[Modernbb] Index_box 2 cột cho Modernbb

 • Giựt
  1. [Modernbb] Index_box 2 cột cho Modernbb
  Giựt MOD

  DEMO


  http://testdoivo.forumvi.com/  Cách làm


  B1 : Thay toàn bộ template index_box bằng code dưới đây :

  Code:
  <ul class="linklist top">
     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
     <li>
        <a href="{U_SEARCH_NEW}"><i class="ion-ios-flame"></i>{L_SEARCH_NEW}</a>
     </li>
     <li>
        <a href="{U_SEARCH_SELF}"><i class="ion-ios-box-outline"></i>{L_SEARCH_SELF}</a>
     </li>
     <!-- END switch_user_logged_in -->
     <li>
        <a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}"><i class="ion-ios-chatbubble-outline"></i>{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
     </li>
     <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <li class="rightside">
           <a href="{U_MARK_READ}" accesskey="m"><i class="ion-android-checkmark-circle"></i>{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
        </li>
     <!-- END switch_user_logged_in -->
  </ul>

  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="forabg index-box">
           <ul class="topiclist forums">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
              <li class="row">
                 <dl class="icon" style="background:url({catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}) no-repeat scroll {catrow.forumrow.INC_LEVEL} 50%;">
                    <dd class="dterm">
                       <div style="display: block; margin : 0 {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT} 0 {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                          <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
                          <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                             {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                          <!-- END switch_moderators_links -->
                                                            <li>Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS}</li>
                                                            <li>Bài viết: {catrow.forumrow.POSTS}</li>
                    <dd class="lastpost">
                       <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       Bài mới: <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                    </dd>
                       </div>
                    </dd>
                 </dl>
              </li>
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
              </ul>
        </div>
     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <ul class="linklist bottom">
     <li>
        <a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a>
     </li>
     <li>
        <a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a>
     </li>
     <li class="last">
        <a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
     </li>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
        <li class="rightside">
           <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" rel="nofollow"><i class="ion-trash-a"></i>{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
        </li>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </ul>
  <!-- END switch_on_index -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(document).ready(function() {
     var btn_collapse = $('<div></div>', {
        class: 'btn-collapse'
     });

     var btn_collapse_show = $('<i></i>', {
        class: 'ion-android-add-circle hidden',
        'data-tooltip': '{L_EXPEND_CAT}'
     }).appendTo(btn_collapse);

     var btn_collapse_hide = $('<i></i>', {
        class: 'ion-android-remove-circle',
        'data-tooltip': '{L_HIDE_CAT}'
     }).appendTo(btn_collapse);

     var collapsed = [];

     if (readCookie('collapsed') != null && readCookie('collapsed') != '') {
        collapsed = readCookie('collapsed').split(',');
     }

     $(document).on('click', '.btn-collapse', function() {
        $(this).children('.ion-android-add-circle').toggleClass('hidden');
        $(this).children('.ion-android-remove-circle').toggleClass('hidden');
        $(this).parents('.forabg').toggleClass('hidden');

        if (readCookie('collapsed') != null && readCookie('collapsed') != '') {
           collapsed = readCookie('collapsed').split(',');
        }

        if (!$(this).parents('.forabg').hasClass('hidden')) {
           removeFromArray('' + $(this).parents('.forabg').data('cindex'), collapsed);

           createCookie('collapsed', collapsed);
        } else {
           collapsed.push('' + $(this).parents('.forabg').data('cindex'));

           createCookie('collapsed', collapsed);
        }
     });

     $('.forabg').each(function(i) {
        $(this).data('cindex', '' + i);

        $(btn_collapse)
           .clone()
           .attr('id', 'forabg' + i)
           .appendTo($(this).find('.header'));

        if ($.inArray('' + i, collapsed) > -1) {
           $(this).toggleClass('hidden');
           $('#forabg' + i).children('.ion-android-add-circle').toggleClass('hidden');
           $('#forabg' + i).children('.ion-android-remove-circle').toggleClass('hidden');
        }
     });
  });

  function removeFromArray(item, array) {
     var i = array.indexOf(item);

     if (i > -1) {
        array = array.splice(i, 1);
     }
  }

  function createCookie(name, value, days) {
     var expires;

     if (days) {
        var date = new Date();
        date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
        expires = "; expires=" + date.toGMTString();
     } else {
        expires = "";
     }
     document.cookie = encodeURIComponent(name) + "=" + encodeURIComponent(value) + expires + "; path=/";
  }

  function readCookie(name) {
     var nameEQ = encodeURIComponent(name) + "=";
     var ca = document.cookie.split(';');
     for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
        var c = ca[i];
        while (c.charAt(0) === ' ') c = c.substring(1, c.length);
        if (c.indexOf(nameEQ) === 0) return decodeURIComponent(c.substring(nameEQ.length, c.length));
     }
     return null;
  }
  //]]>
  </script>


  B2: Thêm vào cuối css code sau :

  Code:
  /*Index-box2cot-by-giut*/
  .index-box{width:50%;float:left;clear:right!important;margin:auto;margin-bottom:10px;border-left:5px solid #7bb8ff;border-radius:0!important}
  .index-box .forums{border-radius:0}
  .dterm li{display:flex;float:left;margin-right:10px!important;font-style:italic}
  .lastpost a:empty:before{content:'Không có bài viết mới';display:inline-block}
  .forumtitle{text-transform:uppercase;font-weight:500!important;color:#2892E0!important}
  .index-box .row{padding:0;margin:0!important;border:0}

  Hết, chúc bạn thành công Smile


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
Thông tin tác giả
Giựt
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<