[Code] quick alo phone (Nút gọi điện nhanh)

 • Admin

  Code quick alo phone (Nút gọi điện nhanh)

  rất dễ hiểu sẽ tạo 1 nút kêu gọi. ai click vào sẽ tự động chat với skyper :) hoặc là số điện thoại của bạn
  demo: [Code] quick alo phone (Nút gọi điện nhanh) Screen10

  Code:

  <div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon" style="right: 10px; top: 20%;">
    <a href="skype:dangvietpy?chat" title="Liên hệ nhanh">
    <div class="quick-alo-ph-circle"></div>
    <div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
    <div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
    </a>
  </div>

  <style>

  .quick-alo-phone.quick-alo-static {
    opacity:.6;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-hover,
  .quick-alo-phone:hover {
    opacity:1;
  }

  .quick-alo-ph-circle {
    width:160px;
    height:160px;
    top:20px;
    left:20px;
    position:absolute;
    background-color:transparent;
    -webkit-border-radius:100%;
    -moz-border-radius:100%;
    border-radius:100%;
    border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
    border:2px solid #bfebfc 9;
    opacity:.1;
    -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
    -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
    -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
    -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
    animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
    -webkit-transition:all .5s;
    -moz-transition:all .5s;
    -o-transition:all .5s;
    transition:all .5s;
    -webkit-transform-origin:50% 50%;
    -moz-transform-origin:50% 50%;
    -ms-transform-origin:50% 50%;
    -o-transform-origin:50% 50%;
    transform-origin:50% 50%;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
    -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
    -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
    -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
    -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
    animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
    -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
    -moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
    -ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
    -o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
    animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
  .quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
    border-color:#00aff2;
    opacity:.5;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
  .quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
    border-color:#75eb50;
    border-color:#baf5a7 9;
    opacity:.5;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
    border-color:#00aff2;
    border-color:#bfebfc 9;
    opacity:.5;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
  .quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
    border-color:#ccc;
    opacity:.5;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
    border-color:#75eb50;
    opacity:.5;
  }

  .quick-alo-ph-circle-fill {
    width:100px;
    height:100px;
    top:50px;
    left:50px;
    position:absolute;
    background-color:#000;
    -webkit-border-radius:100%;
    -moz-border-radius:100%;
    border-radius:100%;
    border:2px solid transparent;
    opacity:.1;
    -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
    -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
    -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
    -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
    animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
    -webkit-transition:all .5s;
    -moz-transition:all .5s;
    -o-transition:all .5s;
    transition:all .5s;
    -webkit-transform-origin:50% 50%;
    -moz-transform-origin:50% 50%;
    -ms-transform-origin:50% 50%;
    -o-transform-origin:50% 50%;
    transform-origin:50% 50%;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
    -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
    -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
    -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
    -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
    animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
    -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
    -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
    -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
    -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
    animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
    opacity:0 !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
  .quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
    background-color:rgba(0,175,242,0.5);
    background-color:#00aff2 9;
    opacity:.75 !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
  .quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
    background-color:rgba(117,235,80,0.5);
    background-color:#baf5a7 9;
    opacity:.75 !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
    background-color:rgba(0,175,242,0.5);
    background-color:#a6e3fa 9;
    opacity:.75 !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
  .quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
    background-color:rgba(204,204,204,0.5);
    background-color:#ccc 9;
    opacity:.75 !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
    background-color:rgba(117,235,80,0.5);
    opacity:.75 !important;
  }

  .quick-alo-ph-img-circle {
    width:60px;
    height:60px;
    top:70px;
    left:70px;
    position:absolute;
    background:rgba(30,30,30,0.1) url("http://i.imgur.com/YWJeVO2.png") no-repeat center center;
    -webkit-border-radius:100%;
    -moz-border-radius:100%;
    border-radius:100%;
    border:2px solid transparent;
    opacity:.7;
    -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
    -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
    -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
    -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
    animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
    -webkit-transform-origin:50% 50%;
    -moz-transform-origin:50% 50%;
    -ms-transform-origin:50% 50%;
    -o-transform-origin:50% 50%;
    transform-origin:50% 50%;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
    -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
    -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
    -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
    -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
    animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
    -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
    -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
    -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
    -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
    animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
  .quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
    background-color:#00aff2;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
  .quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
    background-color:#75eb50;
    background-color:#75eb50 9;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
    background-color:#00aff2;
    background-color:#00aff2 9;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
  .quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
    background-color:#ccc;
  }

  .quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
    background-color:#75eb50;
  }

  @-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
    0% {
      -moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
      opacity:.1;
      -moz-opacity:.1;
      -webkit-opacity:.1;
      -o-opacity:.1;
    }
    30% {
      -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      opacity:.5;
      -moz-opacity:.5;
      -webkit-opacity:.5;
      -o-opacity:.5;
    }
    100% {
      -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
      opacity:.6;
      -moz-opacity:.6;
      -webkit-opacity:.6;
      -o-opacity:.1;
    }
  }

  @-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
    0% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
      -webkit-opacity:.1;
    }
    30% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      -webkit-opacity:.5;
    }
    100% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
      -webkit-opacity:.1;
    }
  }

  @-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
    0% {
      -o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
      -o-opacity:.1;
    }
    30% {
      -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      -o-opacity:.5;
    }
    100% {
      -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
      -o-opacity:.1;
    }
  }

  @-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
    0% {
      -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
    50% {
      -moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
    100% {
      -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
  }

  @-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
    0% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
    50% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
    100% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
  }

  @-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
    0% {
      -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
    50% {
      -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
    100% {
      -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
      opacity:.2;
    }
  }

  @-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
    0% {
      transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
    10% {
      -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    20% {
      -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    30% {
      -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    40% {
      -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    50% {
      -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
    100% {
      -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
  }

  @-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
    0% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
    10% {
      -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    20% {
      -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    30% {
      -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    40% {
      -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    50% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
  }

  @-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
    0% {
      -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
    10% {
      -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    20% {
      -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    30% {
      -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    40% {
      -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
    }
    50% {
      -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
    100% {
      -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    }
  }

  .quick-alo-phone {
      position: fixed;
      background-color: transparent;
      width: 200px;
      height: 200px;
      cursor: pointer;
      z-index: 200000 !important;
      -webkit-backface-visibility: hidden;
      -webkit-transform: translateZ(0);
      -webkit-transition: visibility .5s;
      -moz-transition: visibility .5s;
      -o-transition: visibility .5s;
      transition: visibility .5s;
      right: 150px;
      top: 30px;
  }
  </style>  sau đó tìm
  Code:

  href="skype:dangvietpy?chat"

  trong đó dangvietpy là nick skyper của mình. bạn thay thành skyper của bạn.

  Còn nếu bạn muốn gọi trực tiếp vào số điện thoại thì thay bằng

  Code:
  href="tel:0123456789"

  0123456789 là sdt của bạn nhé  Được sửa bởi Admin ngày 12.04.17 12:38; sửa lần 3.

 • QuyHope
  Bạn có thể giúp mình cách chèn vào website wordpress được không?


  --Chữ ký--
  Dự án căn hộ giá rẻ VinCity, Căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương Quận 2, Căn hộ Millennium quận 4, Căn hộ Feliz en Vista quận 2
 • Admin
  @QuyHope đã viết:Bạn có thể giúp mình cách chèn vào website wordpress được không?

  tương tự wp cũng chèn như vậy nhé bạn vì đây chỉ là html thôi mà

 • QuyHope
  Mình đâu có thấy bạn hướng dẫn chèn đâu
  tại mình chèn vô header hay footer thì nó cũng không hiển thị


  --Chữ ký--
  Dự án căn hộ giá rẻ VinCity, Căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương Quận 2, Căn hộ Millennium quận 4, Căn hộ Feliz en Vista quận 2
 • QuyHope
  Mình thấy trang này http://thietkethicongposm.com/ họ làm rất hay mà không biết có plugin nào dành cho wordpress k nưa?


  --Chữ ký--
  Dự án căn hộ giá rẻ VinCity, Căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương Quận 2, Căn hộ Millennium quận 4, Căn hộ Feliz en Vista quận 2
 • Admin
  chèn footer là nó hiện mà.

  còn trang thietkethicong kia thì viết thêm code khi click nút gọi ko mở tab link mà mở ra popup là được :) ( sắp tới mình sẽ hướng dẫn cách này )


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • QuyHope
  Oh, thank Bạn nhé!


  --Chữ ký--
  Dự án căn hộ giá rẻ VinCity, Căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương Quận 2, Căn hộ Millennium quận 4, Căn hộ Feliz en Vista quận 2
 • nhok92ger
  của em đặt xong nó nằm trên góc phải màn hình, em muốn nó nằm góc dưới thì phải chỉnh ở đâu nhĩ?


  --Chữ ký--
  http://xebanhmithonhiky.com cung cấp xe bánh mì inox các loại
 • Admin
  @nhok92ger đã viết:của em đặt xong nó nằm trên góc phải màn hình, em muốn nó nằm góc dưới thì phải chỉnh ở đâu nhĩ?

  tìm đoạn top: 20% và top: 30px; thay top bằng bottom

 • nhok92ger
  Mà có ai bỏ vào nó nhích nhích không? em chèn xong toàn đứng yên không ak?


  --Chữ ký--
  http://xebanhmithonhiky.com cung cấp xe bánh mì inox các loại
 • Admin
  @nhok92ger đã viết:Mà có ai bỏ vào nó nhích nhích không? em chèn xong toàn đứng yên không ak?

  mình dùng bình thường mà nhỉ. bạn gửi mình xem demo xem nào

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
QuyHope
MEM
Bài viết :
5
Points :
5
Like :
0
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
QuyHope
MEM
Bài viết :
5
Points :
5
Like :
0
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
QuyHope
MEM
Bài viết :
5
Points :
5
Like :
0
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
QuyHope
MEM
Bài viết :
5
Points :
5
Like :
0
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
nhok92ger
MEM
Bài viết :
7
Points :
9
Like :
0
blogger
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
nhok92ger
MEM
Bài viết :
7
Points :
9
Like :
0
blogger
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<