[Hướng dẫn] Xóa bỏ Slug Featured_item và featured_item_category khi vào trang Portfolio và Porfolio category

 • Admin

  Đoạn code bỏ Feature_item trong Slug Porfolio:


  Code:
  function ah_remove_custom_post_type_slug( $post_link, $post, $leavename ) {
   
      if ( ! in_array( $post->post_type, array( 'featured_item' ) ) || 'publish' != $post->post_status )
          return $post_link;
   
      $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
   
      return $post_link;
  }
  add_filter( 'post_type_link', 'ah_remove_custom_post_type_slug', 10, 3 );
   
  function ah_parse_request_tricksy( $query ) {
     
      if ( ! $query->is_main_query() )
          return;
   
      if ( 2 != count( $query->query )
          || ! isset( $query->query['page'] ) )
          return;
   
      if ( ! empty( $query->query['name'] ) )
          $query->set( 'post_type', array( 'post', 'featured_item', 'page' ) );
  }
  add_action( 'pre_get_posts', 'ah_parse_request_tricksy' );


  Đoạn code bỏ Feature_item_category trong slug danh mục Portfolio:


  Code:
  add_filter('request', 'rudr_change_term_request', 1, 1 );
   
  function rudr_change_term_request($query){
   
      $tax_name = 'featured_item_category'; // specify you taxonomy name here, it can be also 'category' or 'post_tag'
   
      // Request for child terms differs, we should make an additional check
      if( $query['attachment'] ) :
          $include_children = true;
          $name = $query['attachment'];
      else:
          $include_children = false;
          $name = $query['name'];
      endif;
   
   
      $term = get_term_by('slug', $name, $tax_name); // get the current term to make sure it exists
   
      if (isset($name) && $term && !is_wp_error($term)): // check it here
   
          if( $include_children ) {
              unset($query['attachment']);
              $parent = $term->parent;
              while( $parent ) {
                  $parent_term = get_term( $parent, $tax_name);
                  $name = $parent_term->slug . '/' . $name;
                  $parent = $parent_term->parent;
              }
          } else {
              unset($query['name']);
          }
   
          switch( $tax_name ):
              case 'category':{
                  $query['category_name'] = $name; // for categories
                  break;
              }
              case 'post_tag':{
                  $query['tag'] = $name; // for post tags
                  break;
              }
              default:{
                  $query[$tax_name] = $name; // for another taxonomies
                  break;
              }
          endswitch;
   
      endif;
   
      return $query;
   
  }
   
   
  add_filter( 'term_link', 'rudr_term_permalink', 10, 3 );
   
  function rudr_term_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
   
      $taxonomy_name = 'featured_item_category'; // your taxonomy name here
      $taxonomy_slug = 'featured_item_category'; // the taxonomy slug can be different with the taxonomy name (like 'post_tag' and 'tag' )
   
      // exit the function if taxonomy slug is not in URL
      if ( strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE || $taxonomy != $taxonomy_name ) return $url;
   
      $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
   
      return $url;
  }


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<