[code] Giới thiệu Ban quản trị

avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
demo ảnh


demo online : bạn vứt code ở dưới vào đây để xem : http://www.hotrofm.net/h2-Thu-ma-html
Chỉ vào avatar ở dưới hiện ở trên

code này không phải auto nhé. chỉ dùng html thôi. nếu thích mai mốt viết js load auto cũng dc nhưng sợ chậm forum Neutral

Code:
<div class="main-content clearfix">
                                    
 <div style="text-align: center;">
                            <br>                <img style="border: 0px solid black; width: 140px; height: 232px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png" id="showperson" border="1" align="middle"><br>                        
 </div><script type="text/javascript">
<!--
            // copyright 1998 Idocs, Inc. http://www.idocs.com/tags/
            // Distribute this script freely, but please keep this
            // notice with the code.

            // var image information object
            var mloi=new Object();

            // set the image for swapping
            function setswap()
            {
            if (! document.images)return;
            var imgInfo=new Object();
            imgInfo.defaultImg = new Image();
            imgInfo.defaultImg.src = document.images[arguments[0]].src;
            imgInfo.opts = new Object();
            for (var i=1; i < arguments.length; i=i+2)
            {
            imgInfo.opts[arguments[i]]=new Image();
            imgInfo.opts[arguments[i]].src = arguments[i+1];
            }
            mloi[arguments[0]] = imgInfo;
            }

            // set up the link for swapping
            function swap(link,imgName,optName)
            {
            if (! document.images)return;
            if (! link.swapReady)
            {
            link.imgName    = imgName;
            link.onmouseout = swapBack;
            link.swapReady  = true;
            }
            document.images[imgName].src=mloi[imgName].opts[optName].src;
            }

            function swapBack()
            {document.images[this.imgName].src=mloi[this.imgName].defaultImg.src}

            //-->
            </script><script type="text/javascript">
setswap("showperson",
            'Erlisa',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/erlisa12.png',
            'Kris',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/kris10.png',
            'Rozaria',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rozari10.png',
            'Rajack',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rajack10.png',
            'Regis',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/regis11.png',
            'Seira',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/seira11.png',
            'Raiel',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/raiel10.png',
            'Katarina',
            'http://i19.servimg.com/u/f19/13/74/09/43/katari12.png',
            'Gevaudan2',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
            'Shin',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
            'Mala',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
            'Yami',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
            'Vera',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
            'Nexus',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
            'Oliver',
            'http://i38.servimg.com/u/f38/13/74/09/43/oliver10.png',
            'Caius',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
            'Hikaru',
            'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png');
            //
            </script>                        
 <div style="text-align: center;">
                            <span style="font-size: x-small;">OWNER</span><br>                <span style="font-size: x-small;"><a onmouseover="swap(this,'showperson','Erlisa')" href="http://daredevil.nightforum.net/u33"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/erlisa10.png" border="0" alt="Erlisa"></a><br></span>                            
 <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                <span style="font-size: x-small;">ADMINISTRATORS</span><br>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Kris')" href="/u39"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/kerias12.png" border="0" alt="Kris"></a>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Rozaria')" href="/u41"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rasker11.png" border="0" alt="Rozaria"></a>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Rajack')" href="/u40"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rajack11.png" border="0" alt="Rajack"></a><br>                     <span style="font-size: x-small;">GLOBAL                    MODERATORS</span><br>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Regis')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/regis_10.png" border="0" alt="Regis"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Seira')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/seira_10.png" border="0" alt="Seira"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Raiel')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/raiel_10.png" border="0" alt="Raiel"></a>                                
 <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                    <span style="font-size: x-small;">MODERATORS</span><br>                        <a onmouseover="swap(this,'showperson','Katarina')" href="/u104"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i19.servimg.com/u/f19/13/74/09/43/katari11.png" border="0" alt="Katarina"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Mala')" href="/u103"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Mala"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Yami')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Yami"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Gevaudan')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Gevaudan"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Gevaudan2')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Gevaudan2"></a>                                                            
 <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                        <span style="font-size: x-small;">JUNIOR                            MODERATORS</span><br>                                        
 <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                            <a onmouseover="swap(this,'showperson','Vera')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Vera"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Caius')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Caius"></a><br>                                 <span style="font-size: x-small;">SUPPORT</span><br>                                <a onmouseover="swap(this,'showperson','Oliver')" href="/u61"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i38.servimg.com/u/f38/13/74/09/43/oliver11.png" border="0" alt="Oliver">                                </a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Nexus')" href="http://www.fairytailrp.com/u13814"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Nexus"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Alisa')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Alisa"></a><br>                                            
 </div>
                                                
 </div>
                                            
 </div>
                                        
 </div>
                                    
 </div>
                                
 </div>
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá