[Code] Việt hóa thanh toolbar Forumotion

avatar

vi0123998456453
119
12
Punbb
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
53
Points :
119
Like :
12
Punbb
An toàn
DEMO


Tìm trong overall_header :
Code:
{HOSTING_JS}
Thêm vào bên dưới nó, code sau:
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if(typeof(_userdata) == "undefined") var _userdata = new Object();
_lang["Share"] = "Chia sẻ";
_lang["Login"] = "Đăng nhập";
_lang["Register"] = "Đăng ký";
_lang["Welcome"] = "Xin chào";
_lang["Notifications"] = "Thông báo";
_lang["See_my_profile"] = "Xem lý Lịch";
_lang["Edit_profile"] = "Thay đổi lý lịch của bạn";
_lang["All_Topics"] = "Tất cả chủ đề";
_lang["All_Messages"] = "Tất cả tin nhắn";
_lang["js_topics_followed"] = "Bài viết đang theo dõi";
_lang["Admin_panel"] = "Bảng điều khiển quản trị";
_lang["Logout"] = "Thoát";
 
_lang["Notif_see_all"] = "Xem tất cả các thông báo.";
_lang["Notif_priv_msg"] = "Bạn nhận được một <a href=\"/privmsg?folder=inbox&nid=%(nid)s\">tin nhắn riêng</a> từ <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>.";
_lang["Notif_report"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi một <a href=\"/report?nid=%(nid)s\">tin báo cáo</a>.";
_lang["Notif_friend_req"] = "Bạn nhận được một <a href=\"/profile?mode=editprofile&nid=%(nid)s&page_profil=friendsfoes\">yêu cầu kết bạn</a> từ <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>.";
_lang["Notif_group_req"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi một yêu cầu tham gia nhóm <a href=\"/g%(group_id)d-%(group_url_name)s?nid=%(nid)s\">%(group_name)s</a>.";
_lang["Notif_friend_con"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã đăng nhập";
_lang["Notif_wall_msg"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> vừa viết một tin nhắn lên <a href=\"/u%(self)dwall?nid=%(nid)s\">tường nhà bạn</a>.";
_lang["Notif_abuse"] = "<a href=\"/admin/index.forum?mode=active&nid=%(nid)s&part=misc&sub=support\">Một tố cáo</a> đã được gửi.";
_lang["Notif_topic_watch"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_p"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_guest"] = "Có một khách đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_p_guest"] = "Có một khách đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_mention"] = "Tên bạn là <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> được nhắc trong <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">bài viết này</a>.";
_lang["Notif_hashtag"] = "Từ khóa <a href=\"/tags/%(tag)s\">#%(tag)s</a> được ghi vào <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">bài viết này</a>.";
_lang["All_PMs"] = "Tin nhắn riêng";
_lang["No_assigned_rank"] ="Không có chỉ định cấp bậc đặc biệt.";
_lang["Posts"] = "Số bài";
_lang["PMs"] = "Tin nhắn riêng";
_lang["Reputation"] ="Được cảm ơn";
 
if(typeof(_board) == "undefined") var _board = new Object();
_board["Forumotion"] = "";
_board["toolbar_title_url"] = "http://" + location.host;
//]]>
</script>

Tags: #code #tips #việt-hóa
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá