[Topx] style đơn giản nhưng màu mè

 • Giựt
  1. [Topx] style đơn giản nhưng màu mè
  Giựt MOD

  Đề mô
  Code:
  http://forumchemgio123.123.st

  Cách làm


  APC >> Display >> Templates >> Portal

  Mod_most_viewed_topics :

  Code:
  <ul id="tab2" class="topx-content" style="display:none">
      <!-- BEGIN TOPIC -->
      <li class="list-link">
          <div class="list-link-col list-link-title"><a class="larva_tooltip" href="{TOPIC.LINK}">{TOPIC.NAME}</a>
              <div class="tooltip_data" style="display:none">
                  <div class="tooltipContent">
                      <b>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</b>
                      {TOPIC.TITLE}</div>
                  <span class="arrow"></span>
                  </div>
          </div>
      </li>
      <!-- END TOPIC -->
  </ul>

  mod_recent_topics

  Code:
  <ul id="tab1" class="topx-content">
      <!-- BEGIN classical_row -->
      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
      <li class="list-link">
          <div class="list-link-col list-link-title"><a class="larva_tooltip" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
              <div class="tooltip_data" style="display:none">
                  <div class="tooltipContent">
                      <b>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</b>
                      <br /> Gửi cuối :
                      <!-- BEGIN switch_poster -->
                      <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
                      <!-- END switch_poster -->
                      <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                      {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
                      <!-- END switch_poster_guest -->
                      <br /> Thời gian: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</div>
                  <span class="arrow"></span>
              </div>
          </div>
          <div class="list-link-col list-link-time"><span class="topx-timmer">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span></div>
      </li>
      <!-- END recent_topic_row -->
      <!-- END classical_row -->
  </ul>

  Vào index_body thêm vào sau {JAVASCRIPT} code :

  Code:
  <div id="hotrofm-topx" class="full large">
      <div class="lpp_hotrofm">
          <div class="larva-topx">
              <ul class="topx-tabs">
                <li class="sub-tab active"><a href="#tab1">Bài viết mới</a></li>
                <li class="sub-tab"><a href="#tab2">Chủ đề xem nhiều</a></li>
                  <li class="select-list" style="display:none"> <select class="form-control" id="xdavn-topx-result-count"> <option value="12">12</option> <option value="22">22</option> <option value="32">32</option> <option value="42">42</option> <option value="52">52</option> </select> </li>
              </ul>
              <ul class="head-col">
                  <li class="list-topx-header"> </li>
              </ul>
              <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
              {giefmod_index1.MODVAR}
              <!-- END giefmod_index1 -->
          </div>
      </div>
  </div>
   
    <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
           versionMajor = parseInt(versionMinor),
           IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
           IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
           OP = window.opera,
           FF = document.getElementById,
           NS = document.layers;
        function get_item(a, c) {
           if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];
           if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);
           if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]
        }
        var current_tooltip;
        function show_tooltip(a, c) {
           var b = get_item("tooltip");
           b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));
           b.style.zIndex = 1000;
           b.style.position = "absolute";
           b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";
           b.style.visibility = "visible";
           a.onmousemove = move_tooltip;
           a.onmouseout = function() {
              b.style.visibility = "hidden"
           };
           a.title = ""
        }
        var offsetxpoint = -60,
           offsetypoint = 20,
           real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
           real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;
        function move_tooltip(a) {
           var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
              d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
              b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
              e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
              f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;
           current_tooltip = get_item("tooltip");
           current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";
           current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"
        }
        $(".list-link .list-link-col a.larva_tooltip:first-child").mouseover(function() {
           show_tooltip(this, $(this).next().html())
        });
          $(".topx-tabs li").click(function() {
          $(".topx-tabs li").removeClass('active');
          $(this).addClass("active");
          $(".topx-content").hide();
          var active_tab = $(this).find("a").attr("href");
          $(active_tab).fadeIn();
          return false;
      });
         //]]>
     </script>

  Ok sắp xếp như sau :

Thông tin tác giả
Giựt
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<