[Blogger] Slide Recent Post with thumbail ver 2

 • blogger
  Sau ver 1 tại http://www.hotrofm.net/t330-blogger-code-slide-recent-post-with-thumbail-ver-1#1409
  thì bạn có thể tham khảo thêm bản ver2 này mình tham khảo bố cục của xenforo.
  [Blogger] Slide Recent Post with thumbail ver 2 PqVRAI4
  Code:
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <style scoped='' type='text/css'>
  ul.rcentsidehotrofm * {
      -moz-box-sizing: border-box;
      -webkit-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box
  }
  ul.rcentsidehotrofm {
      font-size: 11px
  }
  ul.rcentsidehotrofm,
  ul.rcentsidehotrofm li {
      margin: 0;
      padding: 0;
      list-style: none;
      position: relative
  }
  ul.rcentsidehotrofm {
      width: 100%;
      height: 300px
  }
  ul.rcentsidehotrofm li {
      height: 40.5%;
      position: absolute;
      padding: 0;
      width: 49.5%;
      float: left;
      overflow: hidden;
      display: none
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(1),
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(2),
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(3),
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(4),
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(5) {
      display: block
  }
  ul.rcentsidehotrofm img {
      border: 0;
      width: 100%;
      height: auto
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(1) {
      width: 50%;
      height: 59.7%;
      margin: 0 0 2px;
      left: 0;
      top: 0
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(2) {
     width: 50%;
      height: 59.7%;
      margin: 0 0 2px;
      left: 50%;
      top: 0
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(3) {
      left: 0;
      top: 60%;
     width: 33.5%;
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(4) {
      left: 33.5%;
      top: 60%;
  width: 33%;
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(5) {
      left: 67%;
      top: 60%;
  width: 33%;
  }
  ul.rcentsidehotrofm .overlayx,
  ul.rcentsidehotrofm li {
      transition: all .4s ease-in-out
  }
  ul.rcentsidehotrofm .overlayx {
      width: 100%;
      height: 100%;
      position: absolute;
      z-index: 2;
      left: 0;
      top: 0;
      opacity: .6;
      background-image: url(http://1.bp.blogspot.com/-FtnGJHMcWH8/UIV3IE-aaJI/AAAAAAAAGHs/WvLypnWxg5A/s1600/linebg-fade.png);
      background-position: 50% 50%;
      background-repeat: repeat-x
  }
  ul.rcentsidehotrofm .overlayx,
  ul.rcentsidehotrofm img {
      margin: 3px
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(1).overlayx {
      background-position: 50% 25%
  }
  ul.rcentsidehotrofm .overlayx:hover {
      opacity: .1
  }
  ul.rcentsidehotrofm h4 {
      position: absolute;
      bottom: 10px;
      left: 10px;
      right: 10px;
      z-index: 2;
      color: #fff;
      font-weight: 700;
      margin: 0;
      padding: 10px;
      line-height: 1.5em;
      font-weight: normal;
      overflow: hidden;
      transition: all .3s
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:hover h4 {
      bottom: 30px
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(1)h4,
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(4)h4 {
      font-size: 150%
  }
  ul.rcentsidehotrofm .label_text {
      position: absolute;
      bottom: 0;
      left: 20px;
      z-index: 2;
      color: #fff;
      font-size: 90%;
      opacity: 0;
      transition: all .3s
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:hover .label_text {
      bottom: 20px;
      opacity: 1
  }
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(2).autname,
  ul.rcentsidehotrofm li:nth-child(3).autname {
      display: none
  }
  .buttons {
      margin: 5px 0 0
  }
  .buttons a {
      display: inline-block;
      text-indent: -9999px;
      width: 15px;
      height: 25px;
      position: relative
  }
  .buttons a::before {
      content: "";
      width: 0;
      height: 0;
      border-width: 8px 7px;
      border-style: solid;
      border-color: transparent #535353 transparent transparent;
      position: absolute;
      top: 50%;
      margin-top: -8px;
      margin-left: -10px;
      left: 50%
  }
  .buttons a.nextx::before {
      border-color: transparent transparent transparent #535353;
      margin-left: -3px
  }
  </style>
  <div id='featuredpostside'/>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function FeaturedPostSide(a) {
   (function(e) {
   var h = {
   blogURL: "",
   MaxPost: 5,
   idcontaint: "",
   ImageSize: 300,
   interval: 5000,
   autoplay: false,
   loadingClass: "loadingxx",
   pBlank: "http://1.bp.blogspot.com/-htG7vy9vIAA/Tp0KrMUdoWI/AAAAAAAABAU/e7XkFtErqsU/s1600/grey.gif",
   MonthNames: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"],
   tagName: false
   };
   h = e.extend({}, h, a);
   var g = e(h.idcontaint);
   var d = h.MaxPost * 200;
   g.html('<div class="sliderx"><ul class="rcentsidehotrofm"></ul></div><div class="buttons"><a href="#" class="prevx">prev</a><a href="#" class="nextx">next</a></div>');
   var f = function(w) {
   var q, k, m, u, x, p, t, v, r, l = "",
   s = w.feed.entry;
   for(var o = 0; o < s.length; o++) {
   for(var n = 0; n < s[o].link.length; n++) {
   if(s[o].link[n].rel == "alternate") {
   q = s[o].link[n].href;
   break
   }
   }
   if("media$thumbnail" in s[o]) {
   u = s[o].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g, "/s" + h.ImageSize + "-c")
   } else {
   u = h.pBlank.replace(/\/s[0-9]+(\-c|\/)/, "/s" + h.ImageSize + "$1")
   }
   k = s[o].title.$t;
   r = s[o].published.$t.substring(0, 10);
   m = s[o].author[0].name.$t;
   x = r.substring(0, 4);
   p = r.substring(5, 7);
   t = r.substring(8, 10);
   v = h.MonthNames[parseInt(p, 10) - 1];
   l += '<li><a target="_blank" href="' + q + '"><div class="overlayx"></div><img class="random" src="' + u + '"/><h4>' + k + '</h4></a><div class="label_text"><span class="date"><span class="dd">' + t + '</span> <span class="dm">' + v + '</span> <span class="dy">' + x + '</span></span> <span class="autname">' + m + "</span></div></li>"
   }
   e("ul", g).append(l).addClass(h.loadingClass)
   };
   var c = function() {
   e(h.idcontaint + " .nextx").click()
   };
   var b = function() {
   e.get((h.blogURL === "" ? window.location.protocol + "//" + window.location.host : h.blogURL) + "/feeds/posts/summary" + (h.tagName === false ? "" : "/-/" + h.tagName) + "?max-results=" + h.MaxPost + "&orderby=published&alt=json-in-script", f, "jsonp");
   setTimeout(function() {
   e(h.idcontaint + " .prevx").click(function() {
   e(h.idcontaint + " .sliderx li:first").before(e(h.idcontaint + " .sliderx li:last"));
   return false
   });
   e(h.idcontaint + " .nextx").click(function() {
   e(h.idcontaint + " .sliderx li:last").after(e(h.idcontaint + " .sliderx li:first"));
   return false
   });
   if(h.autoplay) {
   var i = h.interval;
   var j = setInterval(c, i);
   e(h.idcontaint + " .sliderx li:first").before(e(h.idcontaint + " .sliderx li:last"));
   e(h.idcontaint + " .sliderx").hover(function() {
   clearInterval(j)
   }, function() {
   j = setInterval(c, i)
   })
   }
   e("ul", g).removeClass(h.loadingClass)
   }, d)
   };
   e(document).ready(b)
   })(jQuery)
  };
  //]]>
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  FeaturedPostSide({
    blogURL: "http://blogger.blogspot.com/",
    MaxPost: 5,
    idcontaint: "#featuredpostside",
    ImageSize: 300,
    interval: 5000,
    autoplay: true,
    tagName: false
  });
  //]]>
  </script>
  </b:if>

  tương tự code ver 1 bạn chỉ cần sửa lại đoạn
  Code:
  http://blogger.blogspot.com/

  Tags: #blogger

Thông tin tác giả
blogger
MEM LV2
Bài viết :
88
Points :
236
Like :
36
blogger
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<