xúc