[Blogger] Themes rút gọn để Rip và thiết kế themes blogger

 • blogger

  Mẫu Themes rút gọn để Rip và thiết kế themes blogger


  [Blogger] Themes rút gọn để Rip và thiết kế themes blogger Vrgq79q


  Với những bạn thích vọc code thì đây là mẫu themes cực kỳ lý tưởng. bạn có thể mang về edit lại thêm và và bớt những tính năng mà các bạn thích :)


  Code:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
   <head>
     <title>
       <data:blog.pageTitle/>
     </title>
     &lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
   </head>
   <body>
     <div id='outer-wrapper'>
       <b:section class='header' id='header'/>
       <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
         <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
           <b:includable id='nextprev'/>
           <b:includable id='shareButtons'/>
           <b:includable id='backlinks'/>
           <b:includable id='post'/>
           <b:includable id='status-message'/>
           <b:includable id='comment-form'/>
           <b:includable id='backlinkDeleteIcon'/>
           <b:includable id='postQuickEdit'/>
           <b:includable id='main' var='top'>
             <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
               <h1 class='title'>
                 <data:title/>
               </h1>
               <div class='blog-posts hfeed homepage'>
                 <b:include name='posts'/>
               </div>
             <b:else/>
               <div class='blog-posts hfeed'>
                 <b:include name='posts'/>
               </div>
             </b:if>
             <!-- feed links -->
             <b:include name='feedLinks'/>
           </b:includable>
           <b:includable id='posts'>
             <!-- posts -->
             <b:loop values='data:posts' var='post'>
               <div class='post hentry'>
                 <a expr:name='data:post.id'/>
                 <b:if cond='data:post.title'>
                   <h2 class='post-title entry-title'>
                     <a expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><data:post.title/></a>
                   </h2>
                 </b:if>
                 <div class='post-body entry-content'>
                   <data:post.body/>
                 </div>
                 <div class='post-footer'>
                   <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
                     <span class='post-timestamp'>
                       <abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'>
                         <data:post.timestamp/>
                       </abbr>
                     </span>
                   </div>
                   <b:if cond='data:post.labels'>
                     <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
                       <span class='post-labels'>
                         <data:postLabelsLabel/>
                         <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
                           <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
                         </b:loop>
                       </span>
                     </div>
                   </b:if>
                 </div>
               </div>
             </b:loop>
           </b:includable>
           <b:includable id='commentDeleteIcon'/>
           <b:includable id='feedLinks'>
             <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
               <!-- Blog feed links -->
               <b:if cond='data:feedLinks'>
                 <div class='blog-feeds'>
                   <data:feedLinksMsg/>
                   <b:loop values='data:feedLinks' var='f'>
                     <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'>
                     <data:f.name/>(<data:f.feedType/>)</a>
                   </b:loop>
                 </div>
               </b:if>
             </b:if>
           </b:includable>
           <b:includable id='feedLinksBody'/>
           <b:includable id='comments'/>
         </b:widget>
       </b:section>
     </div>
   </body>
  </html>

 • Admin
  Bản ver2 cập nhật label rút gọn và meta-seo

  ver2:

  Code:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
   <head>
  <!-- [ Meta Tag SEO ] -->
  <meta charset='utf-8'/>
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
  <meta content='blogger' name='generator'/>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
  <link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
  <title><data:blog.pageTitle/></title>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
  <title><data:blog.pageName/> </title>
  </b:if></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
  <title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
  <meta content='noindex' name='robots'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
  <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.isMobile'>
  <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
  <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
  <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>
  </b:if></b:if>
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <meta content='YOUR, KEYWORDS, HERE' name='keywords'/></b:if>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
  <link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
  <link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
  </b:if></b:if>
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.url'>
  <meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
  </b:if>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
  <b:if cond='data:blog.pageName'>
  <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
  </b:if>
  <meta content='website' property='og:type'/></b:if></b:if></b:if>
  <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
  <meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>
  <b:else/></b:if>
  <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
  <meta content='562901580420523' property='fb:app_id'/>
  <meta content='100005787193074' property='fb:admins'/>
  <meta content='en_US' property='og:locale'/>
  <meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/>
  <meta content='id_ID' property='og:locale:alternate'/>
  <meta name="geo.placename" content="Hanoi, Mỹ Đình, Việt Nam" />
  <meta name="geo.position" content="21.0315050;21.0315050" />
  <meta name="geo.region" content="VN-Hanoi" />
  <meta name="ICBM" content="21.0315050;21.0315050" />
  <meta content='summary' name='twitter:card'/>
  <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
  <meta content='Mô tả website' name='twitter:site'/>
  <meta content='tác giả' name='twitter:creator'/>

     &lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/
  .pbtthumbimg {float:left;margin:0px 10px 5px 0px;padding:6px;border:1px solid #eee;background:#ffffff;width:200px;height:150px;}

  ]]></b:skin>
   </head>
   <body>


     <div id='outer-wrapper'>
       <b:section class='header' id='header'/>
       <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
         <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1'>
           <b:includable id='main' var='top'>
  <script type='text/javascript'>
  summary_noimg = 550;
  summary_img = 450;
  img_thumb_height = 150;
  img_thumb_width = 200;
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[

  function removeHtmlTag(strx,chop){
   if(strx.indexOf("<")!=-1)
   {
   var s = strx.split("<");
   for(var i=0;i<s.length;i++){
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){
   s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
   }
   }
   strx =  s.join("");
   }
   chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
   while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
   strx = strx.substring(0,chop-1);
   return strx+'...';
  }

  function createSummaryAndThumb(pID){
   var div = document.getElementById(pID);
   var imgtag = "";
   var img = div.getElementsByTagName("img");
   var summ = summary_noimg;
   if(img.length>=1) {
   imgtag = '<img src="'+img[0].src+'" class="pbtthumbimg"/>';
   summ = summary_img;
   }
   
   var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
   div.innerHTML = summary;
  }

  //]]>
  </script>

    <b:if cond='data:mobile == &quot;false&quot;'>

      <!-- posts -->
      <div class='blog-posts hfeed'>

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
      <b:include data='top' name='status-message'/>
  <b:else/>
      <!-- error page message -->
      <div id='errorpage'>
        <h1>404 Not Found</h1>
        <p>We're sorry but we could not find the page you are looking for.</p>
        <p>This may happen if you have entered site url incorrectly or this page doesn't exist anymore.</p>
        <p>You can try searching page again or go back to home.</p>
        <div id='searcherrorpage'>
           <form expr:action='data:blog.homepageUrl + &quot;search/&quot;' id='search-errorpage' method='get'>
              <input id='s' name='q' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Search...&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Search...&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}' size='40' type='text' value='Search...'/>
   <input id='searchsubmit' type='submit' value='Go'/>
           </form>
        </div>
      </div>
  </b:if>

        <data:defaultAdStart/>
        <b:loop values='data:posts' var='post'>
          <b:if cond='data:post.isDateStart'>
            <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;false&quot;'>
              &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
            </b:if>
          </b:if>
          <b:if cond='data:post.isDateStart'>
            &lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;
          </b:if>
          <b:if cond='data:post.dateHeader'>
            <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
          </b:if>
          <b:if cond='data:post.isDateStart'>
            &lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;
          </b:if>
          <div class='post-outer'>
          <b:include data='post' name='post'/>
          <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
            <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
              <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
            <b:else/>
              <b:include data='post' name='comments'/>
            </b:if>
          </b:if>
          <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
            <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
              <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
            <b:else/>
              <b:include data='post' name='comments'/>
            </b:if>
          </b:if>
          </div>
          <b:if cond='data:post.includeAd'>
            <b:if cond='data:post.isFirstPost'>
              <data:defaultAdEnd/>
            <b:else/>
              <data:adEnd/>
            </b:if>
            <div class='inline-ad'>
              <data:adCode/>
            </div>
            <data:adStart/>
          </b:if>
        </b:loop>
        <b:if cond='data:numPosts != 0'>
          &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
        </b:if>
        <data:adEnd/>
      </div>

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
  <!-- navigation -->
  <b:include name='nextprev'/>
  </b:if>

      <!-- feed links -->
      

      <b:if cond='data:top.showStars'>
        <script src='//www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>
        <script type='text/javascript'>
          google.load(&quot;annotations&quot;, &quot;1&quot;, {&quot;locale&quot;: &quot;<data:top.languageCode/>&quot;});
          function initialize() {
            google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);
            google.annotations.createAll();
            google.annotations.fetch();
          }
          google.setOnLoadCallback(initialize);
        </script>
      </b:if>

    <b:else/>
      <b:include name='mobile-main'/>
    </b:if>

    <b:if cond='data:top.showDummy'>
      <data:top.dummyBootstrap/>
    </b:if>

  </b:includable>
           <b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
    <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
      <a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
        <img src='https://resources.blogblog.com/img/icon_delete13.gif'/>
      </a>
    </span>
  </b:includable>
           <b:includable id='backlinks' var='post'>
    <a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
    <b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
      <dl class='comments-block' id='comments-block'>
        <b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
          <div class='collapsed-backlink backlink-control'>
            <dt class='comment-title'>
              <span class='backlink-toggle-zippy'> </span>
              <a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
              <b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
            </dt>
            <dd class='comment-body collapseable'>
              <data:backlink.snippet/>
            </dd>
            <dd class='comment-footer collapseable'>
              <span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
              <span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
            </dd>
          </div>
        </b:loop>
      </dl>
    </b:if>
    <p class='comment-footer'>
      <a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
    </p>
  </b:includable>
           <b:includable id='comment-form' var='post'>
    <div class='comment-form'>
      <a name='comment-form'/>
      <b:if cond='data:mobile'>
        <h4 id='comment-post-message'>
          <a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comment-editor-toggle-link&quot;' href='javascript:void(0)'><data:postCommentMsg/></a></h4>
        <p><data:blogCommentMessage/></p>
        <data:blogTeamBlogMessage/>
        <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
        <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
      <b:else/>
        <h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
        <p><data:blogCommentMessage/></p>
        <data:blogTeamBlogMessage/>
        <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
        <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
      </b:if>
      <data:post.friendConnectJs/>
      <data:post.cmtfpIframe/>
      <script type='text/javascript'>
        BLOG_CMT_createIframe('<data:post.appRpcRelayPath/>', '<data:post.communityId/>');
      </script>
    </div>
  </b:includable>
           <b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
    <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
      <b:if cond='data:showCmtPopup'>
        <div class='goog-toggle-button'>
          <div class='goog-inline-block comment-action-icon'/>
        </div>
      <b:else/>
        <a class='comment-delete' expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
          <img src='https://resources.blogblog.com/img/icon_delete13.gif'/>
        </a>
      </b:if>
    </span>
  </b:includable>
           <b:includable id='comment_count_picker' var='post'>
    <b:if cond='data:post.forceIframeComments'>
      <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>
      </span>
    <b:else/>
      <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
        <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>
        </span>
      <b:else/>
        <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
          <data:post.commentLabelFull/>:
        </a>
      </b:if>
    </b:if>
  </b:includable>
           <b:includable id='comment_picker' var='post'>
    <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
      <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
    <b:else/>
      <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
        <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
      <b:else/>
        <b:include data='post' name='comments'/>
      </b:if>
    </b:if>
  </b:includable>
           <b:includable id='comments' var='post'>
    <div class='comments' id='comments'>
      <a name='comments'/>
      <b:if cond='data:post.allowComments'>
        <h4>
          <b:if cond='data:post.numComments == 1'>
            1 <data:commentLabel/>:
          <b:else/>
            <data:post.numComments/> <data:commentLabelPlural/>:
          </b:if>
        </h4>

        <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
          <span class='paging-control-container'>
            <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
             
            <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
             
            <data:post.commentRangeText/>
             
            <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
             
            <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
          </span>
        </b:if>

        <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comments-block-wrapper&quot;'>
          <dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>
            <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
              <dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>
                <b:if cond='data:comment.favicon'>
                  <img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
                </b:if>
                <a expr:name='data:comment.anchorName'/>
                <b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
                  <data:comment.authorAvatarImage/>
                </b:if>
                <b:if cond='data:comment.authorUrl'>
                  <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
                <b:else/>
                  <data:comment.author/>
                </b:if>
                <data:commentPostedByMsg/>
              </dt>
              <dd class='comment-body' expr:id='data:widget.instanceId + data:comment.cmtBodyIdPostfix'>
                <b:if cond='data:comment.isDeleted'>
                  <span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
                <b:else/>
                  <p>
                    <data:comment.body/>
                  </p>
                </b:if>
              </dd>
              <dd class='comment-footer'>
                <span class='comment-timestamp'>
                  <a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>
                    <data:comment.timestamp/>
                  </a>
                  <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
                </span>
              </dd>
            </b:loop>
          </dl>
        </div>

        <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
          <span class='paging-control-container'>
            <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'>
              <data:post.oldestLinkText/>
            </a>
            <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'>
              <data:post.olderLinkText/>
            </a>
             
            <data:post.commentRangeText/>
             
            <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'>
              <data:post.newerLinkText/>
            </a>
            <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'>
              <data:post.newestLinkText/>
            </a>
          </span>
        </b:if>

        <p class='comment-footer'>
          <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
            <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
              <b:include data='post' name='comment-form'/>
            <b:else/>
              <data:post.noNewCommentsText/>
            </b:if>
          <b:else/>
            <b:if cond='data:post.allowComments'>
              <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
            </b:if>
          </b:if>

        </p>
      </b:if>
      <b:if cond='data:showCmtPopup'>
        <div id='comment-popup'>
          <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
          </iframe>
        </div>
      </b:if>

      <div id='backlinks-container'>
      <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
         <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
           <b:include data='post' name='backlinks'/>
         </b:if>
      </div>
      </div>
    </div>
  </b:includable>
           <b:includable id='feedLinks'>
    <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->
      <b:if cond='data:feedLinks'>
        <div class='blog-feeds'>
          <b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
        </div>
      </b:if>

      <b:else/> <!--Post feed links -->
      <div class='post-feeds'>
        <b:loop values='data:posts' var='post'>
          <b:if cond='data:post.allowComments'>
            <b:if cond='data:post.feedLinks'>
              <b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
            </b:if>
          </b:if>
        </b:loop>
      </div>
    </b:if>
  </b:includable>
           <b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
    <div class='feed-links'>
    <data:feedLinksMsg/>
    <b:loop values='data:links' var='f'>
       <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
    </b:loop>
    </div>
  </b:includable>
           <b:includable id='iframe_comments' var='post'>

    <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <script expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>
      <div class='cmt_iframe_holder'/>

      <b:if cond='data:post.embedCommentForm == &quot;false&quot;'>
        <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
      </b:if>
    </b:if>
  </b:includable>
           <b:includable id='mobile-index-post' var='post'>
    <div class='mobile-date-outer date-outer'>
      <b:if cond='data:post.dateHeader'>
        <div class='date-header'>
          <span><data:post.dateHeader/></span>
        </div>
      </b:if>

      <div class='mobile-post-outer'>
        <a expr:href='data:post.url'>
          <h3 class='mobile-index-title entry-title'>
            <data:post.title/>
          </h3>

          <div class='mobile-index-arrow'>&amp;rsaquo;</div>

          <div class='mobile-index-contents'>
            <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
              <div class='mobile-index-thumbnail'>
                <div class='Image'>
                  <img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
                </div>
              </div>
            </b:if>

            <div class='post-body'>
              <b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>
            </div>
          </div>

          <div style='clear: both;'/>
        </a>

        <div class='mobile-index-comment'>
          <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
            <b:if cond='data:post.allowComments'>
              <b:if cond='data:post.numComments != 0'>
                <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
              </b:if>
            </b:if>
          </b:if>
        </div>
      </div>
    </div>
  </b:includable>
           <b:includable id='mobile-main' var='top'>
      <!-- posts -->
      <div class='blog-posts hfeed'>

        <b:include data='top' name='status-message'/>

        <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
          <b:loop values='data:posts' var='post'>
            <b:include data='post' name='mobile-index-post'/>
          </b:loop>
        <b:else/>
          <b:loop values='data:posts' var='post'>
            <b:include data='post' name='mobile-post'/>
          </b:loop>
        </b:if>
      </div>

     <b:include name='mobile-nextprev'/>
  </b:includable>
           <b:includable id='mobile-nextprev'>
    <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
      <b:if cond='data:newerPageUrl'>
        <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>
        <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'>&amp;lsaquo;</a>
        </div>
      </b:if>

      <b:if cond='data:olderPageUrl'>
        <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>
        <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'>&amp;rsaquo;</a>
        </div>
      </b:if>

      <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>
      <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
      </div>

      <div class='mobile-desktop-link'>
        <a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>
      </div>

    </div>
    <div class='clear'/>
  </b:includable>
           <b:includable id='mobile-post' var='post'>
    <div class='date-outer'>
      <b:if cond='data:post.dateHeader'>
        <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
      </b:if>
      <div class='date-posts'>
        <div class='post-outer'>

          <div class='post hentry uncustomized-post-template'>
            <a expr:name='data:post.id'/>
            
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:post.title'>
  <h2 class='post-title entry-title'>
  <b:if cond='data:post.link'>
  <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:post.url'>
  <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <data:post.title/>
  </b:if>
  </b:if>
  </h2>
  </b:if>
  </b:if>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:post.title'>
  <h1 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
  <b:if cond='data:post.link'>
  <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:post.url'>
  <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
  <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <data:post.title/>
  </b:if>
  <b:else/>
  <data:post.title/>
  </b:if>
  </b:if>
  </h1>
  </b:if>
  </b:if>


  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <!-- Show Ads Below Post Title -->

  </b:if>

            <div class='post-header'>
              <div class='post-header-line-1'/>
            </div>

            <div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id'>
              <data:post.body/>
              <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
            </div>

            <div class='post-footer'>
              <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
                <span class='post-author vcard'>
                  <b:if cond='data:top.showAuthor'>
                    <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
                      <span class='fn'>
                        <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
                          <data:post.author/>
                        </a>
                      </span>
                    <b:else/>
                      <span class='fn'><data:post.author/></span>
                    </b:if>
                  </b:if>
                </span>

                <span class='post-timestamp'>
                  <b:if cond='data:top.showTimestamp'>
                    <data:top.timestampLabel/>
                    <b:if cond='data:post.url'>
                      <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:post.timestamp/></abbr></a>
                    </b:if>
                  </b:if>
                </span>

                <span class='post-comment-link'>
                  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
                    <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
                      <b:if cond='data:post.allowComments'>
                        <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
                      </b:if>
                    </b:if>
                  </b:if>
                </span>
              </div>

              <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
                <b:if cond='data:top.showMobileShare'>
                  <div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>
                    <a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>
                  </div>
                </b:if>
                <b:if cond='data:top.showDummy'>
                  <div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>
                </b:if>
              </div>


            </div>
          </div>

          <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
            <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
              <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
            <b:else/>
              <b:include data='post' name='comments'/>
            </b:if>
          </b:if>
          <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
            <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
              <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
            <b:else/>
              <b:include data='post' name='comments'/>
            </b:if>
          </b:if>
        </div>
      </div>
    </div>
  </b:includable>
           <b:includable id='nextprev'>
    <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
      <b:if cond='data:newerPageUrl'>
        <span id='blog-pager-newer-link'>
        <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
        </span>
      </b:if>

      <b:if cond='data:olderPageUrl'>
        <span id='blog-pager-older-link'>
        <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
        </span>
      </b:if>

      <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>

      <b:if cond='data:mobileLinkUrl'>
        <div class='blog-mobile-link'>
          <a expr:href='data:mobileLinkUrl'><data:mobileLinkMsg/></a>
        </div>
      </b:if>

    </div>
    <div class='clear'/>
  </b:includable>
           <b:includable id='post' var='post'>
  <div class='wrapfullpost'>
    <div class='post hentry'>
      <a expr:name='data:post.id'/>

     <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:post.title'>
  <h2 class='post-title entry-title'>
  <b:if cond='data:post.link'>
  <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:post.url'>
  <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <data:post.title/>
  </b:if>
  </b:if>
  </h2>
  </b:if>
  </b:if>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:post.title'>
  <h1 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
  <b:if cond='data:post.link'>
  <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:post.url'>
  <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
  <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
  <b:else/>
  <data:post.title/>
  </b:if>
  <b:else/>
  <data:post.title/>
  </b:if>
  </b:if>
  </h1>
  </b:if>
  </b:if>

      <div class='post-header-line-1'/>
   
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
  <div class='postmeta-primary'>
  <span class='meta_date'><data:post.timestamp/></span>
   &amp;nbsp;<span class='meta_categories'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>, </b:if></b:loop></b:if></span>
   &nbsp;<span class='meta_comments'><b:if cond='data:post.allowComments'><a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 0'>No comments</b:if><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 comment</b:if><b:if cond='data:post.numComments &gt;= 2'><data:post.numComments/> comments</b:if></a></b:if></span>
  </div>
  </b:if>

      <div class='post-body entry-content'>

  <p>
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
  <div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
  <script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);</script>
  </b:if>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/></b:if>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><data:post.body/></b:if></p>

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
  <div class='readmore'>
  <a expr:href='data:post.url'>Read More</a>
  </div>
  </b:if>
  </b:if>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div style='clear:both;'/>

  <span class='reaction-buttons'>
  <b:if cond='data:top.showReactions'>
  <table border='0' cellpadding='0' width='100%'><tr>
  <td style='font-size:12px;padding-top:2px;' valign='top'><span class='reactions-label'><data:top.reactionsLabel/></span></td>
  <td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/></td>
  </tr></table>
  </b:if>
  </span>
  </b:if>

        <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
      </div>
    
    
      
      <div class='post-footer'>
  <style>
  #related-posts{    width: 100%;float:left}
  #related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
  #related-posts ul li{padding:10px 0}
  #related-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}
  #related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}
  #related-posts h3{margin:0;font-size:16px}
  </style>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div style='clear:both'/>
  <div id='related-posts'>
  <script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
  //]]>
  </script>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
  </div>
  <div style='clear:both'/>
  </b:if>
  <div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>
  <div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>
  <div class='post-footer-line post-footer-line-3'/></div>
  </div>
  </div>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <!-- navigation -->
  <b:include name='nextprev'/>
  </b:if>

  </b:includable>
           <b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
    <b:if cond='data:post.editUrl'>
      <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
        <a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
          <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
        </a>
      </span>
    </b:if>
  </b:includable>
           <b:includable id='shareButtons' var='post'>
    <b:if cond='data:top.showEmailButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-email' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.emailThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showBlogThisButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=blog&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=270,width=475\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.blogThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.blogThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showTwitterButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=twitter&quot;' expr:title='data:top.shareToTwitterMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToTwitterMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showFacebookButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=facebook&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=430,width=640\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToFacebookMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToFacebookMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showOrkutButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-orkut' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=orkut&quot;' expr:title='data:top.shareToOrkutMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToOrkutMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showDummy'><div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div></b:if>
  </b:includable>
           <b:includable id='status-message'>

  </b:includable>
           <b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
    <div class='comment-form'>
      <a name='comment-form'/>
      <b:if cond='data:mobile'>
        <p><data:blogCommentMessage/></p>
        <data:blogTeamBlogMessage/>
        <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
        <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
      <b:else/>
        <p><data:blogCommentMessage/></p>
        <data:blogTeamBlogMessage/>
        <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
        <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
      </b:if>
      <data:post.friendConnectJs/>
      <data:post.cmtfpIframe/>
      <script type='text/javascript'>
        BLOG_CMT_createIframe('<data:post.appRpcRelayPath/>', '<data:post.communityId/>');
      </script>
    </div>
  </b:includable>
           <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
    <script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

    <script type='text/javascript'>
      (function() {
        var items = <data:post.commentJso/>;
        var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
        var config = <data:post.commentConfig/>;

  // <![CDATA[
        var cursor = null;
        if (items && items.length > 0) {
          cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;
        }

        var bodyFromEntry = function(entry) {
          if (entry.gd$extendedProperty) {
            for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
              if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {
                return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';
              }
            }
          }
          return entry.content.$t;
        }

        var parse = function(data) {
          cursor = null;
          var comments = [];
          if (data && data.feed && data.feed.entry) {
            for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {
              var comment = {};
              // comment ID, parsed out of the original id format
              var id = /blog-(\d+).post-(\d+)/.exec(entry.id.$t);
              comment.id = id ? id[2] : null;
              comment.body = bodyFromEntry(entry);
              comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';
              if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {
                var auth = entry.author[0];
                if (auth) {
                  comment.author = {
                    name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),
                    profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),
                    avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)
                  };
                }
              }
              if (entry.link) {
                if (entry.link[2]) {
                  comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;
                }
                if (entry.link[3]) {
                  var pid = /.*comments\/default\/(\d+)\?.*/.exec(entry.link[3].href);
                  if (pid && pid[1]) {
                    comment.parentId = pid[1];
                  }
                }
              }
              comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';
              if (entry.gd$extendedProperty) {
                for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
                  if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {
                    comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;
                  }
                }
              }
              comments.push(comment);
            }
          }
          return comments;
        };

        var paginator = function(callback) {
          if (hasMore()) {
            var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=50';
            if (cursor) {
              url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();
            }
            window.bloggercomments = function(data) {
              var parsed = parse(data);
              cursor = parsed.length < 50 ? null
                  : parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1
              callback(parsed);
              window.bloggercomments = null;
            }
            url += '&callback=bloggercomments';
            var script = document.createElement('script');
            script.type = 'text/javascript';
            script.src = url;
            document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
          }
        };
        var hasMore = function() {
          return !!cursor;
        };
        var getMeta = function(key, comment) {
          if ('iswriter' == key) {
            var matches = !!comment.author
                && comment.author.name == config.authorName
                && comment.author.profileUrl == config.authorUrl;
            return matches ? 'true' : '';
          } else if ('deletelink' == key) {
            return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='
                 + config.blogId + '&postID=' + comment.id;
          } else if ('deleteclass' == key) {
            return comment.deleteclass;
          }
          return '';
        };

        var replybox = null;
        var replyUrlParts = null;
        var replyParent = undefined;

        var onReply = function(commentId, domId) {
          if (replybox == null) {
            // lazily cache replybox, and adjust to suit this style:
            replybox = document.getElementById('comment-editor');
            if (replybox != null) {
              replybox.height = '250px';
              replybox.style.display = 'block';
              replyUrlParts = replybox.src.split('#');
            }
          }
          if (replybox && (commentId !== replyParent)) {
            document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);
            replybox.src = replyUrlParts[0]
                + (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')
                + '#' + replyUrlParts[1];
            replyParent = commentId;
          }
        };

        var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);
        var startThread, targetComment;
        if (/^comment-form_/.test(hash)) {
          startThread = hash.substring('comment-form_'.length);
        } else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {
          targetComment = hash.substring(1);
        }

        // Configure commenting API:
        var configJso = {
          'maxDepth': config.maxThreadDepth
        };
        var provider = {
          'id': config.postId,
          'data': items,
          'loadNext': paginator,
          'hasMore': hasMore,
          'getMeta': getMeta,
          'onReply': onReply,
          'rendered': true,
          'initComment': targetComment,
          'initReplyThread': startThread,
          'config': configJso,
          'messages': msgs
        };

        var render = function() {
          if (window.goog && window.goog.comments) {
            var holder = document.getElementById('comment-holder');
            window.goog.comments.render(holder, provider);
          }
        };

        // render now, or queue to render when library loads:
        if (window.goog && window.goog.comments) {
          render();
        } else {
          window.goog = window.goog || {};
          window.goog.comments = window.goog.comments || {};
          window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];
          window.goog.comments.loadQueue.push(render);
        }
      })();
  // ]]>
    </script>

  </b:includable>
           <b:includable id='threaded_comments' var='post'>
    <div class='comments' id='comments'>
      <a name='comments'/>
      <h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

      <div class='comments-content'>
        <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
          <b:include data='post' name='threaded_comment_js'/>
        </b:if>
        <div id='comment-holder'>
           <data:post.commentHtml/>
        </div>
      </div>

      <p class='comment-footer'>
        <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
          <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
        <b:else/>
          <data:post.noNewCommentsText/>
        </b:if>
      </p>

      <b:if cond='data:showCmtPopup'>
        <div id='comment-popup'>
          <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
          </iframe>
        </div>
      </b:if>

      <div id='backlinks-container'>
      <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
         <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
           <b:include data='post' name='backlinks'/>
         </b:if>
      </div>
      </div>
    </div>
  </b:includable>
         </b:widget>
       </b:section>
     </div>
   </body>
  </html>


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • Ông Sói
  blogger với admin là 1 =)) , biết ngay từ lần đầu Razz


  --Chữ ký--
    cười lăng lộn ĐẸP TRAI NHẤT HOTROFM.NET  Very Happy


  - Tổng hợp Codes và Tuts cho forumotion tại hotrofm.net
  - Tổng hợp Skins tại hotrofm.net
 • Admin
  The Kai đã viết:blogger với admin là 1 =)) , biết ngay từ lần đầu Razz

  sai rùi nhé e: ). admin có nhiều người biết pấss nhé.

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
blogger
MEM LV2
Bài viết :
88
Points :
236
Like :
36
blogger
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
Ông Sói
MOD
Bài viết :
112
Points :
210
Like :
40
PhpBB3
An toàn
Status :
Cu To
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<