[Code] Test code cho forum và web

 • huyvip83
  1. [Code] Test code cho forum và web
  avatar MEM LV3
  - MỤC ĐÍCH: Nhằm kiểm tra xem code copy về có đúng hay không trước khi dùng
  - Lên làm theo 1 trang HTML riêng

  + Tới trang HTML - Modules

  Title * : tuỳ ý viết

  Do you wish to use your forum header and footer ?: không
  Use this page as homepage ?: không

  Cho vào thẻ HTML
  Code:

  <html>
  <head>
  <title>Giải Mã Code Trang Web Của Bạn</title>
  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="keywords" content="Mã Hóa Code, Ma Hoa Code, Mã Hóa WebSite, Giải Mã Code ,Giai Ma Code" />
  <meta name="DESCRIPTION" content="Mã Hóa Code - Ma Hoa Code - Mã Hóa WebSite - Giải Mã Code - Giai Ma Code - Trang Giải Trí hấp dẫn tại Việt Nam,tập hợp đầy đủ các phương tiện giải trí của thế giới ảo: Nghe nhạc hay nhất,xem phim miễn phí,tin tức cập nhật, SMS miễn phí,tivi online,mặt cười yahoo,thầy bói online,viết chữ ngược,thủ thuật internet...">
  <meta name="ROBOTS" content="ALL">  <script language="JavaScript">
  <!--
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  //////////////////////////////////////////////////////////////////

  var i=0;
  var ie=(document.all)?1:0;
  var ns=(document.layers)?1:0;

  function initStyleElements() /* Styles for Buttons Init */
  {
  var c = document.pad;
  if (ie)
  {
  [Only admins are allowed to see this link]
  c.compileIt.style.backgroundColor="#C0C0A8";
  c.compileIt.style.cursor="hand";
  c.select.style.backgroundColor="#C0C0A8";
  c.select.style.cursor="hand";
  c.view.style.backgroundColor="#C0C0A8";
  c.view.style.cursor="hand";
  c.retur.style.backgroundColor="#C0C0A8";
  c.retur.style.cursor="hand";
  c.clear.style.backgroundColor="#C0C0A8";
  c.clear.style.cursor="hand";
  }
  else return;
  }

  /* Buttons Enlightment of "Compilation" panel */
  function LightOn(what)
  {
  if (ie) what.style.backgroundColor = '#E0E0D0';
  else return;
  }

  function FocusOn(what)
  {
  if (ie) what.style.backgroundColor = '#EBEBEB';
  else return;
  }

  function LightOut(what)
  {
  if (ie) what.style.backgroundColor = '#C0C0A8';
  else return;
  }

  function FocusOff(what)
  {
  if (ie) what.style.backgroundColor = '#DDDDDD';
  else return;
  }

  /* Buttons Enlightment of "Compilation" panel */
  function generate() /* Generation of "Compilation" */
  {
  code = document.pad.text.value;
  if (code)
  {
  document.pad.text.value='Đang Mã Hoá Code...Vui Lòng Chờ Chút...!';
  setTimeout("compile()",1000);
  }
  else alert('Bạn Phải Nhập Cái Gì Vào Chứ...?')
  }

  function compile() /* The "Compilation" */
  {
  document.pad.text.value='';
  compilation=escape(code);
  document.pad.text.value="<script>\n<!--\ndocument.write(unescape(\""+compilation+"\"));\n//-->\n<\/script>";
  i++;
  if (i=1) alert("Trang Đã Được Mã Hoá 1 Lần !");
  else alert("Trang Đã Được Mã Hoá "+i+" Lần !");
  }

  function selectCode() /* Selecting "Compilation" for Copying */
  {
  if(document.pad.text.value.length>0)
  {
  document.pad.text.focus();
  document.pad.text.select();
  }
  else alert('Chẳng Có Gì Để Chọn Cả...<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />')
  }

  function preview() /* Preview for the "Compilation" */
  {
  if(document.pad.text.value.length>0)
  {
  pr=window.open("","Preview","scrollbars=1,menubar=1,status=1,width=700,height=320,left=50,top=110");
  pr.document.write(document.pad.text.value);
  }
  else alert('Có Gì Đâu Mà Đòi Xem Thử ^_^')
  }

  function uncompile() /* Decompiling a "Compilation" */
  {
  if (document.pad.text.value.length>0)
  {
  source=unescape(document.pad.text.value);
  document.pad.text.value=""+source+"";
  }
  else alert('Bạn Phải Mã Hoá Rồi Mới Giải Mã Chứ...!')
  }
  // -->
  </script>

  <style>
  body
  {
  BACKGROUND: #EEEEEE;
     color: #000000;
     font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     margin: 0px;
     padding: 0px;
  }
  A:link {
     COLOR: #303030; TEXT-DECORATION: none
  }
  A:visited {
     COLOR: #303030; TEXT-DECORATION: none
  }
  A:hover {
     COLOR: #FF6600; TEXT-DECORATION: none
  }
  A:active {
     COLOR: #FF6600; TEXT-DECORATION: none
  }
  A.BW:link, A.BW:visited, A.BW:active
  {
     color: #303030;
     color: #303030;
     text-decoration: underline;
     text-decoration: none;
  }

  A.BW:hover
  {
     color: #FF6600;
     color: #FF6600;
     text-decoration: underline;
     text-decoration: none;
  }td, th, p, li
  {
     font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tborder {
     BORDER-RIGHT: #727272 1px solid; BORDER-TOP: #727272 1px solid; BACKGROUND: #EEEEEE; BORDER-LEFT: #727272  1px solid; COLOR: #101010; BORDER-BOTTOM: #727272  1px solid
  }
  .header {
     BACKGROUND: #DDDDDD url('menu_bg.gif') repeat-x left top; COLOR: #FFFFFF; text-align:center; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:bold; font-size:8pt; font-family:tahoma, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif
  }
  .tcat
  {
     background: #F7FCF2 url(Images/menu_bg.gif) repeat-x top left;
     color: #FFFF66;
     font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tcat a:link
  {
     color: #FFF000;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:visited
  {
     color: #FFF000;
     text-decoration: none;
  }
  .tcat a:hover, .tcat a:active
  {
     color: #FDAD00;
     text-decoration: underline;
  }
  .thead
  {
     background: #E7FAD5;
     color: #52931C;
     font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .thead a:link
  {
     color: #52931C;
  }
  .thead a:visited
  {
     color: #52931C;
  }
  .thead a:hover, .thead a:active
  {
     color: #000000;
  }
  .tfoot
  {
     background: #E7FAD5;
     color: #52931C;
  }
  .tfoot a:link
  {
     color: #52931C;
  }
  .tfoot a:visited
  {
     color: #52931C;
  }
  .tfoot a:hover, .tfoot a:active
  {
     color: #000000;
  }
  .alt1, .alt1Active
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #333333;
  }
  .alt2, .alt2Active
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #333333;
  }
  td.inlinemod
  {
     background: #FFFFCC;
     color: #000000;
  }
  .wysiwyg
  {
     background: #FDFEFB;
     color: #000000;
     font: 9pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  textarea, .bginput
  {
     font: 9pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     border: 1px #C2DD7E solid;
  }
  .button
  {
     background: #FDAD00;
     color: #FFFFFF;
     font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     border-top: 1px #FDCA5D solid;
     border-left: 1px #FDCA5D solid;
     border-right: 1px #EE9305 solid;
     border-bottom: 1px #EE9305 solid;
  }
  select
  {
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  option, optgroup
  {
     font-size: 11px;
     font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .smallfont
  {
     font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .time
  {
     color: darkgreen;
  }
  .navbar
  {
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .highlight
  {
     color: #FF0000;
     font-weight: bold;
  }
  .fjsel
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #FF9900;
  }
  .fjdpth0
  {
     background: #F7F7F7;
     color: #000000;
  }
  .panel
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     padding: 10px;
     border: 1px outset;
  }
  .panelsurround
  {
     background: #F7FCF2;
     color: #000000;
  }
  legend
  {
     color: #FF9900;
     font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .vbmenu_control
  {
     background: #F7FCF2 url(Images/menu_bg.gif) repeat-x top left;
     color: #FFFF66;
     font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     padding: 3px 6px 3px 6px;
     white-space: nowrap;
  }
  .vbmenu_control a:link
  {
     color: #FFFF66;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:visited
  {
     color: #FFFF66;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active
  {
     color: #FDAD00;
     text-decoration: underline;
  }
  .vbmenu_popup
  {
     background: #FFFFFF;
     color: #000000;
     border: 1px solid #ffffff;
  }
  .vbmenu_option
  {
     background: #E4F3D2;
     color: #000000;
     font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_option a:link
  {
     color: darkgreen;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:visited
  {
     color: darkgreen;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite
  {
     background: #DFF6BD;
     color: #000000;
     font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     white-space: nowrap;
     cursor: pointer;
  }
  .vbmenu_hilite a:link
  {
     color: darkgreen;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:visited
  {
     color: darkgreen;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active
  {
     color: #000000;
     text-decoration: none;
  }
  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
  .bigusername { font-size: 14pt; }

  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
  td.thead, div.thead { padding: 4px; }

  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
  .pagenav a { text-decoration: none; }
  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
  .fieldset { margin-bottom: 6px; }
  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

  /* ***** don't change the following ***** */
  form { display: inline; }
  label { cursor: default; }
  .normal { font-weight: normal; }
  .inlineimg { vertical-align: middle; }
  html, body {
   
     SCROLLBAR-FACE-COLOR: #c8c8c8;
     SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #FFFFFF;
     SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #FFFFFF;
     SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #404040;
     SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #101010;
     SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #EEEEEE;
     SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #404040;
  }
  .main { background: #FFFFFF; color: #000000; font: 8pt tahoma, verdana, arial; width: 778px; }
  .border_left { background: url(Images/bg_left.gif) repeat-y top left; padding-left: 14px; }
  .border_right { background: url(Images/bg_right.gif) repeat-y top right; padding-right: 14px; }
  .menu_bg {
     BACKGROUND: url('menu_bg.gif') repeat-x 50% top; HEIGHT: 40px
  }
  .menu_left {
     PADDING-LEFT: 10px; BACKGROUND: url('menu_left.gif') no-repeat left 50%; HEIGHT: 40px
  }
  .menu_right {
     PADDING-RIGHT: 20px; BACKGROUND: url('menu_right.gif') no-repeat right 50%; HEIGHT: 40px
  }.vbmenu_control2
  {
     color: #FFFFFF;
     font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
     padding: 10px 2px 10px 2px;
     white-space: nowrap;
  }
  .vbmenu_control2 a:link
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control2 a:visited
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: none;
  }
  .vbmenu_control2 a:hover, .vbmenu_control a:active
  {
     color: #FFFFFF;
     text-decoration: underline;
  }
  .bottom_line { background: url(Images/bom_line.gif) no-repeat center; width:750px; height:72px; }
  .avt { background: url(Images/photo_table_01.gif); height: 16px; }
  .avl { background: url(Images/photo_table_04.gif) repeat-y top left; }
  .avr { background: url(Images/photo_table_02.gif) repeat-y top right; }
  .avbt { background: url(Images/photo_table_03.gif); height: 23px; }
  .pt { background: url(Images/p5bg.gif) repeat-x bottom; height: 8px; }
  .ptl { background: url(Images/p5a.gif) no-repeat bottom left; height: 8px; }
  .ptr { background: url(Images/p5.gif) no-repeat bottom right; height: 8px; }

  .pl { background: url(Images/p.gif) repeat-y top left; }
  .pr { background: url(Images/p.gif) repeat-y top right; }

  .pc { background: url(Images/p4bg.gif) repeat-x top; height: 17px; }
  .pcl { background: url(Images/p1.gif) no-repeat top left; height: 17px; }
  .pcr { background: url(Images/p2.gif) no-repeat top right; height: 17px; }
  .pc_bg { background: url(Images/p3.gif) no-repeat top center; height: 17px; }
  .pca { background: url(Images/p1abg.gif) repeat-x top; height: 19px; }
  .pcal { background: url(Images/p1a.gif) no-repeat top left; height: 19px; }
  .pcar { background: url(Images/p2a.gif) no-repeat top right; height: 19px; }
  .pca_bg { background: url(Images/p3a.gif) no-repeat top center; height: 19px; }
  .pb { background: url(Images/p4bg.gif) repeat-x bottom; height: 17px; }
  .pbl { background: url(Images/p4a.gif) no-repeat bottom left; height: 17px; }
  .pbr { background: url(Images/p4.gif) no-repeat bottom right; height: 17px; }
  .sigt { background: url(Images/sigt.gif) repeat-x bottom; height: 9px; margin-left: 3px; margin-right: 3px;}
  .sigbt { background: url(Images/sigbt.gif) repeat-x top; height: 9px; margin-left: 3px; margin-right: 3px; }
  .sigl { background: url(Images/sigl.gif) repeat-y top left; }
  .sigr { background: url(Images/sigr.gif) repeat-y top right; }

  /* Start Sub-forums-list in Columns */
  .subforum {
     padding:0;
     margin:0;
  }
  .subforum li {
     display:inline;
     width:135px;
     float:left;
     padding-left:0.5em;
     padding-right:0.5em;
  }
  .clear {
     clear:both;
  }
  .buttonimg { border: 0px; CURSOR: hand; }
  .imglimit { cursor: pointer; }
  .info { border-left: 1px #84CB08 solid; border-right: 1px #84CB08 solid; border-top: 1px #84CB08 dotted; border-bottom: 1px #84CB08 dotted; padding: 3px; margin-bottom: 5px; }
  .avt { background: url('images/khung/photo_table_01.gif') no-repeat top center; height: 12px }
  .abg { background: url('images/khung/photo_table_bg.gif') repeat-y center ; }
  .avbt { background: url('images/khung/photo_table_03.gif') no-repeat top center; height: 17px }
  </style>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
  document.write('<BODY bgColor=white leftMargin=0 topMargin=10 onload=initStyleElements() marginheight="0" marginwidth="0">')
  </script></head>

  <noscript><IFRAME SRC=*.php></IFRAME></noscript><noscript><IFRAME SRC=*.html></IFRAME></noscript><body leftmargin="0" topmargin="10" onload="initStyleElements()" bgcolor="white" marginheight="0" marginwidth="0">
  <p align="center"><font style="font-size: 8pt;" face="verdana"><a href="http://thainguyennews.forumvi.com/forum"><b><font color="red">Trang chủ - Thái Nguyên News: </b></font></a> <b><font color="#3333ff">Mã Hoá &amp; Giải Mã Code Trang Web Của Bạn....! Tại Thái Nguyên News</b></font></p>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tbody>
    <tr>
      <td width="10%"></td>
      <td width="90%"><u><b><font style="font-size: 8pt;" face="verdana"><center>Các Bước Thực Hiện:</center></font></b></u>
        <p><center>1. Dán Code Trang Web Của Bạn Vào Khung Dưới Đây.<br>
            2. Nhấn Nút <font color="red"><b>Mã Hoá</b></font> Để Mã Hoá.<br>
          3. Nhấn nút <font color="red"><b>Xem Thử</b></font> Để Xem Thử Nội Dung Trang Web Đã Mã Hoá.<br>
          4. Nhấn nút <font color="red"><b>Chọn Tất Cả</b></font> Để Chọn Lại Mã Và Dán Lại Vào Trang Web Của Bạn.<br>
          5. Nhấn nút <font color="red"><b>Giải Mã</b></font> Để Giải Mã Trang Web Được Mã Hoá Bằng Công Cụ Này. </center>
        </p><p></p></td></tr>
    <tr>
      <td></td></tr>
    <tr>
      <td width="10%"></td>
      <td align="center" width="90%"><!-- Compilation Panel -->
        <form name="pad" method="post" align="center">
  <textarea style="font-size: 8.5pt; width: 65%; font-family: Verdana; background-color: rgb(235, 235, 235);" name="text" rows="16" cols="58"></textarea>
  <br>
  <input onmouseover="LightOn(this)" onclick="generate()" onmouseout="LightOut(this)" value="Mã Hoá" name="compileIt" type="button">
  <input onmouseover="LightOn(this)" onclick="selectCode()" onmouseout="LightOut(this)" value="Chọn Tất Cả" name="select" type="button">
  <input onmouseover="LightOn(this)" onclick="preview()" onmouseout="LightOut(this)" value="Xem Thử" name="view" type="button">
  <input onmouseover="LightOn(this)" onclick="uncompile()" onmouseout="LightOut(this)" value="Giải Mã" name="retur" type="button">
  <input onmouseover="LightOn(this)" onmouseout="LightOut(this)" value="Làm Lại" name="clear" type="reset"> <p></p><br><br><br><br><br><center><img src="http://haylem.net/game/images/23.gif" border="0"></center>
  <p align="center"><b>Thái Nguyên News: <a href="http://thainguyennews.forumvi.com/" target="right">thainguyennews.forumvi.com</a><br>Copyright: (c) 2011 By <font color = "red">Quang Huy</font> - Y!M:
  diendanthainguyennews</b></p><br><div></div>
        </form><!-- Compilation Panel --></td></tr></tbody></table></body></html>

 • Thànhkent
  WTF không hiểu cái gì hết

 • huyvip83
  3. Re: [Code] Test code cho forum và web
  avatar MEM LV3
  [Only admins are allowed to see this link] đã viết:WTF không hiểu cái gì hết

  MỤC ĐÍCH: Nhằm kiểm tra xem code copy về có đúng hay không trước khi dùng

 • Thànhkent
  [Only admins are allowed to see this link] đã viết:
  [Only admins are allowed to see this link] đã viết:WTF không hiểu cái gì hết

  MỤC ĐÍCH: Nhằm kiểm tra xem code copy về có đúng hay không trước khi dùng
  À =]]

 • the_dav
  5. Re: [Code] Test code cho forum và web
  avatar MEM LV3
  demo ảnh đâu

 • Giựt
  6. Re: [Code] Test code cho forum và web
  avatar MOD
  Không có demo --> vào sọt
  Đã thử code --> chỉ là ctrl U , không dùng đc --> Hàng phế thải --> Vào sọt
  Nếu 1 ngày nữa không khắc phục thì zô sọt nha bé Smile


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> [Only admins are allowed to see this image]
 • bigstar
  Cái này dùng để làm gì vậy anh chưa rõ cho lắm


  --Chữ ký--
  may xay gio cha 2kg- may xay gio cha 2 lop
 • Giựt
  8. Re: [Code] Test code cho forum và web
  avatar MOD
  Chỉnh thức zô sọt nha bé Smile


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> [Only admins are allowed to see this image]
 • Sponsored content

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV1
Bài viết :
19
Points :
28
Like :
5
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV1
Bài viết :
19
Points :
28
Like :
5
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM
Bài viết :
2
Points :
2
Like :
0
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên http://mayxaygiocha.com.vn
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết