[Skin] IPB Subway Skin

 • Giựt
  1. [Skin] IPB Subway Skin
  Giựt MOD

  Demo


  Tên skin : Subway Skin
  Nơi chế tạo skin : http://ipbforumskins.com/
  Phiên bản thích hợp : PunBB

  Tải :

  click vào đây xem toàn bộ code skin http://www.hotrofm.net/t39-skin-ipb-subway-skin#81
   


  Nguồn


  http://www.socialacademy.biz/t99-ipb-subway-skin
  #codefm

 • Giựt
  2. Re: [Skin] IPB Subway Skin
  Giựt MOD
  UP Very Happy

 • Admin
  3. Re: [Skin] IPB Subway Skin
  Admin ACP
  em ơi up code đi. đỡ phải tải dowload


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • Giựt
  4. Re: [Skin] IPB Subway Skin
  Giựt MOD
  Máy em bị hỏng , hiện tại ko down được ạ , thông cảm Very Happy


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
 • Kou94
  5. Re: [Skin] IPB Subway Skin
  Kou94 MEM LV3
  Share skin của người khác mà cũng muốn tiện đường kiếm chút cơm luôn à =))

  Dành cho ai lười down:

  Index_body

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> &nbsp;
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {BOARD_INDEX}
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id='board_stats'>
    <ul class="ipsType_small ipsList_inline">

            <center>    <dl>
              <div id='board_statistics'><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></div> Total Posts
              <div id='board_statistics'><span class='FORUMCOUNTUSER'></span></div> Total Members 
              <div id='board_statistics'><span class='FORUMLASTUSERLINK'></span></div>  Newest Member
              <div id='board_statistics'><span class='FORUMCOUNTOPIC'></span></div>  Most Online
              </dl></center>
    </ul>
    </div>


  <div id="board_statistics2" class="statistics clearfix">
     
    <h4 class="statistics_head clearfix"><ul id="stat_links" class="ipsList_inline right ipsType_small">
              
     </ul>
  {TOTAL_USERS}</h4>
     <div class="staticsipb"><p class="statistics_brief desc">
        {NEWEST_USER}
            &nbsp;&nbsp;<a href="/viewonline">(See full list)</a>
     </p>
        <br>
                    <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}</p></div>

  </div>
   
  <!-- END disable_viewonline -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->


  Index_box

  Code:
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           <table cellspacing="0" class="table">
              
              <tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                 <tr>
                                          <td class="tc_icon"> <span class="status">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                                            </span></td>
                    <td class="tcl">
                       
                       <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                       <br />
                       {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                       <br />
                       {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                       <!-- END switch_moderators_links -->
                       {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                    </td>
                    <td class="tc2">
                                                    <span class="stats_number">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
                                                      <span class="stats_text">topics</span>
                                                    </td>
                    <td class="tc3">
                                                    <span class="stats_number">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
                                                    <span class="stats_text">replies</span>
                                                  </td>
                    <td class="tcr">
                       <span>
                       <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                       {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                       </span>
                    </td>
                 </tr>
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
              </tbody>
           </table>
        </div>
     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->  overall_footer_end

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  <div id="footer_utilities" class="clearfix clear">
              <script type="text/javascript">$(function() {$('#backtotop').click(function() {$('body,html').animate({scrollTop:0},800);});});</script><a rel="nofollow" href="#top" id="backtotop" title="Go to top"><img src="http://i78.servimg.com/u/f78/18/32/50/20/top11.png" alt="" style="margin-top: 5px;"></a>
              <div class="skin_link"><a href="http://www.ipbforumskins.com">IPB skin</a> by <a href="http://www.ipbforumskins.com">IPBForumSkins</a></div>
                                  <p id="copyright">
                                <a href="http://www.invisionpower.com/apps/board/" title="Community Forum Software by Invision Power Services">Community Forum Software by IP.Board 3.4.4</a>
                                                                            <br>
                                <a href="http://www.15-tronos.net/u117" title="Adaptado por FedeD">Adaptado por Federico "FedeD" Dominguez</a>
                                                                            </p>
                 <ul class="ipsList_inline left">
                 <li><img src="http://i78.servimg.com/u/f78/18/32/50/20/feed11.png" alt="RSS Feed" id="rss_feed" class="clickable"></li>
                 <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=nexus&amp;module=support&amp;section=new">Contact Us</a></li>
                 <li><a rel="nofollow" href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?/privacypolicy/">Privacy Policy</a></li>
                 <li>
                    <a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=core&amp;module=help" title="View help" rel="help" accesskey="6">Help</a>
                 </li>
              </ul>
           </div>
  </div> 
  </html>


  overall_header

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript" src="http://tinyurl.com/var-fa"></script>
  </head>

  <body>
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

     <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
                            <div id="ipbwrapper" class="wrapper">
  <div id="user_bar" class="clearfix">
              <div id="user_navigation" class="logged_in">
                      <ul class="ipsList_inline">
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                          <li><a id="user_link" href="http://www.4reyes.net/profile?mode=editprofile" title="Your Profile" class="">Welcome, <span class="USERNAME"></span></a></li>                     
                          <li><a data-clicklaunch="getInboxList" id="inbox_link" href="/privmsg?folder=inbox" title="Messenger"><img src="http://i.imgur.com/TeAddws.gif" alt="" style="margin-top: 10px;">&nbsp;</a></li>
                          <li><a data-clicklaunch="getNotificationsList" id="notify_link" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" title="Notifications"><img src="http://i.imgur.com/TeAddws.gif" alt="" style="margin-top: 10px;">&nbsp;</a></li>
                          <li><a href="/login?logout=1">Sign Out</a></li>
                            <!-- END switch_user_logged_in -->
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                          <li><a href="/login">Sign In</a></li>   
                          <li><a href="/register">Create account</a></li>   
                            <!-- END switch_user_logged_out -->
                         
                      </ul>
                  </div>
                 
                 

                  <div id="search" class="right">
                     <form action="/search?mode=results" method="post" id="search-box" accept-charset="ISO-8859-1">
        <fieldset>
           <label for="main_search" class="hide">Search</label>
           <a href="/search" title="Advanced Search" accesskey="4" rel="search" id="adv_search" class="right">Advanced</a>
           <span id="search_wrap" class="right">
              <input type="text" id="main_search" name="search_term" class="" size="17" tabindex="100" placeholder="Search...">
              <span class="choice ipbmenu clickable" id="search_options" style="">Forums</span>
              
              <input type="submit" class="submit_input clickable" value="">
           </span>
           
        </fieldset>
     </form>
  </div>

  </div>
                    <div id="mainContent">
  <div id="branding" class="clearfix">
           <div id="primary_nav" class="clearfix repeat topCenter scroll undefined" style="background-image: url(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/patterns/blank.png);">
                  <ul class="ipsList_inline" id="community_app_menu">
                    <li id="nav_home" class="left"><a href="/portal" title="Homepage" rel="home">Home</a></li>
                    <li id="nav_app_forums" class="left active"><a href="/forum" title="Go to Forums" class="repeat topCenter scroll undefined" style="background-image: url(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/patterns/blank.png);">Forums</a></li>
        <li id="nav_app_members" class="left "><a href="/memberlist" title="Go to Members">Members</a></li>
        <li id="nav_app_calendar" class="left "><a href="/calendar" title="Go to Calendar">Calendar</a></li>
        <li id="nav_app_downloads" class="left "><a href="/" title="Go to Downloads">Downloads</a></li>
        <li id="nav_app_blog" class="left "><a href="/" title="Go to Blogs">Blogs</a></li>
        <li id="nav_app_nexus" class="left "><a href="/" title="Go to Store">Store</a></li>
                         
                  </ul>
           </div>
                              <div id="logo" class="repeat topCenter scroll undefined" style="background-image: url(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/patterns/blank.png);">
                      <a href="/" class="textLogo" title="Go to community index" rel="home" accesskey="1">subway</a>
                  </div>
           </div>
                      <div id="content" class="clearfix">

                      <ul id="socialLinks">
                          <li><a href="http://www.facebook.com/feded1998" title="Visit us on Facebook"><img src="http://i.imgur.com/zlIHN6U.png" alt=""></a></li>
                          <li><a href="http://twitter.com/#!/feded1998" title="Follow us on Twitter"><img src="http://i.imgur.com/1xxO0o8.png" alt=""></a></li>
                          <li><a href="http://www.youtube.com/user/rokettutoriales" title="Watch us on YouTube"><img src="http://i.imgur.com/vtPUkLn.png" alt=""></a></li>
                          <li><a href="https://plus.google.com/103852375034656956000/about" title="Add us on Google+"><img src="http://i.imgur.com/8hHTzkU.png" alt=""></a></li>
                         
  </ul>
                            <div id="secondary_navigation" class="clearfix">
                     
                      <ul id="secondary_links" class="ipsList_inline right">
                          <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules">Guidelines</a></li>
                          <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=core&amp;module=search&amp;do=viewNewContent&amp;search_app=forums" accesskey="2">View New Content</a></li>
                         
                          <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=core&amp;module=global&amp;section=navigation&amp;inapp=forums" rel="quickNavigation" accesskey="9" id="quickNavLaunch" title="Open Quick Navigation"><img src="http://i.imgur.com/xNakyML.png" alt=""></a></li>
                         
                      </ul>
                  </div>
              <div class="pun">
              
                 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->

                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                   
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
                            </div>
                            </div>
            </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

 • Kou94
  6. Re: [Skin] IPB Subway Skin
  Kou94 MEM LV3
  topics_list_box

  Code:
  <!-- BEGIN topics_list_box -->
  <!-- BEGIN row -->
  <!-- BEGIN header_table -->
     <!-- BEGIN multi_selection -->
        <script type="text/javascript">
        function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
           var all_checked = true;
           for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
           if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
           }
           }
           document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
        }
        function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
           for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
           if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
           }
           }
        }
        </script>
     <!-- END multi_selection -->

     <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <h1 class="page-title">{topics_list_box.row.L_TITLE} [{topics_list_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
     </div>
     <div class="main-content">
     <table cellspacing="0" class="table">
        
        <tbody class="statused">
  <!-- END header_table -->

  <!-- BEGIN header_row -->
  <strong>{topics_list_box.row.L_TITLE}</strong>
  <!-- END header_row -->

  <!-- BEGIN topic -->
     <!-- BEGIN table_sticky -->
        </tbody>
     </table>
     </div>

     <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /   >
        <!-- END multi_selection -->
        <h2>{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE} [{topics_list_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
     </div>
     <div class="main-content">
     <table cellspacing="0" class="table">
        
        <tbody class="statused">
     <!-- END table_sticky -->
        <tr>
           <td class="tcl tdtopics <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
              <span class="status">
                 <img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
              </span>
              <!-- BEGIN single_selection -->
              <input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} />&nbsp;
              <!-- END single_selection -->
              {topics_list_box.row.ICON}&nbsp;
              {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}
              {topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}&nbsp;
              {topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}&nbsp;
              <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>&nbsp;
              {topics_list_box.row.GOTO_OPEN} {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} {topics_list_box.row.GOTO_CLOSE}&nbsp;
              {topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}
              <!-- BEGIN switch_description -->
              <br />
              &nbsp;{topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
              <!-- END switch_description -->
           </td>
           <td class="tc2 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->"></td>
                    <td class="tc3 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.REPLIES} replies<br />{topics_list_box.row.VIEWS} views</td>
           <td class="tcr <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME} {topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</td>
           <!-- BEGIN multi_selection -->
           <td><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
           <!-- END multi_selection -->
        </tr>
  <!-- END topic -->
  <!-- BEGIN no_topics -->
  <tr>
     <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
  </tr>
  <!-- END no_topics -->

  <!-- BEGIN bottom -->
        </tbody>
     </table>
     </div>
     <div class="main-foot clearfix">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_list_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
        <p class="options">
           <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a>&nbsp;{S_WATCH_FORUM}&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
        </p>
     </div>
  <!-- END bottom -->
  <!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
  <!-- END row -->
  <!-- END topics_list_box -->


  viewforum_body

  Code:
  <script>
  jQuery(document).ready(function(){
        jQuery('#right').css('display','none');
        jQuery('#content').css('margin-right','0px');
  });
  </script>
  <style>
    #content-container div#content {
  margin-right: 0px;
  }
  </style>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
        <li>
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
           //]]>
           </script>
        </li>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
         <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  {BOARD_INDEX}

  <div class="main paged">
     <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <p class="posting"><div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div></p>
        <!-- END switch_user_authpost -->
     </div>

     {TOPICS_LIST_BOX}

     <div class="paged-foot clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <p class="posting"><div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div></p>
        <!-- END switch_user_authpost -->
     </div>

  </div>
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>

  <div id="pun-info" class="main">
     <div class="main-content">
        <div id="stats">
           <p class="right">{L_MODERATOR} : {MODERATORS}</p>
           {LOGGED_IN_USER_LIST}
        </div>
        <div id="onlinelist">
           <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul class="pun-legend">
     <li><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_NEW_IMG}</li>
     <li><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</li>
     <li><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</li>
  </ul>
  <ul class="pun-legend">
     <li><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_IMG}</li>
     <li><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_HOT_IMG}</li>
     <li><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</li>
  </ul>
  <ul class="pun-legend">
     <li><img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</li>
     <li><img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_STICKY_IMG}</li>
     <li><img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->  viewtopic_body

  Code:
  <script>
  jQuery(document).ready(function(){
        jQuery('#right').css('display','none');
        jQuery('#content').css('margin-right','0px');
  });
  </script>
  <style>
    #content-container div#content {
  margin-right: 0px;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
     _atc.cwait = 0;
     $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
           addthis_close();
        }
     });
  });

  var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
  showHiddenMessage = function(id)
  {
      try
      {
          var regId = parseInt(id, 10);
          if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
         
          if( regId > 0)
          {
              $('.post--' + id).toggle(0, function()
           {
              if( $(this).is(":visible") )
              {
                 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
              }
              else
              {
                 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
              }
           });
          }
      }
      catch(e) { }
     
     return false;
  };

  //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
   
        <!-- END displayed -->
  <!-- END postrow -->
   
  <div class="main paged">
     <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div>
           <!-- END switch_user_authpost -->

           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <div class="bottom"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" style="color:white;">Responder</a></div>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
     </div>
     {POLL_DISPLAY}
   
   
   
     <div class="main-content topic">
     <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
           <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;&nbsp;
           {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
     </div>
        <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
           <!-- END hidden -->
           <!-- BEGIN displayed -->
           <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
                            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead">
                    <h2>
                    <span class="post_id right ipsType_small desc blend_links">
                        <strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                  </span>
                       <div class="post_username">
                                                   
                                                    <span itemprop="creator name" class="author vcard"><span itemprop="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                                           
                                                            </div>
                                                    <div class="post_date">
                                                    {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                                                    </div>
                    </h2>
                 </div>
              <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="user">
                       <div class="user-ident">
                                     
                                                            <div class="user-basic-info"><br />
                                                              <div class="rank" style="font-size: 11px;color: #898989;font-weight: 500;">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</div><br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                                                                      <div class="rank" style="font-weight: 500;">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</div><br />
                                                                    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                                                                    <div class="conect"></div>
                                                                   
                          </div>
                       </div>
                       <div class="user-info">
                                                         
                          <!-- BEGIN profile_field -->
                                                            <div class="pitmeprofile"><span style=""><span id="perf">  <div class="post_field">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</span></span>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
                          <!-- END profile_field -->
                          {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                       </div>
                    </div>

                    <div class="post-entry">
                       <div class="entry-content">
                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                             <!-- BEGIN switch_vote -->
                             <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                             <!-- END switch_vote -->

                             <!-- BEGIN switch_bar -->
                             <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                             </div>
                             <!-- END switch_bar -->

                             <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                             <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                             <!-- END switch_no_bar -->

                             <!-- BEGIN switch_vote -->
                             <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                             <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->
                          <div>
                             <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                             <!-- BEGIN switch_attachments -->
                             <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                   <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                   <dl class="file">
                                      <dt>
                                         <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                         <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                         <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                         <!-- END switch_dl_att -->

                                         <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                         {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                         <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                         <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                         <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                   </dl>
                                   <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                             </dl>
                             <!-- END switch_attachments -->
                             <div class="clear"></div>
                          </div>
                          <p>
                             
                          </p>
                       </div>
                    </div>
                 </div>

                 <!-- BEGIN switch_signature -->
                 <div class="sig-content">
                    {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                 </div>
                 <!-- END switch_signature -->

                 <div class="postfoot">
                                                                                            <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                       {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                    </div>
                    <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                                                    {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </div>
                    <div style="clear:both;"></div>
                                            </div>
              </div>
           </div>
           <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
           <!-- END first_post_br -->
           <!-- END displayed -->
           <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
           <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
     <div class="main-foot clearfix">
        <p class="h2">
           <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;&nbsp;
           {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
        <p class="options">
           <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

           <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
           <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

           <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
           {S_TOPIC_ADMIN}
           <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
     </div>
     </div>
  <a name="bottomtitle"></a>

     <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div>
           <!-- END switch_user_authpost -->

           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <div class="bottom"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" style="color:white;">Responder</a></div>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
     </div>
  </div>
  <br />
  <!-- BEGIN promot_trafic -->
  <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
     <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
     </div>
  </div>
  <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
     <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
     </div>
     <div class="main-content clearfix">
        <!-- BEGIN link -->
        &raquo;&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
     </div>
  </div>
  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
     <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
     </div>
     <table class="main-content frm">
        <tr>
           <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
           <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
           </td>
           <!-- END switch_forum_rule_image -->
           <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
           </td>
        </tr>
     </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>   
  <center>{QUICK_REPLY_FORM}</center>
  <!-- END switch_user_logged_in -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

 • Kou94
  7. Re: [Skin] IPB Subway Skin
  Kou94 MEM LV3
  CSS

  Code:
  .bottom:hover {
  background-color: #e04547;
  color: #fff;
  }
  .pun .paged-foot, .pun .paged-head {
  background-color: transparent;
  border: transparent;
  padding: .6em 1.3em 2em;
  }.bottom {
  -moz-border-radius: 2px;
  -webkit-border-radius: 2px;
  background: #55728burl(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/villain/highlight_faint.png) repeat-x 0 0;
  border: 0;
  border-radius: 2px;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  display: inline-block;
  float: right;
  font-size: 11px;
  height: 26px;
  line-height: 26px;
  margin: 0 5px;
  padding: 0 10px;
  text-shadow: rgba(0,0,0,0.8) 0 -1px 0;
  white-space: nowrap;
  }
  .main .main-foot, .main .main-head {
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
  background-color: #e04547;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
  color: #fff;
  font-size: 16px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 300;
  padding: 16px;
  }
  .pun .post {
  border-color: transparent;
  border-style: solid none;
  border-width: 2px 0 1px;
  }
  .postfoot {
  background: #fafafa;
  border-top: 1px solid #f0f0f0;
  clear: both;
  margin-left: 0em;
  margin-top: 9px;
  padding: 9px;
  text-align: right;
  }
  .pun .postmain {
  background-color: transparent;
  border-left: transparent;
  margin-left: 18em;
  }
  .pun .post .user {
  line-height: 130%;
  text-align: center;
  }
  .user-basic-info a img:hover {
  opacity: .8;
  }
  .user-basic-info a img {
  -webkit-border-radius: 100px;
  border-radius: 100px;
  max-width: 94px;
  max-height: 94px;
  }

  .pun .posthead h2 strong {
  float: left;
  }
  .pun .posthead {
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
  background-color: #e04547;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
  color: #fff;
  border-bottom: transparent;
  font-size: 12px;
  font-weight: 300;
  padding: 16px;
  }
  .post_username {
  float: left;
  font-weight: 700;
  min-width: 177px;
  }
  .post_date {
  color: #ccc;
  font-size: 11px;
  font-weight: 400;
  }
  .pun .paged-foot, .pun .paged-head {
  background-color: transparent;
  border: transparent;
  padding: .6em 1.3em .3em;
  }
  .pun .main-foot .options a, .pun .main-foot .options a:link, .pun .main-foot .options a:visited {
  text-decoration: none;
  }
  .statistics_head {
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
  color: #666;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  background: #f9f9f9;
  padding: 13px;
  }
  .main-box {
  display: none;
  }
  #pun-about {
  background-color: transparent;
  border-color: transparent;
  }
  #pun-about #qjump {
  display: none;
  }
  .staticsipb {
  padding: 8px 0px 0px 8px;
  }
  .statistics {
  margin: 20px 0 0 0;
  line-height: 1.3;
  overflow: hidden;
  }
  #board_statistics ul {
  text-align: center;
  }
  .ipsType_small {
  font-size: 11px;
  }
  .ipsList_inline>li:first-child {
  margin-left: 0;
  }
  #board_statistics {
  display: inline-block;
  background: url('http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans10.png') repeat;
  background: rgba(0,0,0,0.1);
  color: #222;
  padding: 3px 7px;
  font-weight: bold;
  margin-right: 15px;
  margin-left: 15px;
  }
  #board_statistics li {
  margin-right: 20px;
  }
  #footer_utilities, #footer_utilities a {
  color: #fff;
  }
  #backtotop:hover {
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans60.png") repeat;
  background: rgba(0,0,0,0.6);
  color: #fff;
  }
  #footer_utilities .ipsList_inline>li>a {
  margin-right: 0px;
  padding: 4px 10px;
  display: inline-block;
  }
  #footer_utilities {
  padding: 30px 8px;
  position: relative;
  margin: 0 auto 10px;
  min-height: 43px;
  width: 96%;
  }
  #backtotop, #bottomScroll {
  line-height: 20px;
  text-align: center;
  }
  #backtotop, #bottomScroll {
  width: 24px;
  height: 24px;
  line-height: 20px;
  left: 50%;
  top: 50%;
  margin-left: -12px;
  margin-top: -12px;
  position: absolute;
  display: inline-block;
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans30.png") repeat;
  background: rgba(0,0,0,0.3);
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;
  text-align: center;
  -moz-border-radius: 16px;
  -webkit-border-radius: 16px;
  border-radius: 16px;
  outline: 0;
  }
  .skin_link, .skin_link a {
  color: #fff !important;
  }
  #copyright {
  text-align: right;
  line-height: 22px;
  float: right;
  }
  #footer_utilities .ipsList_inline {
  margin-top: 3px;
  clear: left;
  float: left;
  }
  .mini_ava {
  float: left;
  }
  .main .main-head.collapsed {
  opacity: 0.2;
  }
  .main-head.collapsed:hover {
  opacity: 0.4;
  }
  .main-head .toggle {
  background: url(http://i50.tinypic.com/wkjrjl.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;
  display: block;
  height: 22px;
  margin-top: -4px;
  outline: 0 none;
  text-indent: -3000em;
  visibility: hidden;
  width: 32px;
  }
  .main-head:hover .toggle {
  visibility: visible;
  }
  .main-head.collapsed .toggle {
  background-image: url("http://i47.tinypic.com/se6jjr.png");
  }
  .mini_ava img {
  -webkit-border-radius: 100px;
  border-radius: 100px;
  width: 34px;
  margin: 0 5px;
  height: 34px;
  }
  .mini_ava img:hover {
  opacity: 0.8;
  }
  #community_app_menu>li.active>a {
  background: #e04547;
  }
  .main .main-head {
  background-color: #e04547;
  color: #fff;
  padding: 16px;
  font-size: 18px;
  font-weight: 300;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  }
  .module .main-head {
  background: #f9f9f9;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  box-shadow: none;
  -webkit-box-shadow: none;
  color: #666;
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
  padding: 13px;
  }
  .pun .table .tc2, .pun .table .tc3 {
  text-align: center;
  width: 5%;
  }
  .pun table .tcr {
  overflow: hidden;
  padding: 0 0 0 .5em !important;
  text-align: left;
  width: 20%;
  }
  .pun tbody.statused span.status {
  position: relative!important;
  margin-left: 7px;
  }
  .pun tbody.statused td.tcl {
  padding: 15px;
  font-size: 12px;
  }
  .stats_number {
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  display: block;
  text-align: center;
  color: #999;
  position: relative;
  overflow: hidden;
  }
  .stats_text {
  font-size: 10px;
  text-transform: uppercase;
  display: block;
  text-align: center;
  color: #c0c0c0;
  padding-top: 4px;
  }
  .pun table.table td {
  border-bottom: 2px solid #f3f3f3;
  border-left: transparent;
  border-right: transparent;
  border-top: transparent;
  }
  .pun .main table td.tc2, .pun .main table td.tc3 {
  background-color: #fff;
  }
  .pun .main-content {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid transparent;
  }
  .hierarchy {
  font-size: 11px;
  }
  .pun h3 {
  font-family: "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
  font-style: normal;
  font-variant: normal;
  font-weight: 300;
  }
  .pun h2 {
  font-family: "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
  font-style: normal;
  font-variant: normal;
  font-weight: 300;
  }
  #chatbox_members {
      position: relative;
      top: 0px;
      height: 240px;
  }
  #chatbox {
      height: 240px;
  }
  #chatbox_footer {
      position: relative;
  }
  .main .main-head .page-title {
  font-size: 18px;
  font-weight: 300;
  }
  #community_app_menu>li.active>a:hover {
  background: #e04547;
  }
  #community_app_menu>li>a:hover, #community_app_menu>li>a.menu_active {
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans10.png") repeat;
  background: rgba(0,0,0,0.05);
  color: #fff;
  }
  body.cpe, #themeEditor #editPattern span, .cpe #socialLinks li, .cpe #secondary_navigation, .cpe ul.post_controls a:hover, .cpe .answerBadgeInPost, .cpe .ipsLikeButton.ipsLikeButton_enabled, .input_submit, .cpe .ipsTag {
  background-color: #55728b;
  }
  .table .tc_icon {
  padding: 10px 5px!important;
  vertical-align: middle;
  width: 30px;
  }
  .cpe #primary_nav, .cpe .maintitle, .cpe #community_app_menu > li.active > a, .cpe .col_c_icon img[src*="f_"], .cpe .f_icon, .cpe .topic_buttons li a, .cpe .pagination .pages li.active, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .post_block h3, .cpe .mini_pagination a, .cpe .user_controls li a, .cpe #vnc_filter_popup_close, .cpe #search .submit_input, .cpe .col_f_icon img, .cpe .ipsBadge_green, body.cpe #logo, .cpe #themeToggle, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .submenu_container {
  background-color: #e04547;
  }

  #content {
  padding: 5px 0px 10px 0px;
  line-height: 120%;
  }
  .topCenter {
  background-position: 50% 0% !important;
  }
  .scroll {
  background-attachment: scroll !important;
  }
  .repeat {
  background-repeat: repeat !important;
  }
  body {
  background: #55728b;
  color: #5a5a5a;
  font: normal 11px "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
  position: relative;
  }
  .wrapper {
  margin: 0 auto;
  min-width: 980px;
  max-width: 1600px;
  width: 96%;
  }
  ::selection {
  color: #fff;
  background: #82b8e6;
  }
  body {
  color: #5a5a5a;
  font: normal 11px "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
  }
  #user_bar {
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans20.png") repeat;
  background: rgba(0,0,0,0.2);
  margin: 7px 0;
  }
  .clearfix:after {
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  clear: both;
  visibility: hidden;
  overflow: hidden;
  }
  #user_navigation {
  float: left;
  color: #fff;
  font-size: 12px;
  line-height: 42px;
  height: 42px;
  }
  ol, ul {
  list-style: none;
  }
  #user_navigation {
  color: #fff;
  font-size: 12px;
  line-height: 42px;
  }
  #user_navigation .ipsList_inline li {
  margin: 0;
  padding: 0;
  float: left;
  }
  .ipsList_inline>li:first-child {
  margin-left: 0;
  }
  .ipsList_inline>li {
  display: inline-block;
  margin: 0 3px;
  }
  #user_navigation li.first a {
  background: rgba(0,0,0,0.05);
  }
  #user_navigation a {
  color: #fff;
  float: left;
  padding: 0 12px;
  line-height: 42px;
  outline: none;
  height: 42px;
  }
  a {
  color: #333;
  text-decoration: none;
  }
  #user_navigation .user_photo {
  position: relative;
  vertical-align: top;
  padding: 0;
  height: 40px;
  width: auto;
  margin: 1px -11px 0 -11px;
  }
  img, .input_check, .input_radio {
  vertical-align: middle;
  }
  fieldset, img {
  border: 0;
  }
  .ipsList_inline>li {
  display: inline-block;
  margin: 0 3px;
  }
  .ipsList_inline>li {
  display: inline-block;
  margin: 0 3px;
  }
  #search {
  margin: 4px 4px 0;
  }body, div, dl, dt, dd, ul, ol, li, h1, h2, h3, h4, h5, h6, pre, form, fieldset, input, textarea, p, blockquote, th, td {
  margin: 0;
  padding: 0;
  }
  .hide {
  display: none;
  }
  #adv_search {
  width: 34px;
  height: 34px;
  background: url('http://i.imgur.com/1ep8pY1.png') no-repeat 50% 50%;
  text-indent: -3000em;
  display: inline-block;
  margin-left: 3px;
  }
  #adv_search:hover {
  background-color: rgba(0,0,0,0.2);
  }
  #search_wrap {
  position: relative;
  background: #fff;
  display: block;
  padding: 0 34px 0 10px;
  height: 34px;
  line-height: 25px;
  min-width: 292px;
  box-shadow: rgba(0,0,0,0.24) 0px 0px 0px 1px;
  }
  .right {
  float: right;
  }
  #main_search {
  font-size: 12px;
  border: 0;
  padding: 0;
  background: transparent;
  width: 200px;
  height: 34px;
  line-height: 34px;
  outline: 0;
  vertical-align: top;
  }
  input, select, textarea {
  font: normal 12px tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
  }
  #search_wrap {
  line-height: 25px;
  }
  #search_options {
  font-size: 10px;
  height: 28px;
  line-height: 28px;
  margin: 3px 3px 3px 0;
  padding: 0 6px;
  background: #eaeaea;
  display: inline-block;
  float: right;
  max-width: 80px;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  }.cpe #primary_nav, .cpe .maintitle, .cpe #community_app_menu > li.active > a, .cpe .col_c_icon img[src*='f_'], .cpe .f_icon, .cpe .topic_buttons li a, .cpe .pagination .pages li.active, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .post_block h3, .cpe .mini_pagination a, .cpe .user_controls li a, .cpe #vnc_filter_popup_close, .cpe #search .submit_input, .cpe .col_f_icon img, .cpe .ipsBadge_green, body.cpe #logo, .cpe #themeToggle, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .submenu_container {
  background-color: #e04547;
  }
  #search .submit_input:hover {
  -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 100px 0px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 100px 0px;
  box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 100px 0px;
  }
  #search .submit_input {
  background: #e04547 url('http://i.imgur.com/a2RmgiZ.png') no-repeat 50%;
  text-indent: -3000em;
  padding: 0;
  border: 0;
  display: block;
  width: 34px;
  height: 34px;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 0;
  bottom: 0;
  }
  #user_bar {
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans20.png") repeat;
  background: rgba(0,0,0,0.2);
  margin: 7px 0;
  }
  #user_navigation a:hover {
  color: #fff;
  background: rgba(0,0,0,0.15);
  }
  #notify_link img {
  background-image: url('http://i.imgur.com/xKBmQ60.png');
  }
  #notify_link img, #inbox_link img {
  width: 20px;
  height: 20px;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 0 0;
  margin-top: -2px;
  }
  #notify_link, #inbox_link {
  vertical-align: middle;
  width: 20px;
  padding: 0px 8px !important;
  position: relative;
  }
  #inbox_link img {
  background-image: url('http://i.imgur.com/fhmZWad.png');
  }
  img, .input_check, .input_radio {
  vertical-align: middle;
  }
  #avatar img {
  height: 30px;
  margin: 6px -6px 0;
  padding: 0;
  position: relative;
  vertical-align: top;
  width: auto;
  }
  #mainContent {
  background: #fff;
  padding: 7px;
  position: relative;
  }
  #branding {
  padding-bottom: 2px;
  }
  .cpe #primary_nav, .cpe .maintitle, .cpe #community_app_menu > li.active > a, .cpe .col_c_icon img[src*='f_'], .cpe .f_icon, .cpe .topic_buttons li a, .cpe .pagination .pages li.active, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .post_block h3, .cpe .mini_pagination a, .cpe .user_controls li a, .cpe #vnc_filter_popup_close, .cpe #search .submit_input, .cpe .col_f_icon img, .cpe .ipsBadge_green, body.cpe #logo, .cpe #themeToggle, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .submenu_container {
  background-color: #e04547;
  }
  #primary_nav {
  max-width: 70%;
  }
  #themeToggle, #primary_nav {
  background-color: #e04547;
  height: 110px;
  float: right;
  font-weight: bold;
  margin-left: 7px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  }
  #logo a.textLogo {
  color: #fff;
  height: 110px;
  line-height: 110px;
  padding-left: 50px;
  font-weight: 300;
  font-size: 48px;
  font-family: "Open Sans",Arial,sans-serif;
  display: block;
  text-decoration: none;
  }
  #logo:hover{opacity:0.9}
  #logo {
  background: #e04547;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  height: 110px;
  overflow: hidden;
  }
  #community_app_menu>li:first-of-type {
  border: 0;
  }
  #community_app_menu>li {
  margin: 0 0 0 0;
  position: relative;
  border-left: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
  }
  .left {
  float: left;
  }
  #community_app_menu>li#nav_home>a:before {
  background-image: url("http://i.imgur.com/vLb6faU.png");
  }
  #community_app_menu>li>a {
  color: #fff;
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans10.png") repeat;
  background: rgba(0,0,0,0.1);
  text-align: center;
  height: 40px;
  padding-top: 70px;
  width: 110px;
  display: block;
  outline: none;
  line-height: 30px;
  position: relative;
  }
  #community_app_menu>li {
  margin: 0 0 0 0;
  position: relative;
  border-left: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
  }
  #community_app_menu>li.active>a {
  color: #fff;
  position: relative;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 1px 0px 0px, inset rgba(0,0,0,0.25) 0px -1px 0px 0px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 1px 0px 0px, inset rgba(0,0,0,0.25) 0px -1px 0px 0px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 1px 0px 0px, inset rgba(0,0,0,0.25) 0px -1px 0px 0px;
  }
  #community_app_menu>li#nav_app_forums>a:before {
  background-image: url("http://i.imgur.com/HRIONtH.png");
  }
  #community_app_menu>li#nav_app_members>a:before {
  background-image: url("http://i.imgur.com/4gtezxA.png");
  }
  #community_app_menu>li#nav_app_calendar>a:before {
  background-image: url("http://i.imgur.com/xssGgKv.png");
  }
  #themeToggle span:before, #community_app_menu>li>a:before {
  content: "";
  display: block;
  height: 60px;
  overflow: hidden;
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/nav_content.png") no-repeat 50% 50%;
  position: absolute;
  top: 10px;
  width: 100%;
  }
  #community_app_menu>li#nav_app_downloads>a:before {
  background-image: url("http://i.imgur.com/Tch3RH4.png");
  }
  #community_app_menu>li#nav_app_blog>a:before {
  background-image: url("http://i.imgur.com/vJ45leh.png");
  }
  #community_app_menu>li#nav_app_nexus>a:before {
  background-image: url("http://i.imgur.com/h1Ha1WD.png");
  }
  #socialLinks {
  float: right;
  list-style: none;
  }
  body.cpe, #themeEditor #editPattern span, .cpe #socialLinks li, .cpe #secondary_navigation, .cpe ul.post_controls a:hover, .cpe .answerBadgeInPost, .cpe .ipsLikeButton.ipsLikeButton_enabled, .input_submit, .cpe .ipsTag {
  background-color: #55728b;
  }
  #socialLinks li {
  margin-left: 7px;
  float: left;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  background: #55728b;
  }
  #socialLinks img {
  vertical-align: top;
  margin-top: 5px;
  }
  #socialLinks a:hover {
  background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/transw10.png") repeat;
  background: rgba(255,255,255,0.1);
  }
  #socialLinks a {
  display: block;
  width: 41px;
  height: 41px;
  text-align: center;
  overflow: hidden;
  }
  #secondary_navigation {
  background: #55728b;
  color: #fff;
  overflow: hidden;
  line-height: 41px;
  margin-bottom: 7px;
  font-size: 11px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
  }
  #secondary_links {
  overflow: hidden;
  padding-right: 4px;
  }
  #secondary_links li {
  float: left;
  margin: 0;
  }
  #secondary_links a {
  padding: 0 12px;
  display: block;
  }
  #secondary_navigation a {
  color: #fff;
  line-height: 41px;
  height: 41px;
  }
  #secondary_links img {
  vertical-align: top;
  position: relative;
  margin: 13px -4px 0 -4px;
  }
  #secondary_links a#quickNavLaunch img {
  opacity: 1;
  }
  #secondary_links a#quickNavLaunch:hover img {
  opacity: 0.8;
  }

 • Móm Đặc Biệt
  8. Re: [Skin] IPB Subway Skin
  Móm Đặc Biệt S-MOD
  Rất có tâm Very Happy


  --Chữ ký--
  Laughing Diễn đàn Rao vặt, anh em rãnh ghé thăm nhé Laughing


  Very Happy Địa chỉ: http://vnraovat.forumvi.com/ Very Happy
 • Sponsored content
  9. Re: [Skin] IPB Subway Skin

Thông tin tác giả
Giựt
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Giựt
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
362
Points :
700
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
Giựt
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Kou94
MEM LV3
Bài viết :
114
Points :
169
Like :
9
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Kou94
MEM LV3
Bài viết :
114
Points :
169
Like :
9
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Kou94
MEM LV3
Bài viết :
114
Points :
169
Like :
9
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Móm Đặc Biệt
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<