[Thủ thuật] Xóa product, product-category ở url

 • Admin
  Code:
  <?php
  // Add custom Theme Functions here
  // /*
  function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {
      if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
          return $post_link;
      }
      if('product' == $post->post_type){
          $post_link = str_replace( '/product/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
      }else{
          $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
      }
      return $post_link;
  }
  add_filter( 'post_type_link', 'devvn_remove_slug', 10, 2 );
  /*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
  function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
      global $wp_post_types, $wpdb;
      $siteLink = esc_url(home_url('/'));
      foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
          if($type == 'product'){
              if ($custom_post->_builtin == false) {
                  $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
                              FROM {$wpdb->posts}
                              WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish'
                              AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";
                  $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
                  foreach ($posts as $post) {
                      $current_slug = get_permalink($post->ID);
                      $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);
                      add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');
                  }
              }
          }
      }
      if ($flash == true)
          flush_rewrite_rules(false);
  }
  add_action('init', 'devvn_woo_product_rewrite_rules');
  /*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
  function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
      global $wp_post_types;
      $post_type = get_post_type($post_id);
      foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
          if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
              devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
          }
      }
  }
  add_action('wp_insert_post', 'devvn_woo_new_product_post_save');

  /*
  * Remove product-category in URL
  * Thay product-category bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category
  */
  add_filter( 'term_link', 'devvn_product_cat_permalink', 10, 3 );
  function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
      switch ($taxonomy):
          case 'product_cat':
              $taxonomy_slug = 'product-category'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category
              if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
              $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
              break;
      endswitch;
      return $url;
  }
  // Add our custom product cat rewrite rules
  function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
      $terms = get_terms( array(
          'taxonomy' => 'product_cat',
          'post_type' => 'product',
          'hide_empty' => false,
      ));
      if($terms && !is_wp_error($terms)){
          $siteurl = esc_url(home_url('/'));
          foreach ($terms as $term){
              $term_slug = $term->slug;
              $baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));
              add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
              add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
              add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
          }
      }
      if ($flash == true)
          flush_rewrite_rules(false);
  }
  add_action('init', 'devvn_product_category_rewrite_rules');
  /*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
  add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10, 2 );
  function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
      devvn_product_category_rewrite_rules(true);
  }

  // Remove Parent Category from Child Category URL
  add_filter('term_link', 'devvn_no_category_parents', 1000, 3);
  function devvn_no_category_parents($url, $term, $taxonomy) {
      if($taxonomy == 'category'){
          $term_nicename = $term->slug;
          $url = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $term_nicename, 'category' );
      }
      return $url;
  }
  // Rewrite url mới
  function devvn_no_category_parents_rewrite_rules($flash = false) {
      $terms = get_terms( array(
          'taxonomy' => 'category',
          'post_type' => 'post',
          'hide_empty' => false,
      ));
      if($terms && !is_wp_error($terms)){
          foreach ($terms as $term){
              $term_slug = $term->slug;
              add_rewrite_rule($term_slug.'/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug,'top');
              add_rewrite_rule($term_slug.'/page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
              add_rewrite_rule($term_slug.'/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
          }
      }
      if ($flash == true)
          flush_rewrite_rules(false);
  }
  add_action('init', 'devvn_no_category_parents_rewrite_rules');
   
  /*Sửa lỗi khi tạo mới category bị 404*/
  function devvn_new_category_edit_success() {
      devvn_no_category_parents_rewrite_rules(true);
  }
  add_action('created_category','devvn_new_category_edit_success');
  add_action('edited_category','devvn_new_category_edit_success');
  add_action('delete_category','devvn_new_category_edit_success');

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<