How to add hashtag for non english forum

 • sivastar
  Hi friend,

  When i activate keywords tags in my forum (Tamil language) hashtag cover the first letter only in the word.

  Example:
  #வணக்கம்

  Any solution?

 • Admin
  2. Re: How to add hashtag for non english forum
  Admin ACP
  I not understand, Sad


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • sivastar
  The Hashtag not working properly for the Tamil text

 • vi01239984564
  I dont know how, but this is temporary solution, add new javascript page:
  Code:
  var currentPage = location.pathname;
  $('a').each(function() {
      var currentHref = $(this).attr('href');
      if(currentHref == currentPage) {
          $(this).addClass("doipg");
      }
  });
  $('.doipg').click(function(e)
  {
      e.preventDefault();
      var href = $(this).attr('href');
      var equalPosition = href.indexOf('#');
      var withouthash = href.substring(equalPosition + 1);
      alert(withouthash);
  });

  And edit your overall_header, replace {L_LANG_HTML} with ta

 • sivastar
  Not working... confused

  But this LGBB code working, but this only for google custom search...

  Code:
  (function(){"LGBB, a Javascript BBCode parser and API. Copyright \u00a9 by AvacWeb 2011-2013. All Rights Reserved. Use of this script is not allowed without this entire copyright notice in place. No Distribution without authors consent.";var h={expando:"{LGBB:"+(new Date).getMilliseconds()+"}",bbcodes:{},basics:[],attrReg:/([\w-]+)=("|'|)(.*?)\2(?=[\s\]])/g,parseTag:function(a,b,c){for(var d=b.insensitive?"i":"",e="\\["+b.tag+"[^\\]]*?\\]",k="\\[\\/"+b.tag+"\\]",d=c?RegExp("("+e+")(?!.*"+e+")((?:.|[\\r\\n])*?)"+
      k,d):RegExp(e,d),l=[];d.test(a);)a=a.replace(d,function(a,d,e){c||(d=a);var f={},g;for(g in b.defaultAttr)f[g]=b.defaultAttr[g];d=h.attrReg.test(d)?d.match(h.attrReg):[];if(d.length)for(var k=0;g=d[k++];)(a=/([\w-]+)=['"]?(.*?)['"]?$/.exec(g))&&a.length&&(a[1]===b.tag&&(a[1]="default"),f[a[1]]=a[2]);if(b.validate&&(c?!b.validate.call(b,e,f):!b.validate.call(b,f)))return l.push(a),h.expando;a=b.replacement;b.replace&&(g=c?b.replace.call(b,e,f):b.replace(f),"string"===typeof g?a=g:g&&"object"===typeof g&&
      (e=g.content||e,f=g.attr||f,"string"===typeof f&&(f={"default":f})));return h.swapReplacers(a,e,f)});for(d=0;e=l[d++];)a=a.replace(h.expando,e);return a},swapReplacers:function(a,b,c){if(!a)return"";b||(b="");c||(c={});a=a.replace(/{CONTENT}/g,b);for(var d in c)a=a.replace(RegExp("{ATTR-"+d.toUpperCase()+"}","g"),c[d]);c["default"]&&(a=a.replace(/{ATTR}/g,c["default"]));return a.replace(/{ATTR(-[A-Z-]+)?}/g,"")},parse:function(a){var b=h.bbcodes,c=h.basics;h.expando="{LGBB:"+(new Date).getMilliseconds()+
      "}";for(var d=0,e;e=c[d++];){var k=e[0];if("string"===typeof k&&-1===e[1].indexOf(k))for(;-1!==a.indexOf(k);)a=a.replace(k,e[1]);else a=a.replace(k,e[1])}for(var l in b)if(b.hasOwnProperty(l)&&(c=b[l])&&c.replacement&&c.tag)try{a=h.parseTag(a,c,c.close)}catch(m){console.log("LGBB: Error parsing "+c.tag+" tag.",m)}return a},add:function(a,b){if(!/^\w+$/.test(a))throw new Exception("Invalid LGBB tag name: "+a);b.tag||(b.tag=a);b.defaultAttr?"string"===typeof b.defaultAttr&&(b.defaultAttr={"default":b.defaultAttr}):
      b.defaultAttr={};"close"in b||(b.close=!1);h.bbcodes[a]=b;return this},addSwap:function(a,b){h.basics.push([a,b]);return this}};window.LGBB=h})();

              $(function(){
                var p = $('.post .content');
                for(var i = 0, post; (post = p[ i++ ]); ) {
                    var codes = post.getElementsByTagName('code'), store = [];
                    for(var j = 0, c; (c = codes[j++]); ) {
                      store.push(c.innerHTML);
                      c.innerHTML = '';
                    }
                    post.innerHTML = LGBB.parse( post.innerHTML );
                    for(var s, j = 0; (s = store[j]); ) codes[j++].innerHTML = s;
                }
              });

  LGBB.addSwap(/(\W)@([^\s<\n]+)/g, '$1@<a href="/profile?mode=viewprofile&u=$2">$2</a>');

  LGBB.addSwap(/(\W)#(?![^<]+>)([^\s<\n]+)/g, function(m, pre, word) {
                      return pre + '#<a href="https://www.google.com/search?hl=en&as_oq='+word+'&as_sitesearch=eegarai.net" target="_blank" ' + encodeURIComponent(word) + '">' + word + '</a>';
                  });

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
sivastar
MEM
Bài viết :
3
Points :
5
Like :
0
PhpBB3
Xem lý lịch thành viên http://eegarai.darkbb.com
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
sivastar
MEM
Bài viết :
3
Points :
5
Like :
0
PhpBB3
Xem lý lịch thành viên http://eegarai.darkbb.com
Thông tin tác giả
vi01239984564
MOD
Bài viết :
82
Points :
176
Like :
16
Invision
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
sivastar
MEM
Bài viết :
3
Points :
5
Like :
0
PhpBB3
Xem lý lịch thành viên http://eegarai.darkbb.com
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<