[Code] hoa mai rơi khắp forum

 • lasperpen
  1. [Code] hoa mai rơi khắp forum
  lasperpen ADM
  Demo :

  hotrofm

  vào overall_header tìm <body> cho vào bên dưới nó đoạn code này
  Code:
  <script src="http://www.hotrofm.net/44584.js"></script>

  Lưu lại js nếu js kia chết

  Code:
  var pictureSrc="https://i37.servimg.com/u/f37/19/53/09/53/hoamai10.png";var pictureWidth=20;var pictureHeight=20;var numFlakes=10;var downSpeed=0.01;var lrFlakes=10;if(typeof(numFlakes)!='number'||Math.round(numFlakes)!=numFlakes||numFlakes<1){numFlakes=10}for(var x=0;x<numFlakes;x++){if(document.layers){document.write('<layer id="snFlkDiv'+x+'"><imgsrc="'+pictureSrc+'" height="'+pictureHeight+'"width="'+pictureWidth+'" alt="*" border="0"></layer>')}else{document.write('<div style="position:absolute;"id="snFlkDiv'+x+'"><img src="'+pictureSrc+'"height="'+pictureHeight+'" width="'+pictureWidth+'" alt="*"border="0"></div>')}}var xcoords=new Array(),ycoords=new Array(),snFlkTemp;for(var x=0;x<numFlakes;x++){xcoords[x]=(x+1)/(numFlakes+1);do{snFlkTemp=Math.round((numFlakes-1)*Math.random())}while(typeof(ycoords[snFlkTemp])=='number');ycoords[snFlkTemp]=x/numFlakes}function flakeFall(){if(!getRefToDivNest('snFlkDiv0')){return}var scrWidth=0,scrHeight=0,scrollHeight=0,scrollWidth=0;if(typeof(window.innerWidth)=='number'){scrWidth=window.innerWidth;scrHeight=window.innerHeight}else{if(document.documentElement&&(document.documentElement.clientWidth||document.documentElement.clientHeight)){scrWidth=document.documentElement.clientWidth;scrHeight=document.documentElement.clientHeight}else{if(document.body&&(document.body.clientWidth||document.body.clientHeight)){scrWidth=document.body.clientWidth;scrHeight=document.body.clientHeight}}}if(typeof(window.pageYOffset)=='number'){scrollHeight=pageYOffset;scrollWidth=pageXOffset}else{if(document.body&&(document.body.scrollLeft||document.body.scrollTop)){scrollHeight=document.body.scrollTop;scrollWidth=document.body.scrollLeft}else{if(document.documentElement&&(document.documentElement.scrollLeft||document.documentElement.scrollTop)){scrollHeight=document.documentElement.scrollTop;scrollWidth=document.documentElement.scrollLeft}}}for(var x=0;x<numFlakes;x++){if(ycoords[x]*scrHeight>scrHeight-pictureHeight){ycoords[x]=0}var divRef=getRefToDivNest('snFlkDiv'+x);if(!divRef){return}if(divRef.style){divRef=divRef.style}var oPix=document.childNodes?'px':0;divRef.top=(Math.round(ycoords[x]*scrHeight)+scrollHeight)+oPix;divRef.left=(Math.round(((xcoords[x]*scrWidth)-(pictureWidth/2))+((scrWidth/((numFlakes+1)*4))*(Math.sin(lrFlakes*ycoords[x])-Math.sin(3*lrFlakes*ycoords[x]))))+scrollWidth)+oPix;ycoords[x]+=downSpeed}}function getRefToDivNest(divName){if(document.layers){return document.layers[divName]}if(document[divName]){return document[divName]}if(document.getElementById){return document.getElementById(divName)}if(document.all){return document.all[divName]}return false}window.setInterval('flakeFall();',100);

Thông tin tác giả
lasperpen
ADM
Bài viết :
195
Points :
395
Like :
142
PhpBB3
Quản trị
Status :
Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.net/u4
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<