Code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger