[Hướng dẫn] Sao chép hình ảnh về hosting khi copy nội dung "đồng nghiệp"

 • Admin
  Các bạn code cho functions:

  Code:
  //========================================
  class Auto_Save_Images{

  function __construct(){

  add_filter( 'content_save_pre',array($this,'post_save_images') );
  }

  function post_save_images( $content ){
  if( ($_POST['save'] || $_POST['publish'] )){
  set_time_limit(240);
  global $post;
  $post_id=$post->ID;
  $preg=preg_match_all('/<img.*?src="(.*?)"/',stripslashes($content),$matches);
  if($preg){
  foreach($matches[1] as $image_url){
  if(empty($image_url)) continue;
  $pos=strpos($image_url,$_SERVER['HTTP_HOST']);
  if($pos===false){
  $res=$this->save_images($image_url,$post_id);
  $replace=$res['url'];
  $content=str_replace($image_url,$replace,$content);
  }
  }
  }
  }
  remove_filter( 'content_save_pre', array( $this, 'post_save_images' ) );
  return $content;
  }

  function save_images($image_url,$post_id){
  $file=file_get_contents($image_url);
  $post = get_post($post_id);
  $posttitle = $post->post_title;
  $postname = sanitize_title($posttitle);
  $im_name = "$postname-$post_id.jpg";
  $res=wp_upload_bits($im_name,'',$file);
  $this->insert_attachment($res['file'],$post_id);
  return $res;
  }

  function insert_attachment($file,$id){
  $dirs=wp_upload_dir();
  $filetype=wp_check_filetype($file);
  $attachment=array(
  'guid'=>$dirs['baseurl'].'/'._wp_relative_upload_path($file),
  'post_mime_type'=>$filetype['type'],
  'post_title'=>preg_replace('/\.[^.]+$/','',basename($file)),
  'post_content'=>'',
  'post_status'=>'inherit'
  );
  $attach_id=wp_insert_attachment($attachment,$file,$id);
  $attach_data=wp_generate_attachment_metadata($attach_id,$file);
  wp_update_attachment_metadata($attach_id,$attach_data);
  return $attach_id;
  }
  }
  new Auto_Save_Images();
  //========================================

  p/s: Code dành cho các bạn nếu thích copy văn bản, đỡ mất thời gian save ảnh. :)


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<