[HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip

 • Admin
  Copy được cayenne phát triển và dc teenvi viết lại vứt xó lâu rùi. tự nhiên thấy ở PC thì share luôn cho ae dùng

  Chức năng của code này là chặn F12 , chặn Ctrl+u để copy code
  Chặn không cho tắt javascrip ở trình duyệt.

  Copy không chặn dc cao thủ nhưng làm cao thủ ngại ko muốn copy >> mất thời gian hơn :)

  demo:
  https://jsfiddle.net/vietkanpy/qr6cf1t8/1/show/

  Đây là HTMl các bạn tạo 1 trang html bất kỳ cho vào.
  Code:
  <html lang='it'>
  <head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>Stop ! ! !</title>


  <style type="text/css">
    *, *:before, *:after {
    -webkit-box-sizing: border-box;
    -moz-box-sizing: border-box;
    box-sizing: border-box;
  }

  #chat {
      width: 470px;
      margin: 0 auto;
      padding-bottom: 30px
  }
  #chat li {
      display: block;
      min-height: 70px;
      position: relative;
      clear: both
  }
  #chat li p {
      background: #fff;
      border-radius: 10px;
      padding: 17px;
      margin: 10px 0 0 0;
      position: relative;
      color: #c00;
      font-size: 16px;
      line-height: 26px
  }
  #chat li p a {
      background: #d6d4d4;
      border-radius: 20px;
      padding: 5px 10px 2px 10px;
      text-decoration: none;
      text-transform: uppercase;
      -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out;
      -moz-transition: all 0.3s ease-in-out;
      -o-transition: all 0.3s ease-in-out;
      -ms-transition: all 0.3s ease-in-out;
      transition: all 0.3s ease-in-out
  }
  #chat li p a:hover {
      background: #c00
  }
  #chat li span {
      width: 0px;
      height: 0px;
      border-style: solid;
      border-width: 5px 10px 5px 0;
      border-color: transparent #ffffff transparent transparent;
      position: absolute;
      top: 33px;
      left: 67px
  }
    #chat li.cay {
  background: url(http://i.imgur.com/yQgqqEb.png) left 5px no-repeat transparent;
  position: relative;
  top: 0;
  }
  #chat li.cay p {
      float: left;
      left: 76px;
      max-width: 380px
  }
  #chat li.item01,
  #chat li.item02,
  #chat li.item03,
  #chat li.item04,
  #chat li.item05,
  #chat li.item06,
  #chat li.item07,
  #chat li.item08,
  #chat li.item09
    {
      opacity: 0
  }
  #chat li.user {
      background-image: url(http://i.imgur.com/cKZ8Khc.png);
      background-color: transparent;
      background-position: right 5px;
      background-repeat: no-repeat
  }
  #chat li.user span {
      border-width: 5px 0 5px 10px;
      border-color: transparent transparent transparent #ffffff;
      left: 353px;
      top: 37px
  }
  #chat li.user p {
      float: right;
      right: 76px;
      max-width: 280px;
      color: #000
  }
  #chat li.item01 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 1s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 1s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item02 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 3s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 3s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item03 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 6s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 6s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item04 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 9s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 9s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item05 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 12s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 12s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item06 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 15s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 15s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item07 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 18s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 18s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item08 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 21s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 21s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  #chat li.item09 {
      animation: animazione 2s;
      animation-delay: 23s;
      animation-iteration-count: 1;
      animation-fill-mode: forwards;
      -webkit-animation: animazione 2s;
      -webkit-animation-delay: 23s;
      -webkit-animation-iteration-count: 1;
      -webkit-animation-fill-mode: forwards
  }
  @keyframes animazione {
      0% {
          top: 20px;
          opacity: 0
      }
      100% {
          top: 0px;
          opacity: 1
      }
  }
  @-moz-keyframes animazione {
      0% {
          top: 20px;
          opacity: 0
      }
      100% {
          top: 0px;
          opacity: 1
      }
  }
  @-webkit-keyframes animazione {
      0% {
          top: 20px;
          opacity: 0
      }
      100% {
          top: 0px;
          opacity: 1
      }
  }
  @-o-keyframes animazione {
      0% {
          top: 20px;
          opacity: 0
      }
      100% {
          top: 0px;
          opacity: 1
      }
  }
  body {
      background-color:#f0f0f0;
      background-size: 100%;
  }
  </style>


  </head>

  <body>  <section>

    <div class="foreground">
      <div class="wrapper">
        <div id="chat">
         
          <ul>
            <li class="cay item01">
            <span></span>
            <p>Trang này không tồn tại.</p>
            </li>
            <li class="user item02">
            <span></span>
            <p>Tại Sao Tôi Lại Ở Trang Này ?</p>
            </li>
            <li class="cay item03">
            <span></span>
            <p>Vì Bạn Đang Cố Tình <a href="/" title="Đừng copy">Copy Code</a>  Của Chúng Tôi</p>
            </li>
            <li class="user item04">
            <span></span>
            <p>Bây Giờ Tôi Phải Làm Gì ?</p>
            </li>
            <li class="cay item05">
            <span></span>
            <p>Đừng Ăn Cắp Code Nếu Không Muốn Gặp Rắc Rối</p>
            </li>
            <li class="user item06">
            <span></span>
            <p>Nếu Tôi Tiếp Tục Ăn Cắp?</p>
            </li>
            <li class="cay item07">
            <span></span>
            <p>Nếu Bạn Vẫn Muốn Ăn Cắp Thì Bạn Là .......</p>
            </li>
            <li class="user item08">
            <span></span>
              <p>Ok, Tôi Biết Rồi.</p>
            </li>
            <li class="cay item09">
            <span></span>
            <p>Biết rùi thì vào <a href="/" title="Trang chủ">Trang chủ</a></p>
            </li>
          </ul>
         
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
  </body>
  </html>  Khi lưu xong page các bạn lưu lại URL của nó

  Tiếp đến update thêm bổ sung khi người khác F12 hoặc ctrl+u thì sẽ chuyển sang page này

  Code:

  <script type="text/javascript">
  $(function() {
      if (window._userdata && _userdata.page_desktop) window.location = _userdata.page_desktop
  });
  jQuery(document).ready(function($) {
      var $ctsearch = $('#ct-search'),
          $ctsearchinput = $ctsearch.find('input.ct-search-input'),
          $body = $('html,body'),
          openSearch = function() {
              $ctsearch.data('open', true).addClass('ct-search-open');
              $ctsearchinput.focus();
              return false
          },
          closeSearch = function() {
              $ctsearch.data('open', false).removeClass('ct-search-open')
          };
      $ctsearchinput.on('click', function(e) {
          e.stopPropagation();
          $ctsearch.data('open', true)
      });
      $ctsearch.on('click', function(e) {
          e.stopPropagation();
          if (!$ctsearch.data('open')) {
              openSearch();
              $body.off('click').on('click', function(e) {
                  closeSearch()
              })
          } else {
              if ($ctsearchinput.val() === '') {
                  closeSearch();
                  return false
              }
          }
      })
  });
  $(function() {
      $("img").on("error", function() {
          $(this).attr({
              alt: this.src,
              src: "http://i39.servimg.com/u/f39/18/93/89/23/l1074210.png"
          })
      })
  });
  shortcut = {
      all_shortcuts: {},
      add: function(a, b, c) {
          var d = {
              type: "keydown",
              propagate: !1,
              disable_in_input: !1,
              target: document,
              keycode: !1
          };
          if (c)
              for (var e in d) "undefined" == typeof c[e] && (c[e] = d[e]);
          else c = d;
          d = c.target, "string" == typeof c.target && (d = document.getElementById(c.target)), a = a.toLowerCase(), e = function(d) {
              d = d || window.event;
              if (c.disable_in_input) {
                  var e;
                  d.target ? e = d.target : d.srcElement && (e = d.srcElement), 3 == e.nodeType && (e = e.parentNode);
                  if ("INPUT" == e.tagName || "TEXTAREA" == e.tagName) return
              }
              d.keyCode ? code = d.keyCode : d.which && (code = d.which), e = String.fromCharCode(code).toLowerCase(), 188 == code && (e = ","), 190 == code && (e = ".");
              var f = a.split("+"),
                  g = 0,
                  h = {
                      "`": "~",
                      1: "!",
                      2: "@",
                      3: "#",
                      4: "$",
                      5: "%",
                      6: "^",
                      7: "&",
                      8: "*",
                      9: "(",
                      0: ")",
                      "-": "_",
                      "=": "+",
                      ";": ":",
                      "'": '"',
                      ",": "<",
                      ".": ">",
                      "/": "?",
                      "": "|"
                  },
                  i = {
                      esc: 27,
                      escape: 27,
                      tab: 9,
                      space: 32,
                      "return": 13,
                      enter: 13,
                      backspace: 8,
                      scrolllock: 145,
                      scroll_lock: 145,
                      scroll: 145,
                      capslock: 20,
                      caps_lock: 20,
                      caps: 20,
                      numlock: 144,
                      num_lock: 144,
                      num: 144,
                      pause: 19,
                      "break": 19,
                      insert: 45,
                      home: 36,
                      "delete": 46,
                      end: 35,
                      pageup: 33,
                      page_up: 33,
                      pu: 33,
                      pagedown: 34,
                      page_down: 34,
                      pd: 34,
                      left: 37,
                      up: 38,
                      right: 39,
                      down: 40,
                      f1: 112,
                      f2: 113,
                      f3: 114,
                      f4: 115,
                      f5: 116,
                      f6: 117,
                      f7: 118,
                      f8: 119,
                      f9: 120,
                      f10: 121,
                      f11: 122,
                      f12: 123
                  },
                  j = !1,
                  l = !1,
                  m = !1,
                  n = !1,
                  o = !1,
                  p = !1,
                  q = !1,
                  r = !1;
              d.ctrlKey && (n = !0), d.shiftKey && (l = !0), d.altKey && (p = !0), d.metaKey && (r = !0);
              for (var s = 0; k = f[s], s < f.length; s++) "ctrl" == k || "control" == k ? (g++, m = !0) : "shift" == k ? (g++, j = !0) : "alt" == k ? (g++, o = !0) : "meta" == k ? (g++, q = !0) : 1 < k.length ? i[k] == code && g++ : c.keycode ? c.keycode == code && g++ : e == k ? g++ : h[e] && d.shiftKey && (e = h[e], e == k && g++);
              if (g == f.length && n == m && l == j && p == o && r == q && (b(d), !c.propagate)) return d.cancelBubble = !0, d.returnValue = !1, d.stopPropagation && (d.stopPropagation(), d.preventDefault()), !1
          }, this.all_shortcuts[a] = {
              callback: e,
              target: d,
              event: c.type
          }, d.addEventListener ? d.addEventListener(c.type, e, !1) : d.attachEvent ? d.attachEvent("on" + c.type, e) : d["on" + c.type] = e
      },
      remove: function(a) {
          var a = a.toLowerCase(),
              b = this.all_shortcuts[a];
          delete this.all_shortcuts[a];
          if (b) {
              var a = b.event,
                  c = b.target,
                  b = b.callback;
              c.detachEvent ? c.detachEvent("on" + a, b) : c.removeEventListener ? c.removeEventListener(a, b, !1) : c["on" + a] = !1
          }
      }
  }, shortcut.add("Ctrl+U", function() {
      top.location.href = "URL không copy lưu ở trên"
  }), shortcut.add("F12", function() {
      top.location.href = "URL không copy lưu ở trên"
  });
  </script>
  <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://www.hotrofm.net/h20-khong-copy-nhe-cac-ban"></noscript>

  Xong giờ đổi "URL không copy lưu ở trên" thành URL của bạn

 • dksFeed
  2. Re: [HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip
  dksFeed MEM LV3
  [HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip EEiEPF0
  vẫn vào dc ad ơi ! @@


  --Chữ ký--
 • the_dav
  @dksFeed đã viết:[HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip EEiEPF0
  vẫn vào dc ad ơi ! @@

  như đã nói ở trên là ko chặn dc hoàn toàn mà. hi

 • dksFeed
  4. Re: [HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip
  dksFeed MEM LV3
  @the_dav đã viết:
  @dksFeed đã viết:[HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip EEiEPF0
  vẫn vào dc ad ơi ! @@

  như đã nói ở trên là ko chặn dc hoàn toàn mà. hi
  phải chi che hoàn toàn thì có thánh ms rip dc skin =))) [HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip 1f602 [HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip 1f602

 • lasperpen
  5. Re: [HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip
  lasperpen ADM
  Không có cái đó cũng rip bằng cách khác đc mà :3
  Vd: nhìn ảnh không rip cũng đc mà Smile


  --Chữ ký--
  Khách viếng thăm nhìn cưng vậy cho hun cái coi Smile
 • nguoidungfacebook123aaa
  anh giải thíc rõ hơn đi e ko hiểu
  "Khi lưu xong page các bạn lưu lại URL của nó

  Tiếp đến update thêm bổ sung khi người khác F12 hoặc ctrl+u thì sẽ chuyển sang page này"
  và "Xong giờ đổi "URL không copy lưu ở trên" thành URL của bạn" url của bạn ở đây là url wed blog hay là wed mới tạo

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
dksFeed
MEM LV3
Bài viết :
154
Points :
238
Like :
26
Punbb
Status :
Rất vui khi được tham gia cùng HotroFM !
Xem lý lịch thành viên http://9fgame.forumvi.com/
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
dksFeed
MEM LV3
Bài viết :
154
Points :
238
Like :
26
Punbb
Status :
Rất vui khi được tham gia cùng HotroFM !
Xem lý lịch thành viên http://9fgame.forumvi.com/
Thông tin tác giả
lasperpen
ADM
Bài viết :
196
Points :
396
Like :
142
PhpBB3
Quản trị
Status :
Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.net/u4
Thông tin tác giả
nguoidungfacebook123aaa
MEM
Bài viết :
1
Points :
1
Like :
0
blogger
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<