[Hỏi đáp] Bảng thông báo bị lỗi

 • t10
  Làm sao khắc phục bảng thông báo bị lỗi vậy mấy bạn
  Nó bị đứt khúc
  Demo http://hoaphuong.forumvi.com/

 • the_dav
  Code lấy đâu? thử copy ra một forum mặc định xem có lỗi không>?

  Phải gửi code lên thì mới biết mà sửa chứ.

 • t10
  Code:
  {JAVASCRIPT}

   
   
  <li class="navbit lastnavbit">
        <a href="index.php" accesskey="1"><img title="Trang chủ" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/navbit10.png" alt="Trang chủ" /></a> <span>Diễn đàn</span>
  </li>
  <li class="navbit lastnavbit">
      <br /><span></span>
  </li>
  <li class="navbit lastnavbit">
      <br />
  </li>


  <div class="module main">
       
     <div class="main-head">
          
        <h3>
           
  Thống kê - Forum Hoa Phượng<br />  
        </h3>
          
     </div>
  </div>

   <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
      <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div class="test">
      <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
   
     <tr>
      <td width="100%">
      <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
            <tr valign="top">
      <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
    
      <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

      </td></tr></table>

      </div>
                                    </td>
          </tr><tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
   
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </div>
                  </div>
              </td>
            </tr>
        </table>
  <center>
     
     <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_01" style="width: 820px;">
        
        <tbody>
           
           <tr>
              
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_1.gif" />
              </td>
              
           </tr>
           
        </tbody>
        
     </table>
     
     <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_02" style="width: 820px;">
        
        <tbody>
           
           <tr>
              
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_left.gif" />
              </td>
              
              <td style="width: 170px; height: 18px;">
                  <img border="0" title="Online Status" alt="Online Status" src="http://opi.yahoo.com/online?u=nqb01&m=g&t=5" /><a href="ymsgr:sendim?hoaphuong"><strong><span style="color: red;">Hoa Phượng</span></strong></a>
              </td>
              
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_right.gif" />
              </td>
              
           </tr>
           
        </tbody>
        
     </table>
     
     <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_03" style="width: 820px;">
        
        <tbody>
           
           <tr>
              
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_2.gif" />
              </td>
              
           </tr>
           
        </tbody>
        
     </table>
     
     <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_04" style="width: 820px;" _moz_resizing="true">
        
        <tbody>
           
           <tr>
              
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/left.gif" />
              </td>
              
              <td style="width: 241px; height: 190px;">
                  <embed flashvars="&file=mod2in1/listmusic.xml&displayheight=97&backcolor=0x31AAEF&frontcolor=0xFFFFFF&lightcolor=0xFFFFFF&showdigits= true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100;width=241&height=190" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="https://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/logo_h10.jpg" style="width: 241px; height: 190px;" />
              </td>
              
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/center.gif" />
              </td>
              
              <td style="width: 716px; height: 190px;">
                 
                 <div align="center">
                                            <strong><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/thongb10.gif" /><br /><a href="showthread.php?t=90980" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: DarkOrchid;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" _moz_resizing="true" />Về việc mở diễn đàn Hoa Phượng 2015</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="showthread.php?t=90273" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: red;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="https://i56.servimg.com/u/f56/18/29/56/89/cs10.png" />Về việc đăng quảng cáo tại diễn đàn</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t830-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: green;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" />Tuyển QTV diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t28-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: Sienna;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/capcuu10.gif" />Tuyển Bảo vệ diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong>
                 </div><strong><a href="forumdisplay.php?f=76" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: magenta;"></span></a></strong>
              </td>
              
              <td style="width: 21px; height: 190px;">
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/right.gif" />
              </td>
              
           </tr>
           
        </tbody>
        
     </table>
     
     <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_05" style="width: 820px;">
        
        <tbody>
           
           <tr>
              
              <td>
                  <img src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/bot.gif" />
              </td>
              
           </tr>
           
        </tbody>
        
     </table>
     
  </center>
   
  <div class="module main">
                 
     <div class="main-head">
                    
        <h3>
                  Quà Tặng Âm Nhạc      
        </h3>
                    
     </div>
                 
     <div class="main-content stat-board po-rel">
               <span class="natata"> </span><span class="netete"></span><span class="nototo"></span><span class="nututu"></span>      
        <div class="qtan_main">
                       
           <div id="vf_music" style="height:177px">
                    
                            
                            
              <table style="width: 100%;">
                             
                 <tbody>
                                
                    <tr>
                                   
                       <td min-width="50%">
                                      
                          <table style="width: 100%;">
                                         
                             <tbody>
                                            
                                <tr>
                                               
                                   <td valign="top" style="width: 120px;">
                                                  
                                      <div class="qtan_avatar">
                                                     
                                         <div id="th_avarx" style="width:32px;height:32px">
                                                   <img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/captur10.png" alt="Avatar" />      
                                         </div>
                                                     
                                      </div>
                                                  
                                   </td>
                                               
                                   <td>
                                                  
                                      <div style="background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #E2E2E2), color-stop(90%, #FFF));">
                                                     
                                         <div class="qtan_info">
                                                   <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/nguoig10.gif" /><span style="color: red;">siriustar<strong><a class="c3userlink" href="#"><strong class="siriustar"><span class="siriustar"></span></strong></a></strong></span>      
                                         </div>
                                                     
                                         <div class="qtan_info">
                                                   <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/cakhuc10.gif" />: <span style="color: blue; font-family: Comic Sans MS; font-size: 16px;"><span style="color: blue;">Sầu tím thiệp Hồng</span></span>      
                                         </div>
                                                     
                                         <div class="qtan_info">
                                                   <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/guiden10.gif" /> : 27/11/2013-1/1/2014      
                                         </div>
                                                     
                                      </div>
                                                  
                                   </td>
                                               
                                </tr>
                                            
                             </tbody>
                                         
                          </table>
                                      
                       </td>
                                   
                       <td max-width="70%" style="background: url(http://findicons.com/files/icons/808/on_stage/128/music.png) no-repeat right;">
                                      
                          <center>
                                                                    
                                                                    
                                 
                                                                    <iframe scrolling="no" width="400" height="100" src="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW66WE08" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
                                                                     <br /><span style="color: Green; font-family: verdana;"><strong>♥ Bạn muốn yêu cầu ca khúc <a href="/f12-forum">Click Here</a><strong></strong></strong></span>      
                          
                                                                    
                                                                    <div class="sms_logo">
                                          
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                             </div>
                                         
                          </center>
                                      
                       </td>
                                   
                    </tr>
                                
                    <tr>
                                   
                       <td style="height: 15px;" colspan="2">
                                      
                       </td>
                                   
                    </tr>
                                
                 </tbody>
                             
              </table>
                          
              <div class="sms_bg">
                        <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/qtan10.png" style="top:-6px;margin-left: 50px;position: absolute;" title="" alt="" />      
                 <div class="qtan_sms">
                                
                    <marquee scrollamount="1" direction="left" loop="true" truespeed="" scrolldelay="25" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
                             Mọi người nghe nhạc vui vẻ!      
                    </marquee>
                                
                 </div>
                             
                 <div class="loinhan">
                           Lời Bài Hát >>      
                 </div>
                             
              </div>
                          
           </div>
                  / Qua tang am nhac      
        </div>
                    
     </div><style>.qtan_main {border: 1px solid #c4c4c4;background: url("https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/bg-bod10.jpg") repeat scroll 0 0 transparent;margin: 20px 0;}

          .sms_bg{background:url(https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/sms_bg10.png) repeat scroll 0 0 transparent;border-bottom:1px solid #09F;border-top:1px solid #09F;border-right:1px solid #09F;clear:both;height:45px;position:relative;width:100%;padding:5px 0;}
          .qtan_sms{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border-radius:4px 4px 4px 4px;color:#09c3f1;font-weight:700;height:20px;margin:2px 10px 5px 150px;padding:10px 0;}
          .loinhan {border: 0 none;color: #FFFFFF;font-family: cursive;font-weight: bold;margin-left: 10px;margin-top: -38px;font-size: 20px;}
      .qtan_avatar img {
          padding: 1px;
          border: 1px solid rgb(221, 221, 221);
          float: left;
          border-radius: 4px 4px 4px 4px;
          margin: 4px;
          height: 110px;
          width: 110px;
          overflow: hidden;
          background: none repeat scroll 0% 0% white;
      }
           .sms_logo {
         background: url("https://i80.servimg.com/u/f80/17/97/23/90/patter10.gif") transparent;
         width:201px;
         height: 47px;
         border: 0px;
         margin-top: -28px;
         margin-bottom: 5px;
      }
          .qtan_info {
         border-bottom: 1px solid #DFDFDF;
         color: #069A75;font-size: 15px;
         font-family: comic Sans MS;
         font-weight: bold;
         padding: 5px 0 3px 5px;
      }  
      
            
            </style>
  </div>


  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->


  {CHATBOX_TOP}  <iframe scrolling="no" width="100%" height="340" src="   http://hoaphuong.forumvi.com/h24-page" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
  <table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
        {BOARD_INDEX}</td>
        <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
        
         <div id="sidebar_container" class="" style="width: 270px;">
        <a id="sidebar_button_link" href="#">
           
                    <img id="sidebar_button" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/tab-co10.png" alt="">
           
        </a>
        <ul id="sidebar" style="opacity: 1; display: block;">
           <li>
     <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
           <a class="collapse" id="collapse_block_html_5" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_5"></a>
           <span class="blocktitle">Việt Nam Muôn Năm</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_5" class="blockrow">
           <center>
  <a href="http://tayninhonline.net/forum/" target="_blank"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/blockh10.jpg" border="1" alt="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam" height="324" width="250" title="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam"></a>
  </center>
        </div>
        </div>
     </div>
     <div class="underblock"></div>
  </li><li>
     <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
           <a class="collapse" id="collapse_block_html_1" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_1"></a>
           <span class="blocktitle">FACEBOOK HOA PHƯỢNG</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_1" class="blockrow">
           <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/pages/Hoa-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-Forum/742232559170239&amp;width=250&amp;height=300&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;header=true&amp;stream=false&amp;show_border=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:300px;" allowtransparency="true"></iframe>
        </div>
        </div>
     </div>
     <div class="underblock"></div>
  </li><li>
     <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
           <a class="collapse" id="collapse_block_html_2" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_2"></a>
           <span class="blocktitle">Thư viện</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_2" class="blockrow">
           <!-- TayNinhOnline.Net Tab Menü Baþlangýç -->

  <div class="block" style="border:1px solid gray; padding:1px; height:200px; width:100%; overflow:auto">
  <style type="text/css">
  .adv{margin:0 auto;}
  .adv td{padding:0;}
  .adv a{padding:6px 0 3px;height:20px;display:block;text-align:left;text-decoration:none;}.adv a:hover{background-color:orange;}.adv a span{display:none;}
  </style>
  <div class="tborder adv" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" width="100%" align="center">

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://hoaphuong.forum.st/h12-page" title="Photohsop Online"><b>» Photohsop Online</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://www.datax5.com/" title="Up File"><b>» Up File</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://androidblog.vn/tools/apkleaks/?pkg=com.gamebai.nhatantat&gplink=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.gamebai.nhatantat" title="Tải File Apk"><b>» Tải File Apk</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/HANG-GIA-DUNG/" title="HÀNG GIA DỤNG"><b>» HÀNG GIA DỤNG</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/OTO-XE-MAY-THIET-BI-DINH-VI/" title="ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ"><b>» ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/THOI-TRANG-TRANG-SUC/" title="THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC"><b>» THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC</b></a></div>


  </div>
  </div>

  <!-- / TayNinhOnline.Net Tab Menu Son -->
        </div>
        </div>
     </div>
                    
                    
   <!--  bắt đầu -->              
                    
                    
      <div class="underblock"></div>
  </li><li>
     <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
           <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
           <span class="blocktitle">Thư viện</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_3" class="blockrow">
           <center>
              <center>
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                        
        </div>
     </div>              
                    
           <!-- / kết thúc -->          
                    
             <!--  bắt đầu -->    
     <div class="underblock"></div>
  </li><li>
     <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
           <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
           <span class="blocktitle">Quảng cáo</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_3" class="blockrow">
           <center>
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                            
                            
                            <center>
  <a href="http://www.violympic.vn"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/violym11.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                              
                               <center>
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="https://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="250" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                                
                        
                            
        </div>
        </div>
     </div>
                    
  <!-- / kết thúc -->      
            
                    
                    
                    
     <div class="underblock"></div>
  </li>
           
        </ul>
        </div>
     </div>
     <div class="underblock"></div>
  </li>
        </ul>
     </div>
            
        
    </td></tr></tbody></table>
                                    

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
    <h2 class="blockhead" style="background: url(https://i18.servimg.com/u/f18/18/29/56/89/thread10.png);border:0px solid rgb(255, 153, 51);border-radius: 5px 5px 0 0;">Tình hình diễn đàn</h2>
    <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
      <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
        <h4 class="blocksubhead">
          <img src="http://i.imgur.com/GxyDNKR.png" alt="Thành viên đang hoạt động " title="Thành viên đang hoạt động ">Số người Online trên Diễn Đàn Hoa Phượng</h4>
          <div>
            <table border="0">
              <tbody>
                <tr>
                <td>
                 {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
           {RECORD_USERS}

           <br />
                   {LOGGED_IN_USER_LIST}

           {L_ONLINE_USERS}
           {L_CONNECTED_MEMBERS}
                  </td></tr>
              </tbody></table>
          
          
            </div></div>
        
          <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
            <h3 class="blocksubhead"></h3> <div>
             <p>{GROUP_LEGEND}</p>
        </div></div>
            
            
         <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <h3 class="blocksubhead">
            <img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/birthd10.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Sinh nhật hôm nay </h3>
            <div>
             <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
        </div></div>
        
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <h3 class="blocksubhead">
            <img src="http://i.imgur.com/vvT9r3L.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Thống kê </h3>
            <div>
            
              
              
          
          
              <p>{TOTAL_POSTS}</p>
                          <p>{TOTAL_USERS}</p>
                   <p>
        {NEWEST_USER}</p>
            </div></div></div></div>
  <script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
      <!-- END disable_viewonline -->
      
    </div> </div> </div>  </div>
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->
  <script type="text/javascript" src="http://tayninhonline.net/forum/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v=420"></script>

  <script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style=\"margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;\"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>
  Bạn xem giúp
  thấy diễn đàn này bảng thông báo bình thường
  demo http://tuoitrecand.forum3.info/

 • lasperpen
  4. Re: [Hỏi đáp] Bảng thông báo bị lỗi
  lasperpen ADM
  Vì cái hỗ trợ online viết dài quá nó xún dòng nên bị vậy mình đã sửa lại rồi đó
  Code:
  {JAVASCRIPT}

   
   
  <li class="navbit lastnavbit">
        <a href="index.php" accesskey="1"><img title="Trang chủ" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/navbit10.png" alt="Trang chủ" /></a> <span>Diễn đàn</span>
  </li>
  <li class="navbit lastnavbit">
      <br /><span></span>
  </li>
  <li class="navbit lastnavbit">
      <br />
  </li>


  <div class="module main">
       
    <div class="main-head">
         
        <h3>
           
  Thống kê - Forum Hoa Phượng<br /> 
        </h3>
         
    </div>
  </div>

   <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
      <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                        <div class="test">
      <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
   
    <tr>
      <td width="100%">
      <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
      <thead>
            <tr valign="top">
      <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
   
      <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

      </td></tr></table>

      </div>
                                    </td>
          </tr><tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
   
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </div>
                  </div>
              </td>
            </tr>
        </table>
  <center>
     
    <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_01" style="width: 820px;">
       
        <tbody>
           
          <tr>
             
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_1.gif" />
              </td>
             
          </tr>
           
        </tbody>
       
    </table>
     
    <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_02" style="width: 820px;">
       
        <tbody>
           
          <tr>
             
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_left.gif" />
              </td>
             
              <td style="width: 170px; height: 18px;">
                  <a href="ymsgr:sendim?hoaphuong"><strong><span style="color: red;">Hoa Phượng</span></strong></a>
              </td>
             
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_right.gif" />
              </td>
             
          </tr>
           
        </tbody>
       
    </table>
     
    <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_03" style="width: 820px;">
       
        <tbody>
           
          <tr>
             
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_2.gif" />
              </td>
             
          </tr>
           
        </tbody>
       
    </table>
     
    <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_04" style="width: 820px;" _moz_resizing="true">
       
        <tbody>
           
          <tr>
             
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/left.gif" />
              </td>
             
              <td style="width: 241px; height: 190px;">
                  <embed flashvars="&file=mod2in1/listmusic.xml&displayheight=97&backcolor=0x31AAEF&frontcolor=0xFFFFFF&lightcolor=0xFFFFFF&showdigits= true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100;width=241&height=190" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="https://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/logo_h10.jpg" style="width: 241px; height: 190px;" />
              </td>
             
              <td>
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/center.gif" />
              </td>
             
              <td style="width: 716px; height: 190px;">
                 
                <div align="center">
                                            <strong><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/thongb10.gif" /><br /><a href="showthread.php?t=90980" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: DarkOrchid;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" _moz_resizing="true" />Về việc mở diễn đàn Hoa Phượng 2015</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="showthread.php?t=90273" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: red;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="https://i56.servimg.com/u/f56/18/29/56/89/cs10.png" />Về việc đăng quảng cáo tại diễn đàn</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t830-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: green;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" />Tuyển QTV diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t28-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: Sienna;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/capcuu10.gif" />Tuyển Bảo vệ diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong>
                </div><strong><a href="forumdisplay.php?f=76" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: magenta;"></span></a></strong>
              </td>
             
              <td style="width: 21px; height: 190px;">
                  <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/right.gif" />
              </td>
             
          </tr>
           
        </tbody>
       
    </table>
     
    <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_05" style="width: 820px;">
       
        <tbody>
           
          <tr>
             
              <td>
                  <img src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/bot.gif" />
              </td>
             
          </tr>
           
        </tbody>
       
    </table>
     
  </center>
   
  <div class="module main">
                 
    <div class="main-head">
                   
        <h3>
                  Quà Tặng Âm Nhạc     
        </h3>
                   
    </div>
                 
    <div class="main-content stat-board po-rel">
              <span class="natata"> </span><span class="netete"></span><span class="nototo"></span><span class="nututu"></span>     
        <div class="qtan_main">
                       
          <div id="vf_music" style="height:177px">
                   
                           
                           
              <table style="width: 100%;">
                             
                <tbody>
                               
                    <tr>
                                   
                      <td min-width="50%">
                                     
                          <table style="width: 100%;">
                                         
                            <tbody>
                                           
                                <tr>
                                               
                                  <td valign="top" style="width: 120px;">
                                                 
                                      <div class="qtan_avatar">
                                                     
                                        <div id="th_avarx" style="width:32px;height:32px">
                                                  <img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/captur10.png" alt="Avatar" />     
                                        </div>
                                                     
                                      </div>
                                                 
                                  </td>
                                               
                                  <td>
                                                 
                                      <div style="background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #E2E2E2), color-stop(90%, #FFF));">
                                                     
                                        <div class="qtan_info">
                                                  <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/nguoig10.gif" /><span style="color: red;">siriustar<strong><a class="c3userlink" href="#"><strong class="siriustar"><span class="siriustar"></span></strong></a></strong></span>     
                                        </div>
                                                     
                                        <div class="qtan_info">
                                                  <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/cakhuc10.gif" />: <span style="color: blue; font-family: Comic Sans MS; font-size: 16px;"><span style="color: blue;">Sầu tím thiệp Hồng</span></span>     
                                        </div>
                                                     
                                        <div class="qtan_info">
                                                  <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/guiden10.gif" /> : 27/11/2013-1/1/2014     
                                        </div>
                                                     
                                      </div>
                                                 
                                  </td>
                                               
                                </tr>
                                           
                            </tbody>
                                         
                          </table>
                                     
                      </td>
                                   
                      <td max-width="70%" style="background: url(http://findicons.com/files/icons/808/on_stage/128/music.png) no-repeat right;">
                                     
                          <center>
                                                                   
                                                                   
                               
                                                                    <iframe scrolling="no" width="400" height="100" src="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW66WE08" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
                                                                    <br /><span style="color: Green; font-family: verdana;"><strong>♥ Bạn muốn yêu cầu ca khúc <a href="/f12-forum">Click Here</a><strong></strong></strong></span>     
                         
                                                                   
                                                                    <div class="sms_logo">
                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                            </div>
                                         
                          </center>
                                     
                      </td>
                                   
                    </tr>
                               
                    <tr>
                                   
                      <td style="height: 15px;" colspan="2">
                                     
                      </td>
                                   
                    </tr>
                               
                </tbody>
                             
              </table>
                         
              <div class="sms_bg">
                        <img src="https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/qtan10.png" style="top:-6px;margin-left: 50px;position: absolute;" title="" alt="" />     
                <div class="qtan_sms">
                               
                    <marquee scrollamount="1" direction="left" loop="true" truespeed="" scrolldelay="25" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
                            Mọi người nghe nhạc vui vẻ!     
                    </marquee>
                               
                </div>
                             
                <div class="loinhan">
                          Lời Bài Hát >>     
                </div>
                             
              </div>
                         
          </div>
                  / Qua tang am nhac     
        </div>
                   
    </div><style>.qtan_main {border: 1px solid #c4c4c4;background: url("https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/bg-bod10.jpg") repeat scroll 0 0 transparent;margin: 20px 0;}

          .sms_bg{background:url(https://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/sms_bg10.png) repeat scroll 0 0 transparent;border-bottom:1px solid #09F;border-top:1px solid #09F;border-right:1px solid #09F;clear:both;height:45px;position:relative;width:100%;padding:5px 0;}
          .qtan_sms{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border-radius:4px 4px 4px 4px;color:#09c3f1;font-weight:700;height:20px;margin:2px 10px 5px 150px;padding:10px 0;}
          .loinhan {border: 0 none;color: #FFFFFF;font-family: cursive;font-weight: bold;margin-left: 10px;margin-top: -38px;font-size: 20px;}
      .qtan_avatar img {
          padding: 1px;
          border: 1px solid rgb(221, 221, 221);
          float: left;
          border-radius: 4px 4px 4px 4px;
          margin: 4px;
          height: 110px;
          width: 110px;
          overflow: hidden;
          background: none repeat scroll 0% 0% white;
      }
          .sms_logo {
        background: url("https://i80.servimg.com/u/f80/17/97/23/90/patter10.gif") transparent;
        width:201px;
        height: 47px;
        border: 0px;
        margin-top: -28px;
        margin-bottom: 5px;
      }
          .qtan_info {
        border-bottom: 1px solid #DFDFDF;
        color: #069A75;font-size: 15px;
        font-family: comic Sans MS;
        font-weight: bold;
        padding: 5px 0 3px 5px;
      } 
     
           
            </style>
  </div>


  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
    </div>
    <!-- END message_admin_titre -->

    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
    </div>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->


  {CHATBOX_TOP}  <iframe scrolling="no" width="100%" height="340" src="  http://hoaphuong.forumvi.com/h24-page" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
  <table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
        {BOARD_INDEX}</td>
        <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
       
        <div id="sidebar_container" class="" style="width: 270px;">
        <a id="sidebar_button_link" href="#">
         
                    <img id="sidebar_button" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/tab-co10.png" alt="">
         
        </a>
        <ul id="sidebar" style="opacity: 1; display: block;">
          <li>
    <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
          <a class="collapse" id="collapse_block_html_5" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_5"></a>
          <span class="blocktitle">Việt Nam Muôn Năm</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_5" class="blockrow">
          <center>
  <a href="http://tayninhonline.net/forum/" target="_blank"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/blockh10.jpg" border="1" alt="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam" height="324" width="250" title="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam"></a>
  </center>
        </div>
        </div>
    </div>
    <div class="underblock"></div>
  </li><li>
    <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
          <a class="collapse" id="collapse_block_html_1" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_1"></a>
          <span class="blocktitle">FACEBOOK HOA PHƯỢNG</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_1" class="blockrow">
          <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/pages/Hoa-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-Forum/742232559170239&amp;width=250&amp;height=300&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;header=true&amp;stream=false&amp;show_border=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:300px;" allowtransparency="true"></iframe>
        </div>
        </div>
    </div>
    <div class="underblock"></div>
  </li><li>
    <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
          <a class="collapse" id="collapse_block_html_2" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_2"></a>
          <span class="blocktitle">Thư viện</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_2" class="blockrow">
          <!-- TayNinhOnline.Net Tab Menü Baþlangýç -->

  <div class="block" style="border:1px solid gray; padding:1px; height:200px; width:100%; overflow:auto">
  <style type="text/css">
  .adv{margin:0 auto;}
  .adv td{padding:0;}
  .adv a{padding:6px 0 3px;height:20px;display:block;text-align:left;text-decoration:none;}.adv a:hover{background-color:orange;}.adv a span{display:none;}
  </style>
  <div class="tborder adv" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" width="100%" align="center">

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://hoaphuong.forum.st/h12-page" title="Photohsop Online"><b>» Photohsop Online</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://www.datax5.com/" title="Up File"><b>» Up File</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://androidblog.vn/tools/apkleaks/?pkg=com.gamebai.nhatantat&gplink=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.gamebai.nhatantat" title="Tải File Apk"><b>» Tải File Apk</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/HANG-GIA-DUNG/" title="HÀNG GIA DỤNG"><b>» HÀNG GIA DỤNG</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/OTO-XE-MAY-THIET-BI-DINH-VI/" title="ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ"><b>» ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ</b></a></div>

  <div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/THOI-TRANG-TRANG-SUC/" title="THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC"><b>» THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC</b></a></div>


  </div>
  </div>

  <!-- / TayNinhOnline.Net Tab Menu Son -->
        </div>
        </div>
    </div>
                   
                   
   <!--  bắt đầu -->             
                   
                   
      <div class="underblock"></div>
  </li><li>
    <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
          <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
          <span class="blocktitle">Thư viện</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_3" class="blockrow">
          <center>
              <center>
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                       
        </div>
    </div>             
                   
          <!-- / kết thúc -->         
                   
            <!--  bắt đầu -->   
    <div class="underblock"></div>
  </li><li>
    <div class="block smaller">
        <div class="blocksubhead">
          <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
          <span class="blocktitle">Quảng cáo</span>
        </div>
        <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
        <div id="block_html_3" class="blockrow">
          <center>
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                           
                           
                            <center>
  <a href="http://www.violympic.vn"><img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/violym11.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                             
                              <center>
  <a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="https://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="250" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
  </a></center>
                               
                       
                           
        </div>
        </div>
    </div>
                   
  <!-- / kết thúc -->     
           
                   
                   
                   
    <div class="underblock"></div>
  </li>
         
        </ul>
        </div>
    </div>
    <div class="underblock"></div>
  </li>
        </ul>
    </div>
           
       
    </td></tr></tbody></table>
                                   

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
    <h2 class="blockhead" style="background: url(https://i18.servimg.com/u/f18/18/29/56/89/thread10.png);border:0px solid rgb(255, 153, 51);border-radius: 5px 5px 0 0;">Tình hình diễn đàn</h2>
    <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
      <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
        <h4 class="blocksubhead">
          <img src="http://i.imgur.com/GxyDNKR.png" alt="Thành viên đang hoạt động " title="Thành viên đang hoạt động ">Số người Online trên Diễn Đàn Hoa Phượng</h4>
          <div>
            <table border="0">
              <tbody>
                <tr>
                <td>
                {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
          {RECORD_USERS}

          <br />
                  {LOGGED_IN_USER_LIST}

          {L_ONLINE_USERS}
          {L_CONNECTED_MEMBERS}
                  </td></tr>
              </tbody></table>
         
         
            </div></div>
       
          <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
            <h3 class="blocksubhead"></h3> <div>
            <p>{GROUP_LEGEND}</p>
        </div></div>
           
           
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <h3 class="blocksubhead">
            <img src="https://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/birthd10.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Sinh nhật hôm nay </h3>
            <div>
            <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
        </div></div>
       
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <h3 class="blocksubhead">
            <img src="http://i.imgur.com/vvT9r3L.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Thống kê </h3>
            <div>
           
             
             
         
         
              <p>{TOTAL_POSTS}</p>
                          <p>{TOTAL_USERS}</p>
                  <p>
        {NEWEST_USER}</p>
            </div></div></div></div>
  <script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
      <!-- END disable_viewonline -->
     
    </div> </div> </div>  </div>
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
    </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
    <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
    </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
    oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->
  <script type="text/javascript" src="http://tayninhonline.net/forum/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v=420"></script>

  <script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style=\"margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;\"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>


  --Chữ ký--
  Khách viếng thăm nhìn cưng vậy cho hun cái coi Smile
 • Sponsored content

Thông tin tác giả
t10
MEM
Bài viết :
3
Points :
7
Like :
0
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
t10
MEM
Bài viết :
3
Points :
7
Like :
0
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
lasperpen
ADM
Bài viết :
196
Points :
396
Like :
142
PhpBB3
Quản trị
Status :
Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.net/u4
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<