[Code] Index box gọn, đơn giản mà đẹp cho Forumotion.

 • Móm Đặc Biệt
  1. [Code] Index box gọn, đơn giản mà đẹp cho Forumotion.
  avatar S-MOD

  Demo:
  Cách làm:

  ACP >> Display >> QLTT
  Thay toàn bộ Index_box bằng code sau:
  Code:

  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td valign="bottom">

           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

           <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
           {CURRENT_TIME}<br /></div>
           </span>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
           <!-- END switch_user_logged_in -->
          
        </td>
     </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->


  <table  style="border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border: 1px solid #d8d8d8; background: #f2f2f2; border-collapse: separate; border-spacing: 5px 5px;" cellspacing="0" align="center" width="100%">

  <div class="categorietitlu">{catrow.tablehead.L_FORUM}
   

    
    </div>     <!-- END tablehead -->
     <!-- BEGIN cathead -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
           <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
           </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>


     </tr>
     <!-- END cathead -->
     <!-- BEGIN forumrow -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td>
            
  <table class="forumuri" width="100%">
    <tr>
        <td valign="top" width="100%" height="50">
           <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
        
           <div style="margin-top: 3px; padding-top: 1px; margin-bottom: -5px; vertical-align: middle; text-align: middle;">
  <span style="float: left; padding-top: -2px;"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /> </span>
              <span class="forumlink">
              <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>

  <br>

  <div style="color: grey; margin-top: 5px;"><font style="color: grey;"><hr align="left" style="color: grey; height: 1px;
  width: 200px; align: left; font-size: 1px; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 0px; padding-top: -0px;"></font></div>
     <br>        
    </span>
           </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
           <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
           <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              <div style="margin-bottom: 0px;">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
           </span>

                          
                            
                            </td>
            
        


  <td width="500">

  <font style="font-size: 11px; float: right;">
  <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                      <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                      <!-- END switch_topic_title -->
    </br>
   Threads: {catrow.forumrow.TOPICS}  Posts: {catrow.forumrow.POSTS} </font>
      
                        
                            </td>

                            </tr></table></td>     </tr>
     <!-- END forumrow -->
     <!-- BEGIN catfoot -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
     </tr>
     <!-- END catfoot -->
     <!-- BEGIN tablefoot -->
  </table>
            

            
            <img src="{SPACER}" alt="" height="15" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  <style>

  .categorietitlu {
  height: 15px;
  padding-left: 10px;
  margin-top: -5px;
  }
  .forumuri {
  transition: background 1s linear;
  -moz-transition: background 1s linear;
  -webkit-transition: background 1s linear;
  -o-transition-property: background-color;
  -o-transition-duration: 1s;
  border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  background: white;
  border: 1px solid #d8d8d8;
  padding-left: 2px;
  height: 50px;
  }
  .hierarchy {
  border: none;
  display: inline;
  font-size: 10px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  text-transform: none;
  }
  .forumlink {
  color: #069;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  }
  a.forumlink:visited {
  color: #5493b4;
  }
  .dulieu2 hr, hr {
  border: 0px;
  border-bottom: 2px dashed #666;
  height: 2px;
  }
  .genmed {
  font-size: 11px;
  }
  .forumuri:hover {
  background-color: rgba(0, 160, 250, 0.5);
  }

  .topictitle, h1, h2 {
  color: #9e9c9c;
  font-size: 11px;
  font-weight: 700;
  }
  </style>
  #codefm

  Tags: #code

Thông tin tác giả
avatar
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<